OBS: Detta är utgåva 2021.1. Visa senaste utgåvan.

Förmåner av resa mellan bostad och arbetsplats ska tas upp till beskattning, men det finns undantag.

Arbetsresor är privata resor

Löner, arvoden, kostnadsersättningar, pensioner, förmåner och alla andra inkomster som betalas på grund av tjänst ska tas upp som intäkt om inte annat sägs i 11 kap. IL, 11 a kap. IL eller 8 kap. IL.

Om arbetsgivaren betalar en resa mellan bostaden och arbetsplatsen (arbetsresa) är det betalning för en privat resa, som är en skattepliktig förmån.

Förmån av fria arbetsresor mellan bostaden och arbetsplatsen beskattas normalt till marknadsvärdet. Om en anställd under en pågående pandemi får taxiresor eller liknande reseförmån av sin arbetsgivare för att minska risken för smittspridning, bör dock förmånen värderas till motsvarande kostnad för kollektivtrafik.

Den anställda kan dock ha rätt till avdrag för arbetsresor.

Beordrad arbetsresa

Det förekommer att arbetsgivaren beordrar en anställd att med arbetsgivarens bil transportera andra anställda mellan arbetsplatsen och hemmet. Om den anställda gör detta mot ersättning eller på betald arbetstid är resan att se som en tjänsteresa för hen. Den anställda ska därför inte beskattas för någon förmån.

Det uppkommer dock en skattepliktig bilförmån om den anställda använder bilen även för privata resor. Den anställda kan heller aldrig bli beordrad att ”köra hem sig själv” utan att bilförmån uppkommer.

Passagerarna i bilen beskattas för resans marknadsvärde, som kan beräknas till kostnaden för en hyrd bil, fördelad mellan passagerarna. Om passagerarna inte kan påverka när och hur resan företas kan marknadsvärdet beräknas till priset för en resa med allmänna kommunikationer.

Om arbetsgivaren tillhandahåller en buss för att hämta de anställda vid bostaden eller vid en särskild uppsamlingsplats för transport till arbetsplatsen kan marknadsvärdet också här beräknas till priset för en resa med allmänna kommunikationer.

Skattefrihet för arbetsresor

Förmån av en arbetsresa är skattefri om följande förutsättningar är uppfyllda (11 kap. 26 a § IL):

  • Andra skattepliktiga ersättningar får inte betalas ut på grund av tjänsten eller uppdraget, t.ex. lön eller skattepliktiga förmåner. Det går däremot bra att t.ex. bjuda personen på en enklare förtäring som är skattefri enligt reglerna om personalvårdsförmån.
  • Personen ska ha rest mellan två platser inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.
  • Resan får inte bero på inkomstgivande verksamhet som bedrivs av någon som är närstående till eller står i intressegemenskap med den som lämnar eller får förmånen (20 kap. 23 § IL).

Skattefriheten gäller också om kostnadsersättning betalas för en sådan resa. Ersättningen får dock inte överstiga de faktiska utgifterna för resan (11 kap. 26 a § tredje stycket IL).

Om ersättningen är högre blir bestämmelsen inte tillämplig. Detta beror på att den överskjutande delen medför att personen får skattepliktiga intäkter på grund av tjänsten.

Om personen har gjort resan med egen bil kan hen få högst 18,50 kr per mil för att ersättningen ska vara skattefri.

Skattefriheten gäller inte för den som även får logi betald

Skattefria arbetsresor kan ibland bli aktuellt för en person som har ett oavlönat arbete eller uppdrag, som varar flera dagar.

Om utgivaren av förmånen då även betalar kostnader för ett hotellrum utöver själva resan blir värdet av både resan och login skattepliktigt. Detta beror på att förmånen av login är en skattepliktig inkomst för mottagaren och att hen har fått en skattepliktig ersättning på grund av tjänsten. Skattefrihetsregeln i 11 kap. 26 a § IL är då inte tillämplig (prop. 2002/03:123 s. 24).

.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2002/03:123 Beskattning av vissa förmåner [1]