OBS: Detta är utgåva 2021.1. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket fattar beslut om att den skattskyldiga själv ska betala särskild inkomstskatt när denna har redovisat skatten i en särskild skattedeklaration. Beslut om att den skattskyldiga själv ska betala skatten fattas även i andra fall t.ex. när Skatteverket gör bedömningen att beskattning ska ske enligt SINK eller A-SINK efter att utbetalaren har gjort skatteavdrag för preliminär skatt. Om utbetalaren har gjort avdrag för särskild inkomstskatt med ett för högt belopp eller när utländsk skatt ska avräknas kan Skatteverket fatta beslut om återbetalning av särskild inkomstskatt.

Innan en ersättning som är skattepliktig enligt SINK betalas ut fattar Skatteverket ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning.

Regler i specialförfattningar har företräde framför regler i förvaltningslagen

Grundläggande regler för förvaltningsförfarandet finns i förvaltningslagen (FL). Om en annan lag eller förordning innehåller någon bestämmelse som avviker från FL så gäller den bestämmelsen (4 § FL). SFL, SINK och A-SINK är specialförfattningar i förhållande till FL. En regel i en specialförfattning har också företräde i förhållande till en regel i FL. Flertalet förfarandefrågor som regleras i FL behandlas dock inte i de nämnda specialförfattningarna.

Beslut när den skattskyldiga ska redovisa skatten i en särskild skattedeklaration

När den skattskyldiga själv ska redovisa skatt enligt SINK eller A-SINK i en särskild skattedeklaration fattar Skatteverket beslut om skatten för varje skattepliktig ersättning för sig, med ledning av innehållet i skattedeklarationen och andra tillgängliga uppgifter (54 kap. 1 § första stycket SFL).

Deklaration i rätt tid och på rätt sätt

Om den skattskyldiga har lämnat en skattedeklaration i rätt tid och på rätt sätt så anses beslut ha fattats i enlighet med deklarationen, s.k. automatiska beslut (54 kap. 1 § andra stycket SFL som hänvisar till 53 kap. 2 § första stycket SFL).

Utebliven, försenad eller bristfällig deklaration

Om en skattedeklaration inte har lämnats i rätt tid och på rätt sätt, eller om någon skatt inte har redovisats i deklarationen, ska varje oredovisad skatt anses vara beslutad till noll kronor. Om skatten redovisas senare anses ett beslut i stället ha fattats i enlighet med redovisningen, såvida inte nollbeslutet redan har omprövats (54 kap. 1 § andra stycket SFL som hänvisar till 53 kap. 4 § SFL).

Om någon deklaration inte har lämnats eller om den är bristfällig, se sidan Skönsmässiga beslut om skatter & avgifter.

Beslut om att den som är skattskyldig enligt SINK eller A-SINK ska betala skatten även i andra fall

Skatteverket får besluta att den som är skattskyldig enligt SINK eller A-SINK ska betala skatten även i andra fall än då den skattskyldiga själv ska redovisa skatten i en särskild skattedeklaration. Beslutet ska fattas inom den tid och på det sätt som gäller för omprövning enligt 66 kap. SFL (54 kap. 2 § SFL).

Det kan t.ex. bli aktuellt att fatta beslut om att den skattskyldiga ska betala särskild inkomstskatt med stöd av 54 kap. 2 § SFL om utbetalaren inte har gjort skatteavdrag med rätt belopp. Läs mer om betalningsansvar för särskild inkomstskatt med stöd av 54 kap. 2 § SFL när inkomsten är skattepliktig enligt SINK respektive A-SINK.

Beslut om att den skattskyldiga ska betala särskild inkomstskatt fattas också med stöd av 54 kap. 2 § SFL när beskattning ska ske enligt SINK eller A-SINK men utbetalaren har gjort skatteavdrag för preliminär skatt.

Beskattning ska ske enligt SINK eller A-SINK men utbetalaren har gjort skatteavdrag för preliminär skatt

Om Skatteverket gör bedömningen att beskattning ska ske enligt SINK eller A-SINK efter att utbetalaren har gjort skatteavdrag för preliminär skatt och betalat ut ersättningen samt redovisat skatteavdraget för betalningsmottagaren i en arbetsgivardeklaration (eller på kontrolluppgift), ska Skatteverket fatta beslut om att den skattskyldiga ska betala särskild inkomstskatt för den ersättningen med stöd av 54 kap. 2 § SFL. Om skatteavdraget är större än den särskilda inkomstskatt som ska betalas kan den skattskyldiga begära återbetalning av det överskjutande beloppet, se under Beskattning ska ske enligt SINK eller A-SINK men utbetalaren har gjort skatteavdrag för preliminär skatt (på sidan om återbetalning av särskild inkomstskatt). Om skatteavdraget inte räcker till för att betala den särskilda inkomstskatten är den skattskyldiga själv ansvarig för att betala in det belopp som saknas till Skatteverket.

Exempel: beskattning enligt SINK när utbetalaren har gjort avdrag för preliminär skatt

Sofia som bor i Bulgarien ska arbeta för AB Y den 14 februari – 30 juni. Hon ska arbeta i Göteborg. Sofia skickar in en ansökan om SINK till Skatteverket den 1 mars.

Sofia får sin första lön den 25 mars. Eftersom det då inte finns något beslut om särskild inkomstskatteredovisning gör AB Y ett förhöjt skatteavdrag för preliminär skatt. AB Y lämnar uppgifter om Sofia för mars i arbetsgivardeklarationen den 12 april och redovisar då avdragen skatt som avdragen preliminär skatt.

Den 15 april fattar Skatteverket beslut om att SINK är tillämplig för hela perioden.

När Skatteverket fattar beslut har Sofia redan fått lön utbetald där skatteavdrag för preliminär skatt har gjorts och uppgifterna har redovisats för Sofia i en arbetsgivardeklaration. För denna redan utbetalda och redovisade lön ska Skatteverket besluta att Sofia ska betala skatt enligt SINK med stöd av 54 kap. 2 § SFL. Om det skatteavdrag som AB Y gjorde vid utbetalningen av lönen är större än den SINK-skatt som Sofia ska betala kan Sofia begära återbetalning av det överskjutande beloppet.

Beslut om återbetalning

Om utbetalaren har gjort ett för stort skatteavdrag för särskild inkomstskatt enligt SINK eller A-SINK kan Skatteverket besluta om återbetalning av sådan skatt (54 kap. 3 § första stycket SFL).

Skatteverket kan också besluta om återbetalning av särskild inkomstskatt enligt SINK om sådan skatt har betalats in och utländsk skatt ska avräknas (omvänd credit) (54 kap. 4 § SFL).

Besked om särskild inkomstskatt skickas ut första gången 2022

Den 1 januari 2021 har en ny bestämmelse om besked om särskild inkomstskatt trätt i kraft. Bestämmelsen innebär att Skatteverket senast den 15 december året efter beskattningsåret ska skicka ut ett sådant besked till den som är skattskyldig enligt SINK (54 kap. 5 § SFL).

Första gången beskedet skickas ut är för beskattningsåret 2021 och det ska ha skickats ut senast den 15 december 2022 (punkt 5 i ikraftträdandebestämmelserna till SFS 2020:954) .

Beskedet ska innehålla följande uppgifter (13 kap. 1 a § SFF):

  • skattepliktig inkomst
  • betald särskild inkomstskatt.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar