OBS: Detta är utgåva 2020.6. Sidan är avslutad 2023.

Tjänster med nära anknytning till social omsorg är undantagna från skatteplikt. Även varor och tjänster som omsätts som led i social omsorg omfattas av undantaget.

När har en tjänst eller vara nära anknytning till social omsorg?

En tjänst eller vara som inte utgör social omsorg kan undantas från skatteplikt om tjänsten eller varan har nära anknytning till social omsorg. Skatteverket anser att ett tillhandahållande har nära anknytning till social omsorg om samtliga nedanstående tre kriterier är uppfyllda:

• Både köparen och säljaren ska vara offentlig­rättsliga organ eller erkända aktörer av social karaktär.

• Tjänsten eller varan ska vara absolut nödvändig för den undantagna omsorgs­tjänsten.

• Det grundläggande syftet med tjänsten eller varan får inte vara att vinna ytterligare intäkter genom verksamhet i direkt konkurrens med kommersiella företag som måste betala mervärdesskatt (jfr C-415/04, Stichting Kinderopvang Enschede punkterna 16-29, C-434/05, Horizon College, punkterna 38 och 46 samt C-699/15, Brockenhurst College, punkten 26).

Både köparen och säljaren ska vara offentligrättsliga organ eller erkända aktör av social karaktär

För att en tjänst eller en vara ska anses ha nära anknytning till social omsorg måste både köparen och säljaren vara offentligrättsliga organ eller erkända aktörer av social karaktär. Vid bedömningen om det är en sådan erkänd aktör ska hänsyn tas till om det finns en offentligrättslig anknytning och om kostnaderna för verksamheten till stor del slutligen finansieras av det allmänna.

Bedömningsgrunderna kännetecknas av att det allmänna har ett ansvar för tillhandahållandet och att det finns ett stort inslag av insyn och kontroll från det allmänna. En erkänd aktör kan vara ett företag eller en organisation som bedriver verksamhet av social karaktär. Vad som menas med en erkänd aktör av social karaktär behandlas närmare på sidan Vilka aktörer omfattas av undantaget?.

Tjänsten eller varan ska vara absolut nödvändig för köparens tillhandahållande av social omsorg

För att en tjänst eller en vara ska anses ha nära anknytning till social omsorg förutsätts att tillhandahållandet är absolut nödvändigt för att den sociala omsorgen ska kunna genomföras. Tjänsten eller varan ska vara ett medel för att köparen på bästa sätt ska kunna se till att omsorgstagaren får den sociala omsorg som omsorgstagaren behöver. Tillhandahållandet ska dessutom vara viktig för kvalitén på den sociala omsorg som köparen tillhandahåller.

Konkurrerande tjänster eller varor

Det grundläggande syftet med tjänsten eller varan får inte vara att vinna ytterligare intäkter genom verksamhet i direkt konkurrens med kommersiella företag som måste betala mervärdesskatt. Det är säljaren som ska visa att syftet med tillhandahållandet är något annat än att vinna ytterligare intäkter i direkt konkurrens med kommersiella företag som måste betala mervärdesskatt. Ett exempel på en situation när syftet inte är att vinna ytterligare intäkter i konkurrens är sådan kommunal samverkan som innebär att myndighetsutövning delegeras från en kommun till en annan kommun.

Uthyrning av personal

Skatteverket anser att uthyrning av personal är en tjänst som i sig inte utgör social omsorg. Tjänsten kan utgöra en sådan tjänst som har nära anknytning till social omsorg om de tre ovanstående kriterierna är uppfyllda.

Skatteverket gör bedömningen att vid uthyrning av personal görs detta normalt i konkurrens med kommersiella företag som måste betala mervärdesskatt. I undantagsfall kan det finnas ett annat grundläggande syfte än att vinna ytterligare intäkter t.ex. vid delegering av myndighetsutövning. Om det finns ett annat grundläggande syfte måste bedömas utifrån relevanta faktiska omständigheter i varje enskilt fall. Det är säljaren som ska visa att syftet med personaluthyrningen är ett annat än att vinna ytterligare intäkter.

Bedömningar av nära anknytning

Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt ett förhandsbesked där Skatterättsnämnden bedömt att en legitimerad psykoterapeuts handledning av personal vid ett HVB-hem omfattas av undantaget från skatteplikt. Frågan om personaluthyrning prövades inte. I domen var det varken utrett eller redogjort för om tjänsterna tillhandahölls i syfte att skaffa ytterligare intäkter i direkt konkurrens med andra skattskyldiga aktörer som tillhandahåller tjänster av samma slag. Eftersom det i förhandsbeskedet inte hade framkommit något i ärendet som tydde på att tjänsterna skulle ha haft ett sådant syfte menade domstolen att tjänsterna kunde omfattas av undantaget för social omsorg (RÅ 2010 ref. 94).

En assistanssamordnares tjänst i form av att erbjuda en ersättningsberättigad hjälp med sådana administrativa tjänster som denne behövde i sin roll av arbetsgivare. Tjänsterna ansågs ha nära anknytning till social omsorg eftersom den ersättningsberättigade utan dessa tjänster skulle haft svårt att ta tillvara sin rätt att vara arbetsgivare för en personlig assistent och därmed kunna påverka och anpassa omsorgen efter sina speciella önskemål. Bolagets verksamhet ansågs ha anknytning till offentligrättslig reglering eftersom mottagarna av tjänsten efter individuell behovsprövning har rätt till ersättning från det allmänna för de tjänster assistanssamordnaren tillhandahöll (RÅ 2009 ref. 95).

Administrativa tjänster som tillhandahölls ett företag som i sin tur tillhandahöll personliga assistenter omfattades inte av undantaget från skatteplikt för social omsorg (SRN 2010-06-07, dnr 38-09/I). Skatteverket delar Skatterättsnämndens bedömning.

Skatterättsnämnden har ansett att ett bolags tillhandahållande av vårdinsatser, på uppdrag av sitt moderbolag som i sin tur tillhandahöll sådan vård till kommuner, omfattades av undantaget för skatteplikt. Moderbolaget bedrev vårdverksamhet för personer som omfattades av LSS. Dotterbolagens vårdinsatser var desamma som moderbolaget tillhandahöll och fick enligt nämnden därför anses utgöra en integrerad och nödvändig del i moderbolagets tillhandahållande varför dotterbolagets tillhandahållande ansågs ha nära anknytning till social omsorg (SRN 2012-03-21, dnr 44-11/I). Skatteverket delar Skatterättsnämndens bedömning.

Exempel: städbolags försäljning till kommun

Ett städbolag tillhandahåller städtjänster på uppdrag av en kommun. Städtjänsterna utförs åt olika personer som kommunen efter individuell behovsprövning ansett ska ha rätt till sådana tjänster. Städbolaget erbjuder inga omsorgstjänster utan endast servicetjänster i form av städtjänster. Städbolaget är inget bolag som tillhandahåller social omsorg eftersom bolaget inte tillhandahåller tjänster som till sin natur är av social karaktär. En bedömning ska därför göras om tjänsterna kan anses ha nära anknytning till social omsorg. Köparen av tjänsten, d.v.s. kommunen, är en sådan aktör som bedriver social omsorg. Städtjänsterna skulle kunna ingå i det allmännas ansvar som följer av offentligrättslig lagstiftning och den är finansierad av det allmänna. Tjänsterna som städbolaget tillhandahåller är dock inte så specifika och individuellt anpassade att de inte skulle kunna erhållas från ett annat företag med liknande verksamhet. Just det enskilda städbolagets tjänster kan inte anses absolut nödvändiga för att säkerställa kvaliteten på kommunens sociala omsorg som sådan. Tjänsten tillhandahålls dessutom i konkurrens med andra kommersiella aktörer som måste ta ut mervärdesskatt på motsvarande tjänster. Skatteverket anser att tjänsten därför inte har så nära anknytning till social omsorg att den omfattas av undantaget från skatteplikt.

En motsvarande bedömning kan göras när det gäller tillagning och transport av färdiga matportioner och för taxiresor.

Exempel: elevassistent

En företagare får i sin ekonomiska verksamhet i uppdrag av en skola att arbeta som elevassistent under lektionerna i ett visst antal timmar i veckan. Elevassistenten ska vara ett generellt stöd till en hel klass vissa av timmarna. De andra timmarna ska elevassistenten arbeta med en enskild elevs utbildning. Företagaren kan inte anses tillhandahålla social omsorg eftersom tjänsterna till sin natur inte är av social karaktär. Den tjänst som elevassistenten tillhandahåller får anses vara en del av det krav på utbildning som finns i skollagen. Även om denna verksamhet är en del av kommunens ansvar och betalas av det allmänna, så är det enligt Skatteverkets bedömning inte social omsorg utan en del av skolans utbildningsansvar. En bedömning ska därför göras om tjänsterna kan anses ha nära anknytning till social omsorg.

En skola tillhandahåller förutom utbildning till viss del även social omsorg. Elevassistentens tjänst finansieras av det allmänna och är del av kommunens ansvar. Elevassistentens tjänst är dock hänförlig till skolans utbildningsverksamhet, och köparen av tjänsten gör inte sitt förvärv i sin roll som aktör som bedriver social omsorg. Därmed är tjänsten inte absolut nödvändig för att utbildningsföretagets sociala omsorg ska kunna genomföras. Skatteverket anser att tjänsten därför inte har så nära anknytning till social omsorg att den omfattas av undantaget från skatteplikt.

Led i omsorgen

Undantaget beträffande social omsorg omfattar varor och tjänster som den som tillhandahåller omsorgen omsätter som ett led i denna. En förutsättning för skattefriheten är att tillhandahållandet sker av den som är vårdgivare. Med vårdgivare förstås den som tillhandahåller omsorgen. Vård som tillhandahålls vid vårdinrättningar, som bedriver social omsorg, är i sin helhet skattefri. Allt vad som tillhandahålls de boende som ett led i omvårdnaden vid t.ex. ”hem för vård eller boende”, s.k. HVB-hem, ålderdomshem, gruppboende eller liknande institutionella vårdformer, omfattas alltså av undantaget. Detsamma gäller vad som tillhandahålls barnen vid en förskola. Skattefriheten omfattar inte skattepliktiga omsättningar av varor och tjänster som vårdgivaren tillhandahåller omsorgstagaren utan att det är ett led i omsorgen, exempelvis försäljning från kiosk och cafeteria eller hårvård. Skattefriheten omfattar inte heller vad som tillhandahålls andra än omsorgstagare, t.ex. personalmatservering eller försäljning av terapialster.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • EU-dom C-415/04 [1]
  • EU-dom C-434/05 [1]
  • EU-dom C-699/15 [1]
  • RÅ 2009 ref. 95 [1]
  • RÅ 2010 ref. 94 [1]
  • SRN dnr 38-09/I [1]
  • SRN dnr 44-11/I [1]

Ställningstaganden

  • Social omsorg, mervärdesskatt [1]