OBS: Detta är utgåva 2021.1. Visa senaste utgåvan.

Värdet av förmåner av fria inställelseresor ska inte ingå i underlaget för skatteavdrag. Vissa inställelseresor och arbetsresor är inte alls skattepliktiga och ska därför inte heller ingå i underlaget för skatteavdrag. Skatteavdrag ska inte heller göras för förmåner eller ersättningar för resor i samband med en anställningsintervju.

Skattepliktiga inställelseresor

Arbetsgivaren ska inte göra skatteavdrag från ersättningar som ges för inställelseresor (11 kap. 13 § SFL). Regeln gäller ersättningar för resor i samband med att någon tillträder eller frånträder en anställning eller ett uppdrag. Detsamma gäller för förmånen av en fri sådan resa. Med tillträdande respektive frånträdande avses den första resan vid anställningens eller uppdragets början respektive den sista resan när anställningen eller uppdraget upphör. Bestämmelsen avser också resor mellan två platser inom EES-området.

Ersättningar för eller förmåner av inställelseresor är normalt skattepliktiga för mottagaren, undantagen tas upp under skattefria inställelseresor (nedan). För mottagaren utgör kostnaden för en inställelseresa en privat levnadskostnad, och är alltså inte en kostnad i arbetet. Arbetsgivaren ska därför behandla ersättningen som kontant lön eller förmån. På grund av detta ska arbetsgivaren betala arbetsgivaravgifter på ersättningen eller förmånen.

Den som haft kostnader för inställelseresor har vid beskattningen rätt till skäligt avdrag (12 kap. 25 § IL).

Skattefria inställelseresor

Arbetsgivaren ska inte göra skatteavdrag för ersättningar eller förmåner som är skattefria, som t.ex. skattefria inställelseresor.

Förmåner av eller ersättningar för inställelseresor eller arbetsresor kan under vissa förutsättningar vara skattefria (11 kap. 26 a § IL). Dessa förmåner och ersättningar tas inte upp till beskattning om andra skattepliktiga inkomster inte fås på grund av tjänsten. Skattefriheten gäller dock bara om resan gjorts mellan två platser inom EES-området.

Skattefria arbetsresor

Arbetsgivaren ska inte heller göra skatteavdrag för skattefria arbetsresor. Med arbetsresor menas resor till och från arbetet. För att arbetsresorna ska vara skattefria krävs att den enda ersättningen för arbetet är att få resan betald. Dessutom krävs att det är fråga om resa mellan två platser inom EES-området (11 kap. 26 a § IL).

Skattefria resor vid anställningsintervjuer

Om arbetsgivaren har bekostat eller betalat ut ersättning för en resa till eller från en anställningsintervju ska arbetsgivaren inte göra skatteavdrag. Detta beror på att sådana ersättningar eller förmåner är skattefria (11 kap. 26 § IL).

Med anställningsintervju menas en intervju som görs vid ett personligt möte innan ett eventuellt anställnings- eller uppdragsförhållande finns mellan parterna.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2] [3] [4]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]