OBS: Detta är utgåva 2021.1. Sidan är avslutad 2023.

Det finns en huvudregel och några undantag.

Huvudregeln när köparen inte är en beskattningsbar person

En tjänst som tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person är enligt huvudregeln omsatt inom landet, om säljaren antingen har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller ett fast etableringsställe här i landet från vilket tjänsten tillhandahålls (5 kap. 6 § första stycket första meningen ML).

Om säljaren varken här eller utomlands har ett sådant säte eller fast etableringsställe är tjänsten omsatt inom landet, om säljaren är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige (5 kap. 6 § första stycket andra meningen ML).

En tjänst är inte omsatt inom landet om den tillhandahålls från ett fast etableringsställe utomlands (5 kap. 6 § andra stycket ML).

Bestämmelsen motsvaras av artikel 45 i mervärdesskattedirektivet.

Vad menas med någon som inte är en beskattningsbar person?

Med någon som inte är en beskattningsbar person avses alla fysiska och juridiska personer som inte är beskattningsbara personer enligt 4 kap. 1 § och 5 kap. 4 § ML. Det kan vara en privatperson, d.v.s. en fysisk person som inte bedriver någon självständig ekonomisk verksamhet, och det kan vara en juridisk person som inte bedriver någon ekonomisk verksamhet. Det kan också vara en beskattningsbar person som inte agerar i egenskap av en beskattningsbar person vid en viss transaktion.

Säljarens etablering avgör

Syftet med bestämmelsen är att de tjänster som inte omfattas av något särskilt undantag och som tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person ska vara omsatta på den plats där säljaren är etablerad. I första hand är det där säljaren har sitt säte eller ett fast etableringsställe från vilket tjänsten tillhandahålls. Om något sådant inte finns är det var säljaren är bosatt eller stadigvarande vistas som har betydelse.

Tillhandahålls från

Utgångspunkten är att beskattning sker i det land där säljaren har sätet för sin ekonomiska verksamhet.

I det fall säljaren har minst ett fast etableringsställe i ett annat land ska bedömning ske om tjänsten faktiskt tillhandahållits från det fasta etableringsstället. Om så inte är fallet har tjänsten tillhandahållits från det land där sätet finns.

Tillhandahålls från säte eller fast etableringsställe i Sverige

För att beskattning ska ske i Sverige är det alltså av avgörande betydelse om tjänsten utifrån normala affärsförhållanden faktiskt kan anses ha tillhandahållits från det fasta etableringsställe som finns i Sverige eller att det ekonomiska sätet finns här i landet och tjänsten inte tillhandahållits från ett fast etableringsställe i ett annat land. Vid en sådan bedömning ska samtliga omständigheter beaktas. Uppgifter såsom vilket etableringsställe som ställer ut fakturan eller har hand om betalningen är inte av avgörande betydelse vid denna bedömning (prop. 2009/10:15 s. 85 f.).

Tillhandahålls från ett fast etableringsställe i ett annat land

Om en tjänst tillhandahållits från ett fast etableringsställe i ett annat land ska tjänsten inte anses hänförlig till sätet här i landet. Detta innebär att tjänsten i sådana fall har omsatts utomlands (5 kap. 6 § andra stycket ML).

Tjänster som inte omfattas

De tjänster som omfattas av huvudregeln i 5 kap. 6 § ML är de tjänster som inte omfattas av något av de undantag som finns. De tjänster som undantas från denna huvudregel och som ska bedömas enligt en särskild regel är

Exempel på tjänster som omfattas av huvudregeln

Nedan redovisas ett antal tjänster som Skatteverket anser omfattas av huvudregeln i 5 kap. 6 § ML.

Begravningstjänster

Tjänster inom ramen för ombesörjande av en begravning ska, om begravningen utgör en enda tjänst, omfattas av huvudregeln (artikel 28 i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011). Dock har Högsta förvaltningsdomstolen i Sverige konstaterat att det vid en begravning som regel är fråga om flera olika tillhandahållanden här i landet.

Betäckningstjänster

En betäckningstjänst är en tjänst som omfattas av huvudregeln. Läs mer på sidan Köparen är en beskattningsbar person.

Tränartjänster

När en tränare tillhandahåller en tjänst direkt till någon som inte är en beskattningsbar person kan tjänsten antingen ses som en idrottslig aktivitet som omfattas av 5 kap. 11 § ML eller en tjänst som omfattas av huvudregeln i 5 kap. 6 § ML. Det avgörande vid bedömningen av om det är en tjänst som omfattas av huvudregeln är om det är en tjänst som är utsträckt i tiden, t.ex. genom ett avtal, eller om den utförs på olika ställen.

En tränare som har kontakt med en idrottsutövare och tränar och följer med idrottsutövaren på tävlingar tillhandahåller en tränartjänst som omfattas av huvudregeln i 5 kap. 6 § ML.

Tjänster som avser träning av djur som t.ex. hästtränare och dressyrtränare av djur tillhandahåller någon som inte är en beskattningsbar person omfattas också av huvudegeln i 5 kap. 6 § ML.

Uthyrning av fiskeredskap på turfiskebåtar

Skatteverket anser att uthyrning av fiskeredskap som kan förekomma på en turfiskebåt ska bedömas enligt någon av huvudreglerna i 5 kap. 5 eller 6 § ML. Betalningen för att få följa med på en turfiskebåt utgör dock ersättning för persontransport. Beskattningsland för persontransporten bedöms enligt 5 kap. 9 § ML.

Veterinärtjänster

Beskattningsland för veterinärtjänster anses vara en huvudregeltjänst. Läs mer på sidan Köparen är en beskattningsbar person.

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]
  • RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 282/2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (omarbetning) [1]

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 2009/10:15 Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland förtjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning [1]

Ställningstaganden

  • Omsättningsland - tränartjänster m.m. [1]
  • Verksamhet med turfiskebåtar, mervärdesskatt [1]