OBS: Detta är utgåva 2020.8. Sidan är avslutad 2023.

En utsänd statsanställd är en person som genom ett beslut av en svensk myndighet sänds ut för att arbeta utomlands. En sådan person omfattas av en undantagsbestämmelse i folkbokföringslagen.

Vilka omfattas av reglerna om utsända statsanställda i folkbokföringslagen?

För att kunna omfattas av bestämmelsen om utsända statsanställda i 14 § FOL, måste personen sändas ut för att arbeta utomlands genom ett beslut av en svensk myndighet. Det omfattar

  • personer som är utsända av utrikesdepartementet, d.v.s. personer som är anställda vid svenska ambassader eller konsulat
  • biståndspersonal från SIDA
  • företrädare för Svenska institutet
  • personal vid handelssekreterarkontor
  • personal vid Försvarsmakten
  • annan personal som är stationerad utomlands för svenska myndigheters räkning.

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom kommit fram till att en anställd vid Karolinska institutet som arbetade för ett EU-projekt i Rom ansågs vara utsänd för anställning i svenska statens tjänst (RÅ 2000 ref. 48).

En person som anställs lokalt på utländsk ort vid en ambassad eller ett konsulat omfattas inte av bestämmelsen.

Bestämmelsen ger en person rätt att fortsatt vara folkbokförd i Sverige under utlandsstationeringen. Högsta förvaltningsdomstolen har klargjort att bestämmelsen endast är tillämplig vid utsändandet av en person som redan är folkbokförd i Sverige (HFD 2014 ref. 6). En person som aldrig har varit folkbokförd eller den som är avregistrerad som utflyttad vid tidpunkten för utlandsstationeringen kan därför inte folkbokföras med stöd av 14 § FOL.

Präster inom Svenska kyrkan omfattas inte

Präster inom Svenska kyrkan omfattas inte av 14 § FOL eftersom kyrkan inte är ett statligt organ.

Anställda inom EU och FN omfattas inte

Bestämmelsen gäller inte personer som är anställda av de olika organen inom EU eller FN och dess organ.

Hur ska en utsänd statsanställd folkbokföras?

En utsänd statsanställd ska under tjänstgöringen folkbokföras på den fastighet och i den kommun där den utsända senast var eller borde ha varit folkbokförd eller, om ändrade förhållanden föranleder det, endast i kommunen (14 § första stycket FOL). Det innebär att om den utsända behåller sin bostad när tjänstgöringen påbörjas i utlandet ska hen fortsatt vara folkbokförd där. Om bostaden inte behålls under hela utlandsstationeringen ska personen i stället folkbokföras i kommunen.

Det är även möjligt för den utsända att tillsammans med eventuell familj folkbokföras på en annan fastighet där någon av dem disponerar en bostad, oavsett ägandeform (14 § andra stycket FOL). Anmälan ska göras till Skatteverket, men det finns ingen särskild blankett.

Den som redan är utsänd men byter anknytning till fastighet i Sverige kan genom ansökan få ändra sin folkbokföring. Detta trots att personen inte är bosatt i Sverige.

Familjemedlemmar

Medföljande familjemedlemmar till en utsänd statsanställd omfattas av den särskilda bestämmelsen i 14 § FOL och ska folkbokföras tillsammans med den utsända. Med medföljande familj menas make eller maka, registrerad partner, sambo och hemmavarande barn. Även medföljande barn som på grund av sin skolgång vistas på någon annan ort utomlands än den där den utsända är placerad omfattas av bestämmelsen (14 § tredje stycket FOL).

Bestämmelsen är däremot inte tillämplig för familjemedlemmar som tillkommer under en persons utlandsstationering. Exempelvis kan den som gifter sig med en utsänd folkbokföras först när personen faktiskt flyttar till Sverige. Uppehållstillstånd kan krävas i vissa fall. När det gäller barn som föds till en utsänd gäller i stället bestämmelserna i 2 § och 2 a § FOL.

Ett barn under 18 år som adopteras i utlandet av en utsänd statsanställd ska folkbokföras när adoptionen blir giltig i Sverige (2 a § andra stycket FOL). Information om adoptionsbeslut och när ett utländskt sådant beslut gäller i Sverige hittar du under Adoption.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • Högsta förvaltningsdomstolen 2014-02-06, mål nr 5926-12 [1]
  • Regeringsrätten 2000-05-25, mål nr 1724--1728-1997 [1]

Lagar & förordningar