OBS: Detta är utgåva 2020.6. Visa senaste utgåvan.

En höjning av pensionsreserven får dras av om den görs på grund av förräntning, indexering eller annan värdesäkring.

När får en höjning av pensionsreserven dras av enligt 28 kap. 16 § IL?

En höjning av pensionsreserven som avser pensionsutfästelser som tidigare har tryggats med avdragsrätt får enligt 28 kap. 16 § IL dras av om höjningen görs på grund av

  • tillämpade försäkringstekniska beräkningsgrunder, såsom ändrade ränteantagande och ändrade antagande om livslängd m.m. (förräntning)
  • indexering eller annan värdesäkring av pensionsutfästelserna.

Lagtexten avgränsar bestämmelsen till tryggande genom överföring till en pensionsstiftelse eller avsättning i balansräkningen. Bestämmelsen gäller alltså inte för tryggande genom tjänstepensionsförsäkringar (prop. 1999/2000:2 del 2 s. 362). 

En indexklausul knuten till Stockholmsbörsens generalindex omfattas inte av uttrycket indexering eller annan värdesäkring av utfästelserna enligt ett fastställt förhandsbesked (RÅ 2009 not. 19).

Särskilda begränsningsregler finns för avdraget

Ett avdrag på grund av förräntning, indexering eller annan värdesäkring behöver inte rymmas inom huvudregeln eller kompletteringsregeln. Avdragsrätten begränsas dock av de särskilda begränsningsreglerna vid tryggande genom en pensionsstiftelse och en avsättning i balansräkningen.

Även tidigare anställda omfattas

Bestämmelsen om avdrag på grund av förräntning, indexering eller annan värdesäkring omfattar även kostnader för pensionsutfästelser till tidigare anställda (prop. 1997/98:146 s. 78). Detta innebär att regeln även omfattar fribrevsinnehavare och pensionärer.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2009 not. 19 [1]

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]

Propositioner

  • Proposition 1997/98:146 Förenklad avdragsrätt för pensionskostnader [1]
  • Proposition 1999/2000:2 Inkomstskattelagen del 2 [1]