OBS: Detta är utgåva 2021.1. Visa senaste utgåvan.

De olika skattereduktionerna dras ifrån i en viss turordning och kan inte sparas till ett annat år.

Det finns mer information om de olika skattereduktionerna och de materiella reglerna i avsnittet om skattereduktioner.

Endast skattereduktion motsvarande den skatt som har beräknats

I beslutet om slutlig skatt gör Skatteverket de skattereduktioner som beslutats i lag (56 kap. 7 § SFL).

Skattereduktioner kan bara dras av från beslutad skatt och kan inte sparas till ett annat år.

Hur avräknas de olika skattereduktionerna?

Skatteverket räknar av skattereduktionerna mot den enskildes kommunala och statliga inkomstskatt, mot fastighetsskatt och fastighetsavgift i den turordning som skattereduktionerna räknas upp nedan (56 kap. 7 § SFL och 67 kap. 2 § IL). Skattereduktion för arbetsinkomster, även kallad jobbskatteavdraget, räknas bara av mot kommunal inkomstskatt.

Sjöinkomst

Den som haft en sjöinkomst kan få skattereduktion. Storleken av skattereduktionen är beroende av dels om handelsfartyget gått i fjärrfart eller närfart, dels om sjömannen har haft sjöinkomst under hela eller en del av året (67 kap. 3 § IL).

Allmän pensionsavgift

Den som påförts allmän pensionsavgift har rätt till skattereduktion med hela avgiften. Skattereduktionen får räknas av mot andra skatter men inte mot den allmänna pensionsavgiften (67 kap. 4 § IL).

Jobbskatteavdrag

Skattereduktion för arbetsinkomster (s.k. jobbskatteavdrag) kan den få som haft arbetsinkomster som beskattas i Sverige (67 kap. 5 § IL). Storleken på jobbskatteavdraget beror på hur stora arbetsinkomsterna är och om personen har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång eller inte (67 kap. 7 § och 8 § IL).

Sjuk- och aktivitetsersättning

Den som har fått sjuk- eller aktivitetsersättning har rätt till skattereduktion. Rätten till skattereduktion gäller den som är obegränsat skattskyldig under någon del av beskattningsåret. Även den som är begränsat skattskyldig enligt 3 kap. 18 § första stycket 1,2 eller 3 IL kan ha rätt till skattereduktion. För detta krävs ett överskott av förvärvsinkomster som uteslutande, eller så gott som uteslutande, utgörs av förvärvsinkomster i Sverige (67 kap. 9 a § IL).

Underlaget för skattereduktionen består av den sjuk- och aktivitetsersättning som betalats ut under beskattningsåret och som ska tas upp till beskattning enligt IL. Även utländsk ersättning enligt lagstiftning om social trygghet kan medräknas i underlaget för skattereduktion (67 kap 9 b § IL).

Skattereduktion för förvärvsinkomster

Från och med inkomstår 2021 har de som är obegränsat skattskyldiga under hela beskattningsåret, samt vissa begränsat skattskyldiga, rätt till skattereduktion för förvärvsinkomster om den beskattningsbara förvärvsinkomsten är mellan 40 000 och 240 000 kronor. Skattereduktionen uppgår till som högst 1 500 kr (67 kap. 46-48 § IL).

Regional skattereduktion (för boende i vissa områden)

Den som bor i vissa kommuner rätt till en skattereduktion med upp till 1 675 kronor per år. Förutsättningarna för att kunna få regional skattereduktion är att personen vid viss tid är folkbokförd i en kommun eller har den som hemort (67 kap. 34-35 § IL).

Underskott av kapital

Den som har ett underskott av kapital kan få skattereduktion (67 kap. 10 § IL). Procentsatserna för skattereduktion är olika på underskott upp till 100 000 kr och underskott över 100 000 kr.

Rot- och rutarbete

Den som köper rot- eller rutarbete kan få skattereduktion (67 kap. 11–19 §§ IL). Vissa villkor måste vara uppfyllda för både köparen och utföraren. Skattereduktionens storlek beror bl.a. på om arbetet är rot- eller rutarbete och det finns tak för skattereduktion per beskattningsår och person (67 kap. 19 § IL).

Det finns tre olika sätt att få skattereduktion på. Vanligtvis får köparen först en preliminär skattereduktion i samband med att hen har betalat det utförda arbetet och utföraren fått en del av arbetskostnaden utbetald av Skatteverket.

Den slutliga skattereduktionen för rot- och rutarbete justeras med den preliminärt medgivna skattereduktionen. Om den beräknade skatten inte räcker till så att hela beloppet kan utnyttjas kan justeringen leda till skatt att betala.

Installation av grön teknik

Den 1 januari 2021 infördes en skattereduktion för installation av grön teknik (67 kap. 36-45 IL). Skattereduktionen ersätter det statliga stöd som fysiska personer har kunnat ansöka om i samband med installation av solceller, lagring av egenproducerad el och för installation av en laddningspunkt till elfordon. Läs mer i avsnittet Installation av grön teknik.

Gåva

Skattskyldiga har rätt till skattereduktion för gåva till en godkänd gåvomottagare enligt lagen (2019:453) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva. Med gåva avses en i pengar som vid ett och samma gåvotillfälle uppgår till minst 200 kronor. Om det sammanlagda underlaget för skattereduktionen understiger 2 000 kronor, görs ingen skattereduktion (67 kap. 20-26 § IL).

Mikroproduktion av förnybar el

Fysiska och juridiska personer som framställer förnybar el kan efter begäran i inkomstdeklaration få skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el (67 kap. 27-33 §§ IL).

Skattereduktion enligt annan lag

Fastighetsavgift för pensionärer

Skattereduktion för kommunal fastighetsavgift är främst riktad mot pensionärer och innebär att fastighetsavgiften efter skattereduktionen inte ska överstiga fyra procent av den avgiftsskyldigas inkomst (5 § lag [2008:826] om skattereduktion för kommunal fastighetsavgift). För mer information, se Berättigade till skattereduktion.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar