OBS: Detta är utgåva 2020.8. Visa senaste utgåvan.

I vissa fall undantas förmån av en inställelseresa från beskattning.

Skattefriheten gäller om andra skattepliktiga ersättningar inte har betalats

Förmån av en inställelseresa är under vissa förutsättningar skattefri (11 kap. 26 a § IL):

  • resan ska göras i samband med att en person börjar eller slutar en anställning eller ett uppdrag
  • andra skattepliktiga ersättningar, t.ex. lön eller skattepliktig förmån, ska inte betalas ut på grund av tjänsten eller uppdraget
  • personen ska ha rest mellan två platser inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz

Skattefriheten gäller t.ex. vid oavlönad medverkan i ett tv-program när tv-bolaget betalar resan. Om tv-bolaget samtidigt betalar kostnaden för logi har personen fått en skattepliktig förmån. Det innebär att även förmånen av inställelseresan blir skattepliktig.

Skattefriheten gäller inte heller när lönen för ett uppdrag kommer från en utbetalare och inställelseresan betalas av en annan utbetalare. För skattefrihet krävs bl.a. att ”andra intäkter som ska tas upp inte erhålls på grund av tjänsten”. Begreppet ”tjänsten” i bestämd form bör tolkas som att man ska beakta samtliga ersättningar som utbetalas p.g.a. det aktuella uppdraget eller tjänsten.

Reseförmånen kan vara skattefri även om kostnadsersättning har betalats för den

Skattefriheten gäller också om kostnadsersättning betalas för en sådan resa. Ersättningen får dock inte överstiga de faktiska utgifterna för resan (11 kap. 26 a § tredje stycket IL).

Om ersättningen är högre blir bestämmelsen inte tillämplig. Detta beror på att den överskjutande delen medför att personen får skattepliktiga intäkter på grund av tjänsten (prop. 2002/03:123 s. 25).

Om personen har gjort resan med egen bil kan hen få högst 18,50 kr per mil för att ersättningen ska vara skattefri.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 2002/03:123 Beskattning av vissa förmåner [1]