OBS: Detta är utgåva 2021.1. Visa senaste utgåvan.

Kännetecknet ersättning kopplad till skatteförmånen omfattar situationer där rådgivarens ersättning fastställs utifrån storleken på den skatteförmån som ett arrangemang medför. Skatteförmånen måste vara den huvudsakliga fördelen för att arrangemanget ska vara rapporteringspliktigt.

Ersättning kopplad till skatteförmånen

Ett gränsöverskridande arrangemang är rapporteringspliktigt om rådgivarens ersättning fastställs med hänsyn till storleken på den skatteförmån som arrangemanget medför (17 § 1 RAL).

Kännetecknet omfattar avtalsvillkor där rådgivarens ersättning är beroende av den skattefördel som arrangemanget genererar. Ersättningen kan även utgöras av ränta, ersättning för kostnader för finansiering eller andra avgifter (prop. 2019/20:74 s. 95).

Arrangemanget är också rapporteringspliktigt om rådgivarens ersättning är beroende av att arrangemanget medför en skatteförmån (17 § 2 RAL). Detta inbegriper de situationer då rådgivaren är skyldig att helt eller delvis återbetala ersättningen om den avsedda skatteförmånen helt eller delvis inte uppnås.

Rapporteringsplikt bara om det uppkommer en skatteförmån

För detta kännetecken krävs att skatteförmånen är den huvudsakliga eller en av de huvudsakliga fördelarna med arrangemanget (12 § andra stycket RAL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2020:434) om rapporteringspliktiga arrangemang [1] [2] [3]

Propositioner

  • Proposition 2019/20:74 Genomförande av EU:s direktiv om automatiskt utbyte av upplysningar som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang [1]