OBS: Detta är utgåva 2020.9. Visa senaste utgåvan.

Bestämmelser om överklagande av beslut om mervärdesskatt finns i 20 kap. ML. Dessa bestämmelser hänvisar, med några undantag, till bestämmelserna om överklagande i 67 kap. SFL.

Beslut om skatt enligt ML överklagas i enlighet med bestämmelserna i SFL med vissa undantag

Skatteförfarandelagens bestämmelser om överklagande är tillämpliga på beslut enligt mervärdesskattelagen med vissa undantag (20 kap. 1 § ML).

Skatteförfarandelagens bestämmelser om överklagande är även tillämpliga vid överklagande av beslut om mervärdesskatt som fattas med stöd av SFL.

Läs mer om överklagande av ett beslut enligt skatteförfarandelagen.

Behörig domstol i vissa fall

Beslut av Skatteverket som överklagas till en förvaltningsrätt ska enligt 7 a § förordning (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m. tas upp av Förvaltningsrätten i Falun om beslutet avser

Enligt 20 kap. 1 § andra stycket ML ska även följande beslut överklagas till Förvaltningsrätten i Falun.

 • Beslut enligt 3 kap. 26 b § ML (vid viss vidareförsäljning av motorfordon från utländska beskickningar m.fl.)
 • beslut i ärenden om återbetalning enligt 10 kap. 1–3 §§ ML till utländska beskattningsbara personer, såvida det inte rör sig om en sådan person som avses i 19 kap. 1 § ML, d.v.s. som är etablerad inom EU och ska ansöka om återbetalning genom den elektroniska portalen
 • beslut i ärenden om återbetalning till hjälporganisationer och utländska beskickningar m.fl. enligt 10 kap. 5–8 §§ ML
 • beslut om betalningsskyldighet och avräkning enligt 19 kap. 28 § ML, d.v.s. vid återkrav när en utländsk beskattningsbar person etablerad utanför EU har fått en återbetalning av ingående skatt på ett bedrägligt sätt eller på annat oriktigt sätt.

Särskilda frister för överklagande enligt mervärdesskattelagen

Enligt 20 kap. 1 § femte stycket ML är tidsfristen för överklagande två månader för följande beslut:

 • beslut enligt 3 kap. 26 b ML som gäller vid viss vidareförsäljning av motorfordon från utländska beskickningar m.fl.
 • beslut i ärenden om återbetalning enligt 10 kap. 1–3 ML till utländska beskattningsbara personer, såvida det inte rör sig om en sådan person som avses i 19 kap. 1 § ML, d.v.s. som är etablerad inom EU och ska ansöka om återbetalning genom den elektroniska portalen
 • beslut i ärenden om återbetalning till hjälporganisationer och utländska beskickningar m.fl. enligt 10 kap. 5–8 §§ ML
 • beslut om betalningsskyldighet och avräkning enligt 19 kap. 28 § ML, d.v.s. vid återkrav när en utländsk beskattningsbar person etablerad utanför EU har fått en återbetalning av ingående skatt på ett bedrägligt eller annars oriktigt sätt
 • beslut som Skatteverket fattat om gruppregistrering enligt 6 a kap. 4 § ML
 • beslut om ändring eller avregistrering av en mervärdesskattegrupp enligt 6 a kap. 5 § ML.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2] [3] [4]
 • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]