OBS: Detta är utgåva 2021.10. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket ska under vissa förutsättningar återkalla ett godkännande för F-skatt.

Grunder för återkallelse av godkännande för F-skatt

Skatteverket ska återkalla ett godkännande för F-skatt om innehavaren begär det eller om förutsättningarna för godkännande i 1 § inte längre är uppfyllda (9 kap. 4 § SFL).

En återkallelse av ett godkännande för F-skatt bör i allmänhet ses som en mycket ingripande åtgärd. Grunderna för återkallelse i lagtexten är därför uttömmande och ska tolkas restriktivt (prop. 1991/92:112).

I vissa fall kan det finnas särskilda skäl att inte återkalla ett godkännande för F-skatt. Hänsyn tas till samtliga omständigheter i det enskilda fallet (9 kap. 1 § tredje stycket SFL).

Ett godkännande för F-skatt kan efter återkallelse meddelas så snart det missförhållande som hindrar ett godkännande har undanröjts, exempelvis genom att en skatteskuld har betalats. Det är bara efter återkallelse på grund av missbruk som det finns en karenstid om två år innan personen återigen kan godkännas för F-skatt.

Grunderna för återkallelse gäller inte bara den som är godkänd för F-skatt utan även annan som ska prövas enligt reglerna om s.k. smitta (9 kap. 2 § SFL)

Egen begäran

Skatteverket ska återkalla ett godkännande för F-skatt om innehavaren begär det. Eftersom det är frivilligt att vara godkänd för F-skatt kan den som har F-skatt när som helst begära att få sitt godkännande för F-skatt återkallat (9 kap. 4 § första stycket 1 SFL). Skatteverket kan inte mot någons vilja godkänna denna för F-skatt eller vägra att återkalla ett godkännande.

Om godkännandet har återkallats på egen begäran kan den som tidigare var godkänd för F-skatt, efter ansökan, när som helst åter godkännas för F-skatt förutsatt att personen uppfyller övriga krav för godkännande.

Näringsverksamhet bedrivs inte

Skatteverket ska återkalla ett godkännande för F-skatt om innehavaren varken bedriver eller har för avsikt att bedriva näringsverksamhet i Sverige (9 kap. 4 § 2 jämfört med 1 § andra stycket 1 SFL).

Bestämmelsen tillämpas normalt bara för fysiska personer och blir aktuell när

 • näringsverksamheten har upphört
 • den som haft avsikt att bedriva näringsverksamhet aldrig har påbörjat någon sådan
 • den verksamhet som bedrivs inte är att betrakta som näringsverksamhet enligt definitionen i 13 kap § 1 IL
 • verksamheten inte längre bedrivs aktivt och det inte finns några konkreta planer att återuppta den inom tre månader.

För att fysiska personer ska anses bedriva näringsverksamhet krävs att det rör sig om förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt (13 kap. 1 § IL). Om något av kriterierna inte är uppfyllt anses personen inte bedriva näringsverksamhet och i normalfallet ska godkännandet för F-skatt därmed återkallas.

Innehavaren saknar tillstånd att vistas i Sverige

Skatteverkets uppfattning är att en fysisk person som inte har nödvändiga tillstånd att vistas i Sverige saknar förutsättningar för att bedriva en yrkesmässig verksamhet här. Det som gäller vid godkännande av F-skatt gäller även vid återkallelse, läs mer om reglerna på sidan Vem kan bli godkänd för F-skatt och FA-skatt.

Den som har en falsk identitet

Skatteverket anser en person med falsk identitet inte ska vara godkänd för F-skatt. Med falsk identitet menas att det bakomliggande personnumret, samordningsnumret eller annat registreringsnummer inte identifierar den person som faktiskt bedriver eller avser att bedriva näringsverksamheten. Läs mer på sidan Vem kan bli godkänd för F-skatt eller FA-skatt?

Juridiska personer

En juridisk person kan enligt inkomstskattelagen bara ha inkomst av näringsverksamhet. Vid ansökningstillfället finns det därför inte skäl att anta att näringsverksamhet varken bedrivs eller kommer att bedrivas. Det medför att en juridisk person som ansöker om godkännande för F-skatt normalt ska godkännas om övriga förutsättningar är uppfyllda.

Om den juridiska personen upplöses ska godkännandet för F-skatt återkallas. Skatteverkets uppfattning är att ett godkännande för F-skatt även kan återkallas när en juridisk person upphör att bedriva verksamhet utan att den juridiska personen upplöses.

Av förarbetena till införandet av F-skatten framgår att lagstiftarens avsikt var att ett godkännande för F-skatt skulle kunna återkallas om den juridiska personen inte längre bedriver näringsverksamhet (prop. 1991/92:112 s. 124).

Enbart de omständigheterna att den juridiska personens eventuella inkomster ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet och att ett nybildat aktiebolag får anses bedriva en näringsverksamhet som fortgår intill dess att bolaget upphör, medför inte ensamt att den juridiska personen som godkänts för F-skatt ska anses bedriva näringsverksamhet i den mening som avses i 9 kap. 1 § SFL.

Ett så kallat lagerbolag kan inte anses bedriva eller ha för avsikt att bedriva näringsverksamhet (SKV A 2012:6). Först när bolaget upphör att vara ett lagerbolag kan fråga om godkännande för F-skatt aktualiseras.

Återkallelse av en juridisk persons godkännande för F-skatt med motiveringen att näringsverksamhet varken bedrivs eller kommer att bedrivas kan exempelvis bli aktuellt i följande situationer:

 • när den juridiska personen begärt att få bli avregistrerad för mervärdesskatt eller som arbetsgivare med motiveringen att verksamhet inte längre bedrivs,
 • när den juridiska personen i inkomstdeklarationen uppgett att näringsverksamhet inte längre bedrivs, eller
 • när andra omständigheter tyder på att den juridiska personen under längre tid, mer än ett år, inte längre bedriver någon form av verksamhet eller aktivitet.

Att en juridisk persons godkännande för F-skatt i förekommande fall återkallas med motiveringen att näringsverksamhet inte längre bedrivs, innebär inte att reglerna i övrigt påverkas vad gäller den juridiska personens beskattning eller att andra bestämmelser som är kopplade till definitionen i 3 kap. 14 § SFL sätts ur spel. Motsvarande prövning vid bedömning av godkännande för F-skatt ska inte göras.

Missbruk av godkännande för F-skatt

Skatteverket ska återkalla ett godkännande för F-skatt om innehavaren inom de senaste två åren

Det första fallet gäller bara fysiska personer. Det andra fallet berör både fysiska och juridiska personer.

Brutit mot villkor (FA-skatt)

Om någon som har godkänts för F-skatt med villkor enligt 9 kap. 3 § SFL (FA-skatt) och skriftligen åberopat godkännandet, bör missbruk anses föreligga om godkännandet för F-skatt åberopats i ett uppenbart anställningsförhållande. Med missbruk av ett godkännande för F-skatt med villkor bör avses att den som åberopat godkännandet i ett anställningsförhållande borde ha insett missbruket, dvs. att hen bröt mot villkoret (SKV A 2012:6).

Missbruk på annat sätt

Vad som avses med missbruk på annat sätt är en fråga där rättspraxis saknas. Av förarbetena framgår att man bör vara mycket restriktiv vid tolkningen av begreppet missbruk.

Ett sätt att missbruka en F-skatt kan vara att den som är godkänd för F-skatt låter någon annan använda sin identitet och sitt godkännande för F-skatt.

Missbruk kan även föreligga om den som är godkänd för F-skatt åberopar F-skatten i ett pågående anställningsförhållande där hen tidigare åberopat A-skatt, utan att någon avgörande förändring i arbetsförhållandena skett.

Enbart den omständigheten att en person som är godkänd för F-skatt utan villkor åberopar godkännandet i ett nytt anställningsförhållande kan normalt inte anses utgöra ett missbruk. Skulle i sådant fall anmälan enligt 10 kap. 14 § SFL inkomma från arbetsgivaren kan normalt inte betalningsmottagarens godkännande för F-skatt återkallas på grund av missbruk. Däremot ska Skatteverket pröva om F-skatten ska kompletteras med villkor att godkännandet bara får åberopas i näringsverksamhet (FA-skatt) eller återkalla godkännandet om näringsverksamhet inte bedrivs.

Missbruket ska inte vara obetydligt

Med missbruk som inte är obetydligt menas att det belopp som utbetalaren borde ha gjort skatteavdrag med uppgår till minst tio procent av den beräknade slutliga skatten, dock lägst ett prisbasbelopp (SKV A 2012:6).

Karenstid om två år

Återkallelse av godkännande för F-skatt med hänvisning till missbruk ska göras under en tvåårsperiod från det senaste missbrukstillfället, d.v.s. från datumet för den senaste utfärdade fakturan eller annan motsvarande handling då godkännandet för F-skatt missbrukades (SKV A 2012:6). Under samma period får inte heller personen godkännas för F-skatt igen.

Brister i redovisning eller betalning av skatter eller avgifter

Nytt: 2021-05-27

Skatteverket ska återkalla ett godkännande för F-skatt om innehavaren brister i redovisning eller betalning av skatter eller avgifter enligt SFL eller motsvarande utländska skatter och avgifter. Det gäller dock inte om bristerna är obetydliga (9 kap. 4 § andra stycket, 9 kap. 1 § andra stycket 3 b SFL, prop. 1991/92:112 s. 121–122, prop. 2010/11:165 s. 328 och SKV A 2012:6).

Tidigare:

Skatteverket ska återkalla ett godkännande för F-skatt om innehavaren brister i redovisning eller betalning av skatter enligt SFL eller motsvarande utländska skatter och avgifter. Det gäller dock inte om bristerna är obetydliga (9 kap. 4 § andra stycket, 9 kap. 1 § andra stycket 3 b SFL, prop. 1991/92:112 s. 121-122, prop. 2010/11:165 s. 328 och SKV A 2012:6).

Vid återkallelse av godkännande för F-skatt anser Skatteverket att nedanstående brister i redovisning eller betalning var för sig inte är obetydliga:

 • Skuldbelopp som överstiger 20 000 kr i kombination med minst en redovisningsbrist.
 • Skuldbelopp som överstiger 20 000 kr och avser minst tre skulder.
 • Skuldbelopp som överstiger 20 000 kr och avser en eller två skulder varav någon är äldre än ett år (prop. 1991/92:112 sid. 121).
 • Fyra eller fler brister i redovisning eller betalning även om skuldbeloppet inte överstiger 20 000 kr (SKV A 2012:6).
 • Skuld som har ”rullats” i 12 månader i följd genom att fortlöpande betala endast tidigare förfallna skatter samtidigt som innehavaren underlåter att redovisa och betala innevarande månads skatter.
 • Mervärdesskattedeklaration för helt beskattningsår har inte lämnats och Skatteverket har fattat beslut om skönsbeskattning och fastställt momsen skönsmässigt.

Skatteverket ska skicka ut förslag till beslut om att återkalla ett godkännande för F-skatt på grund av redovisnings- och betalningsbrister tidigast en månad efter den dag då den första bristen uppkom.

Det som i övrigt gäller för betalnings- och redovisningsbrister vid godkännande av F-skatt gäller även vid återkallelse. Läs mer på sidan Vem kan bli godkänd för F-skatt och FA-skatt?

Inkomstdeklaration har inte lämnats

Skatteverket ska återkalla ett godkännande för F-skatt om innehavaren varit deklarationsskyldig enligt 30 kap. SFL men inte har följt ett föreläggande att lämna inkomstdeklaration (9 kap. 4 § första stycket 2 och 9 kap. 1 § andra stycket 3 c SFL). Inte heller den som lämnat eller godkänt så bristfälliga uppgifter att de uppenbarligen inte kan läggas till grund för beskattning ska vara godkänd för F-skatt.

Det som gäller vid godkännande av F-skatt gäller även vid återkallelse. Läs mer på sidan Vem kan bli godkänd för F-skatt och FA-skatt?

Skatteverket ska inte skicka ut ett beslut om återkallelse av godkännande för F-skatt tidigare än en månad efter föreläggandetidens utgång. Skatteverket ska heller inte fatta beslut om återkallelse av godkännande för F-skatt om inkomstdeklarationen eller uppgiften, trots förseningen, kommit in till Skatteverket innan beslutet skickats ut.

Näringsförbud

Skatteverket ska återkalla ett godkännande för F-skatt om innehavaren har näringsförbud (9 kap. 4 § andra stycket och 9 kap. 1 § andra stycket 3 d SFL).

Samma regler gäller vid återkallelse som vid godkännande, läs mer om näringsförbud på sidan Vem kan bli godkänd för F-skatt och FA-skatt.

Konkurs

Skatteverket ska återkalla ett godkännande för F-skatt om innehavaren är försatt i konkurs (9 kap. 4 § andra stycket och 9 kap. 1 § andra stycket 3 e SFL).

Samma regler gäller vid återkallelse som vid godkännande, läs mer om konkurs på sidan Vem kan bli godkänd för F-skatt och FA-skatt.

Prövningen ska i vissa fall även omfatta annan person (smitta)

Det är inte bara förhållandena hos den fysiska eller juridiska person som är godkänd för F-skatt som ska beaktas vid en återkallelse, utan även förhållandena hos ett fåmansföretag, ett fåmanshandelsbolag eller en företagsledare, s.k. smitta. Samma regel gäller vid återkallelse som vid godkännande (9 kap. 2 § SFL). Läs om smitta på sidan Vem kan bli godkänd för F-skatt och FA-skatt.

Särskilda skäl att inte återkalla ett godkännande för F-skatt

Skatteverket får avstå från att återkalla ett godkännande för F-skatt om det finns särskilda skäl för innehavaren eller annan som ska prövas. En prövning av om det finns särskilda skäl ska alltid göras innan ett godkännande för F-skatt återkallas. Prövningen ska göras även om innehavaren inte särskilt begärt det.

Om Skatteverket inte finner att det finns sådana särskilda skäl och beslutar att återkalla ett godkännande för F-skatt ska det framgå av beslutet att en sådan prövning gjorts.

Om det finns särskilda skäl är alltid en bedömning utifrån omständigheterna i varje enskilt fall. Nedan ges exempel på några situationer där särskilda skäl kan finnas.

Omständigheter innehavaren inte kunnat råda över

Om skälet för återkallelse är betalningsbrister kan en innehavare ändå få behålla sin F-skatt om bristerna beror på omständigheter som innehavaren inte kunnat råda över. Det kan t.ex. handla om en kund som inte betalat i tid, vilket orsakat innehavaren tillfälliga likviditetsproblem. Innehavaren kan också genom brand, sjukdom eller genom någon annan oförutsedd händelse ha fått andra tillfälliga likviditetsproblem.

Generellt gäller att en återkallelse kan avvaktas under en ”kortare frist” för att ge den betalningsskyldiga tillfälle att fullgöra sin betalningsskyldighet. Om Skatteverket bedömer att innehavaren kan reda ut sina betalningsproblem inom två månader och att innehavaren också är villig att göra detta, kan Skatteverket avstå från att återkalla godkännandet för F-skatt.

Om Skatteverket gör bedömningen att innehavaren har förutsättningar att reda ut i sina betalningsproblem, men att det kommer att ta längre tid än två månader, bör Skatteverket meddela ett anståndsbeslut enligt 63 kap. 23 § SFL. Under anståndstiden bör skulden inte ligga till grund för en återkallelse.

Avbetalningsplan

Ett särskilt skäl att inte återkalla ett godkännande för F-skatt kan vara att Kronofogden har beviljat ett uppskov med betalning som är villkorat med en avbetalningsplan. För att Skatteverket inte ska återkalla godkännandet för F-skatt ska den totala skatteskulden bli betald inom rimlig tid, normalt inom ett år. Dessutom måste avbetalningsplanen följas, och inga nya skulder får uppkomma. I dessa fall ska Skatteverket alltid kontakta Kronofogden för att kontrollera att skatteskulden kommer att vara betald inom ett år.

Utmätning av lön kan inte jämställas med en avbetalningsplan och kan därför inte vara ett särskilt skäl, även om skulden antas bli betald genom åtgärden.

Skuldsanering

En person som har stora restförda skulder kan under vissa förhållanden beviljas skuldsanering eller F-skuldsanering hos Kronofogden. Om någon del av skulderna som omfattas av skuldsaneringen är skatteskulder kan detta vara ett särskilt skäl att inte återkalla F-skatten.

Dispens från näringsförbud

Om verksamheten är grundlagsskyddad, som t.ex. utgivning av publikationer enligt tryckfrihetsförordningen, kan den som har näringsförbud få dispens att bedriva näringsverksamheten trots näringsförbud. En sådan dispens utgör emellertid inte i sig grund för att Skatteverket ska avstå från att återkalla ett godkännande för F-skatt. För att det under dessa förutsättningar ska anses föreligga särskilda skäl att avstå från återkallelse av F-skatt ska innehavaren visa att syftet med dispensen motverkas av att godkännandet återkallas.

Företagsrekonstruktion

Ett särskilt skäl att inte återkalla ett godkännande för F-skatt är att innehavaren genomgår en företagsrekonstruktion. Ett företag som omfattas av företagsrekonstruktion bör få behålla sin F-skatt så länge som företagsrekonstruktionen pågår.

Syftet med en företagsrekonstruktion är att ge ett företag som råkat i ekonomiska svårigheter möjlighet att fortsätta med sin verksamhet. Den rekonstruktör som utses av tingsrätten ska ha ett nära samarbete med Kronofogden. Det ligger i sakens natur att en förutsättning för att en företagsrekonstruktion ska lyckas är att företaget får behålla sitt godkännande för F-skatt.

Sådana särskilda skäl som innebär att Skatteverket kan underlåta att återkalla ett godkännande kan därför i normalfallet finnas i samband med en företagsrekonstruktion. En bedömning måste dock alltid göras i varje enskilt fall. Om nya skatteskulder eller nya redovisningsbrister uppkommit efter betalningsinställelsen är det naturligtvis extra viktigt att orsaken till detta utreds. Det är också naturligt att Skatteverket tar kontakt med Kronofogden och rekonstruktören i dessa fall. Bedömer Skatteverket efter ett sådant samråd att rekonstruktionen kommer att misslyckas finns det ingen anledning att avvakta med en återkallelse. Om Skatteverket tillsammans med övriga aktörer bestämmer att rekonstruktionen ska fortsätta trots nya brister bör innehavaren få behålla sitt godkännande för F-skatt.

Innehavaren har flera företag

Om en företagsledare driver flera fåmansföretag enligt 56 kap. 2 eller 4 § IL och missförhållandena endast gäller ett företag kan Skatteverket avstå från att återkalla godkännandet för F-skatt för de välskötta företagen om det finns särskilda skäl. Möjligheten att avstå från att återkalla i dessa situationer är emellertid mycket begränsad och måste avgöras i varje enskilt fall.

Näringsverksamheten pausas med anledning av corona

Ibland förekommer villkoret att en enskild näringsidkare måste ha sin näringsverksamhet vilande för att få rätt till ersättning från en a-kassa. Begreppet vilande finns inte i skatterättslig mening, vilket innebär att det inte går att anmäla sitt företag som vilande hos Skatteverket. Däremot går det att pausa verksamheten, d.v.s. att man inte gör någonting alls i verksamheten under en kortare tid.

Skatteverkets uppfattning är att det normalt kan finnas särskilda skäl att inte återkalla ett godkännande för F-skatt på grund av att företaget under covid-19-pandemin tillfälligt pausar sin näringsverksamhet. En förutsättning är att det inte finns andra skäl att återkalla godkännandet. Företaget ska också ha en avsikt att återuppta verksamheten så snart det är möjligt.

Referenser på sidan

Allmänna råd

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 1991/92:112 om F-skattebevis, m.m. [1] [2] [3] [4] [5]
 • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 1 [1] [2]

Ställningstaganden

 • Återkallelse av F-skatt - vid falsk identitet [1]
 • Återkallelse av F-skatt – juridiska personer som inte bedriver verksamhet [1]
 • Återkallelse av F-skattsedel vid rullande skuld [1]