OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Förmåner av resa mellan bostad och arbetsplats ska tas upp till beskattning men det finns undantag.

Arbetsresor är privata resor

Löner, arvoden, kostnadsersättningar, pensioner, förmåner och alla andra inkomster som betalas på grund av tjänst ska tas upp som intäkt om inte annat sägs i 11 kap. eller 8 kap. IL.

Om arbetsgivaren betalar en resa mellan bostaden och arbetsplatsen (arbetsresa) är det en privat resa som är en skattepliktig förmån.

Beordrad arbetsresa

Det förekommer att en anställd beordras av sin arbetsgivare att transportera andra anställda från arbetsplatsen till hemmet eller vice versa med arbetsgivarens bil.

Om den anställde i en sådan situation beordras att mot ersättning eller på betald arbetstid fungera som chaufför, är resan att se som en tjänsteresa för honom. Någon skattepliktig förmån är det således inte.

Passagerarna i bilen beskattas för resans marknadsvärde, vilket torde kunna beräknas till kostnaden för hyrd bil, fördelad mellan passagerarna. Om passagerarna inte kan påverka när och hur resan företas bör värdering kunna ske med utgångspunkt i priset för resa med allmänna kommunikationsmedel.

Detsamma gäller om arbetsgivaren tillhandahåller en buss för att hämta de anställda vid bostaden eller särskild uppsamlingsplats för transport till arbetsplatsen.

Om chauffören däremot använder bilen för privata resor uppkommer en skattepliktig bilförmån. Det bör observeras att man aldrig kan beordras att ”köra hem sig själv” i samband med en privat resa. Om en bilförmån skulle uppkomma, värderas del av månad som hel månad.

Skattefrihet för arbetsresor

Förmåner av arbetsresor har undantagits från beskattning om man inte får andra skattepliktiga ersättningar på grund av tjänsten och om resorna görs inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (11 kap 26 a § IL).

Resorna ska inte vara föranledda av annat än arbetsresor

För att en förmån av resa mellan bostaden och arbetsplatsen ska vara skattefri får inte resan även vara föranledd av inkomstgivande verksamhet som bedrivs av någon som är närstående till, eller står i intressegemenskap med, den som lämnar eller får förmånen (11 kap. 26 a § andra stycket IL). Vad som menas närstående och står i intressegemenskap med anges i 20 kap. 23 § IL.

Skattefriheten gäller inte om man även får logi betald

De skattefria arbetsresorna kan bli aktuella om ett i övrigt oavlönat uppdrag sträcker sig över flera dagar.

Om utgivaren av förmånen även betalar kostnader för ett hotellrum utöver själva resan blir värdet av både resan och login skattepliktig. Eftersom tillhandahållandet av login i princip är en skattepliktig inkomst för mottagaren blir skattefrihetsregeln i 11 kap. 26 a § IL inte tillämplig (prop. 2002/03:123 s. 24).

Kompletterande information

  • Läs om avdragsrätt för resor till och från arbete.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2002/03:123 Beskattning av vissa förmåner [1]