OBS: Detta är utgåva 2023.16. Visa senaste utgåvan.

Bestämmelser om överklagande av beslut som fattas med förfarandemässigt stöd i mervärdesskattelagen finns i 20 kap. ML (24 kap. ML fr.o.m. 1 juli 2023) . Dessa bestämmelser hänvisar, med några undantag, till bestämmelserna om överklagande i 67 kap. SFL.

Nytt: 2023-06-27

Med anledning av den nya mervärdesskattelagen ersätts vissa termer och hänvisningar den 1 juli 2023. Ändringarna har markerats i texten nedan.

Beslut enligt ML överklagas enligt bestämmelserna i SFL, med vissa undantag

Skatteförfarandelagens bestämmelser om överklagande är tillämpliga vid överklagande av beslut om mervärdesskatt som fattas med stöd av skatteförfarandelagen. I de fallen reglerar mervärdesskattelagen enbart materiella förutsättningar för besluten.

Skatteförfarandelagens bestämmelser om överklagande är även tillämpliga på beslut som fattats enligt förfaranderegler i mervärdesskattelagen, med vissa undantag (20 kap. 1 § ML).

Nytt: 2023-06-27

Fr.o.m. den 1 juli 2023 ersätts 20 kap. 1 § ML av 24 kap. 1 och 3–7 §§ ML.

Läs mer om överklagande av ett beslut enligt skatteförfarandelagen.

Behörig domstol i vissa fall

Förvaltningsrätten i Falun första instans

Enligt 20 kap. 1 § andra stycket ML ska även följande beslut överklagas till Förvaltningsrätten i Falun:

  • beslut enligt 3 kap. 26 b § ML (vid viss vidareförsäljning av motorfordon från utländska beskickningar m.fl.)
  • beslut i ärenden om återbetalning enligt 10 kap. 1–3 §§ ML till utländska beskattningsbara personer, såvida det inte rör sig om en sådan person som avses i 19 kap. 1 § ML, d.v.s. som är etablerad inom EU och ska ansöka om återbetalning genom den elektroniska portalen.
  • beslut i ärenden om återbetalning till hjälporganisationer och utländska beskickningar m.fl. samt till en annan EU-stats väpnade styrkor, enligt 10 kap. 5–8 a §§ ML
  • beslut om betalningsskyldighet och avräkning enligt 19 kap. 28 § ML, d.v.s. vid återkrav när en utländsk beskattningsbar person etablerad utom EU har fått en återbetalning av ingående skatt på ett bedrägligt sätt eller på annat oriktigt sätt.

Nytt: 2023-06-27

Fr.o.m. den 1 juli 2023 ersätts hänvisningarna och länkarna i uppräkningen ovan. Lydelsen blir i stället:

Enligt 24 kap. 3 § ML ska även följande beslut överklagas till Förvaltningsrätten i Falun:

Behörig första överinstans vid beslut avseende gruppregistrering

Beslut om gruppregistrering enligt 6 a kap. 4 § ML och om ändring eller avregistrering enligt 6 a kap. 5 § ML, överklagas till den förvaltningsrätt som gäller för grupphuvudmannen (20 kap. 1 § tredje stycket jfr med första stycket ML).

Nytt: 2023-06-27

Fr.o.m. den 1 juli 2023 ersätts 6 a kap. 4 § ML av 4 kap. 11 § ML, 6 a kap. 5 § ML av 4 kap. 12 § ML och 20 kap. 1 § första och tredje styckena ML av 24 kap. 1 § och 4 § ML.

Särskilda frister för överklagande av beslut enligt mervärdesskattelagen

Enligt 20 kap. 1 § femte stycket ML är tidsfristen för överklagande två månader från den dag klaganden fått del av beslutet, i följande fall:

  • beslut enligt 3 kap. 26 b § ML som gäller vid viss vidareförsäljning av motorfordon från utländska beskickningar m.fl.
  • beslut i ärenden om återbetalning enligt 10 kap. 1–3 ML till utländska beskattningsbara personer, såvida det inte rör sig om en sådan person som avses i 19 kap. 1 § ML, d.v.s. som är etablerad inom EU och ska ansöka om återbetalning genom den elektroniska portalen
  • beslut i ärenden om återbetalning till hjälporganisationer och utländska beskickningar m.fl. samt till en annan EU-stats väpnade styrkor, enligt 10 kap. 5–8 a §§ ML
  • beslut om betalningsskyldighet och avräkning enligt 19 kap. 28 § ML, d.v.s. vid återkrav när en utländsk beskattningsbar person etablerad utom EU har fått en återbetalning av ingående skatt på ett bedrägligt eller annars oriktigt sätt
  • beslut som Skatteverket fattat om gruppregistrering enligt 6 a kap. 4 § ML
  • beslut om ändring eller avregistrering av en mervärdesskattegrupp enligt 6 a kap. 5 § ML.

Nytt: 2023-06-27

Fr.o.m. den 1 juli 2023 ersätts hänvisningarna och länkarna i uppräkningen ovan. Lydelsen blir i stället:

Enligt är 24 kap. 6 § ML är tidsfristen för överklagande två månader från den dag klaganden får del av beslutet, i följande fall:

Överklagandebegränsning vid avräkning

Beslut om avräkning får endast överklagas särskilt av utländska beskattningsbara personer etablerade utom EU, om grunden för överklagandet är att avräkningsbeslutet i sig är felaktigt. I övriga fall får avräkning endast överklagas av sådana personer i samband med ett överklagande av betalningsskyldigheten (20 kap. 1 § fjärde stycket jfr med första stycket ML).

Nytt: 2023-06-27

Fr.o.m. den 1 juli 2023 ersätts 20 kap. 1 § fjärde stycket ML av 24 kap. 5 § ML.

Uttrycket ”utländsk beskattningsbar person” ersätts av ”en beskattningsbar person som inte är etablerad inom landet”.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar