OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

I vissa fall undantas förmåner av inställelseresor från beskattning.

Skattefriheten gäller om andra skattepliktiga ersättningar inte betalats

I inkomstskattelagen är förmåner av inställelseresor undantagna från beskattning (11 kap. 26 a § IL).

En förmån av sådan resa ska inte tas upp till beskattning om den görs i samband med att den skattskyldige börjar eller slutar en anställning, och andra skattepliktiga ersättningar inte betalas ut på grund av tjänsten. Resan ska ha företagits mellan två platser inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Skattefriheten gäller t.ex. vid oavlönad medverkan i ett tv-program när tv-företaget betalar resan.

Reseförmånen är skattefri även om kostnadsersättning betalats för den

Skattefriheten gäller också om kostnadsersättning betalas för en sådan resa. Det är dock endast den del av ersättningen som inte överstiger de faktiska utgifterna för resan som är skattefri.

Om resan har gjorts med egen bil är den skattefria delen 18,50 kr per mil.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]