OBS: Detta är utgåva 2020.8. Visa senaste utgåvan.

Fastighetsägaren ska för varje fastighet lämna en allmän eller en förenklad fastighetsdeklaration.

Vem är skyldig att lämna en fastighetsdeklaration?

Fastighetsägaren ska för varje fastighet lämna en allmän eller en förenklad fastighetsdeklaration. Det ska göras, utan att man blivit förelagd om det, för det år då det är allmän fastighetstaxering eller förenklad fastighetstaxering. Fastighetsägaren behöver inte lämna fastighetsdeklaration om hen fått ett förslag till fastighetstaxering senast 15 oktober året före det år då fastighetstaxeringen ska ske (18 kap. 1 § första stycket FTL).

Om fastighetsägaren inte är skyldig att lämna en fastighetsdeklaration måste denne göra det om hen blir förelagd att lämna en deklaration (18 kap. 1 § fjärde stycket FTL).

Finns det flera delägare till en fastighet ska var och en av dem lämna en deklaration. I de fall bara en delägare lämnar en undertecknad deklaration för fastigheten kan Skatteverket anta att delägaren lämnar deklarationen för samtliga delägare (18 kap. 1 b andra stycket 2 och 1 c § FTL).

Vem behöver inte lämna en fastighetsdeklaration?

Fastighetsägaren behöver inte lämna en fastighetsdeklaration om fastigheten inte fått högre taxeringsvärde än 1 000 kr vid den förra fastighetstaxeringen (18 kap. 1 § första stycket FTL). Staten behöver inte lämna deklarationer för försvarsfastigheter som med stöd av 3 kap. 2 § FTL är undantagna från skatte- och avgiftsplikt (18 kap. 1 § första stycket FTL).

Den som äger en fastighet som är avsedd för allmänna kommunikationsändamål eller som distributionsbyggnad, värmecentral eller reningsanläggning som är undantagna från skatte- och avgiftsplikt med stöd av 3 kap. 2 § FTL behöver inte lämna en deklaration (18 kap. 1 § andra stycket FTL). Finns det en husbyggnad på kommunikationsfastigheten och den används för något annat ändamål än kommunikationsändamål måste fastighetsägaren i det fallet lämna en deklaration (18 kap. 1 § tredje stycket FTL). Den som äger en byggnad på annans mark och värdet på byggnaden understiger 50 000 kr behöver inte lämna en deklaration (18 kap. 1 § andra stycket FTL).

Särskild fastighetsdeklaration

Den som äger en fastighet vid taxeringsårets ingång har rätt att lämna särskild fastighetsdeklaration (26 kap. 1 § första stycket FTL). Den ska tillsammans med övriga handlingar som tillhör deklarationen lämnas senast den 15 februari under taxeringsåret (26 kap. 1 § andra stycket FTL).

En sådan fastighetsägare är skyldig att lämna en särskild fastighetsdeklaration efter föreläggande (26 kap. 2 § första stycket FTL).

Fastställt formulär

Skatteverket skall fastställa formulär till blankett och annan handling som behövs för den allmänna och förenklade fastighetstaxeringen och för särskild fastighetstaxering (6 kap. 2 § och 11 kap. 1 § FTF). Allmän fastighetsdeklaration, förenklad fastighetsdeklaration och förslag till fastighetstaxering är blanketter som upprättas på fastställda formulär (18 kap. 3 § FTL). Det gäller också särskilda fastighetsdeklarationer (26 kap. 3 § FTL).

Deklaration i form av elektroniskt dokument

Allmän och förenklad fastighetsdeklaration får lämnas i form av ett elektroniskt dokument (18 kap. 3 a § FTL). Det har regeringen lämnat tillåtelse till Skatteverket att bestämma om (6 kap. 3 § FTF). Motsvarande gäller för en särskild fastighetsdeklaration (26 kap. 3 § första stycket FTL).

Vad ska en fastighetsdeklaration innehålla?

Den allmänna fastighetsdeklarationen ska innehålla uppgifter om

 • namn
 • postadress
 • person- eller samordningsnummer eller, för juridisk person, organisationsnummer för fastighetens ägare
 • kommun och församling där fastigheten ligger
 • fastighetens gatuadress eller på orten bruklig benämning
 • fastighetens officiella beteckning (18 kap. 4 § första stycket FTL).

Deklarationen ska dessutom innehålla uppgifter om

 • fastighetens areal av olika ägoslag
 • användning och byggnader
 • hyror och liknande inkomster av fastigheten
 • särskilda förmåner och skyldigheter som hör till fastigheten
 • om sådana förhållanden som behövs för att bestämma de värdefaktorer som taxeringen enligt bland annat 8−15 kap. FTL ska grunda sig på (18 kap. 4 § andra stycket FTL).

Deklarationen ska också innehålla uppgifter om sådana förhållanden som om fastigheten har olika ägare till skilda delar av marken och om fastigheten innehas med tomträtt (18 kap. 4 § tredje stycket FTL).

När ska fastighetsdeklarationen lämnas?

Fastighetsägaren ska, utan att ha blivit förelagd om det, lämna en fastighetsdeklaration senast den 1 november året före det år då den allmänna eller den förenklade fastighetstaxeringen ska ske. Har fastighetsägaren fått ett förslag till fastighetstaxering ska hen lämna synpunkter vid samma tid (18 kap. 9 § första stycket FTL).

Deklarationen eller synpunkter på förslaget till fastighetstaxering ska lämnas till Skatteverket. Om övriga handlingar finns som hör till deklarationen eller förslaget till fastighetstaxering ska de lämnas samtidigt (18 kap. 9 § andra stycket FTL). Om Skatteverket har kommit överens med kommunen om särskilda inlämningsställen får man lämna sin deklaration eller synpunkter på förslaget till fastighetstaxering där (18 kap. 9 § tredje stycket FTL).

Anstånd med att lämna sin fastighetsdeklaration

En fastighetsägare kan få anstånd med att lämna sin allmänna eller förenklade fastighetsdeklaration. Detsamma gäller en fastighetsägare som vill lämna synpunkter på förslaget till fastighetstaxering. Ansökan om anstånd ska göras hos Skatteverket. I ansökan ska man berätta varför man inte kan lämna sin deklaration eller sina synpunkter på förslaget till fastighetstaxering i tid. Skatteverket kan då bevilja anstånd om verket anser att fastighetsägaren har lämnat tillräcklig information som gör att hen inte kan lämna sin deklaration eller sina synpunkter i tid. Skatteverket kan som huvudregel inte bevilja anstånd längre än till sista dagen i februari taxeringsåret. Vill fastighetsägaren ha mer tid på sig krävs det att det finns synnerliga skäl för inte lämna sin deklaration eller sina synpunkter på förslaget till fastighetstaxering (18 kap. 9 a § FTL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar