OBS: Detta är utgåva 2020.8. Visa senaste utgåvan.

En europeisk ekonomisk intressegruppering (”intressegruppering”) kan under vissa förutsättningar vara bokföringsskyldig i Sverige. Hur bokföringsskyldigheten ska fullgöras beror på om intressegrupperingen har sitt säte i Sverige eller inte.

Läs mer om vad en europeisk ekonomisk intressegruppering är och om hur den ska beskattas under Europeiska företagsformer.

Bokföringsskyldighet för europeiska ekonomiska intressegrupperingar

En europeisk ekonomisk intressegruppering (EEIG) kan liknas vid ett handelsbolag som verkar över gränserna. De som vill bilda en intressegruppering ska ingå ett avtal och låta registrera grupperingen. Intressegrupperingen behöver inte ha något eget kapital och medlemmarna är obegränsat solidariskt ansvariga för grupperingens skulder.

Intressegruppering med säte i Sverige

En intressegruppering som har sitt säte i Sverige är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (2 kap. 1 § BFL). Reglerna i bokföringslagen ska tillämpas fullt ut oavsett om intressegrupperingen bedriver näringsverksamhet eller inte i Sverige. Läs mer om vad bokföringsskyldigheten innebär.

Intressegruppering utan säte i Sverige

En intressegruppering som inte har sitt säte i Sverige, men som bedriver som har ett kontor här i Sverige och som bedriver näringsverksamhet här i landet är bokföringsskyldig (2 kap. 7 § jämte 1 kap. 2 § första stycket 5 BFL). Bokföringsskyldigheten för en filial är densamma som för ett svenskt företag av motsvarande slag. Filialen ska ha en egen bokföring för den verksamheten, skild från dess övriga bokföring (4 kap. 7 § BFL). Läs om bokföringsskyldigheten för filialer på sidan om Utländska juridiska personers verksamhet i Sverige.

Avsluta den löpande bokföringen

Om intressegrupperingen bedöms vara ett större företag enligt villkoren i 6 kap. 1 § första stycket 6 BFL ska den löpande bokföringen för varje räkenskapsår avslutas med en årsredovisning. En intressegruppering bedöms vara ett större företag om den uppfyller mer än ett av följande villkor för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren:

  • mer än 50 anställda i medeltal
  • mer än 40 miljoner i redovisad balansomslutning
  • mer än 80 miljoner kronor i redovisad nettoomsättning.

Detsamma gäller om intressegrupperingen är ett moderföretag och koncernen når upp till mer än ett av gränsvärdena för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren.

Större företag upprättar en årsredovisning

Årsredovisningen ska upprättas i enlighet med bestämmelserna i årsredovisningslagen (6 kap. 2 § BFL och 1 kap. 1 § ÅRL). Årsredovisningen ska offentliggöras genom att intressegrupperingen, inom sex månader från räkenskapsårets utgång, ger in bestyrkta kopior av årsredovisningen och revisionsberättelsen för det förflutna räkenskapsåret till Bolagsverket (8 kap. 3 § ÅRL).

Mindre företag upprättar ett årsbokslut

Om intressegrupperingen inte ska upprätta en årsredovisning därför att den inte anses vara ett större företag ska den löpande bokföringen för räkenskapsåret i stället avslutas med ett årsbokslut (6 kap. 3 § BFL). Årsbokslutet ska upprättas i enlighet med bestämmelserna i 6 kap. 45 §§ BFL.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar