OBS: Detta är utgåva 2021.12. Visa senaste utgåvan.

Skatten tas ut i förhållande till vikten på snuset, tuggtobaken eller den övriga tobaken.

Allmänt om skattesatser

Skatt tas ut enligt den skattesats som gäller vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde. Att så är fallet har bekräftats av Högsta förvaltningsdomstolen i HFD 2011 not. 77.

Skatten tas ut i förhållande till vikten på snuset, tuggtobaken eller den övriga tobaken.

Snus

Tobaksskatt på snus tas för kalenderåret 2021 ut med 462 kr per kg (jfr 35 och 42 §§ LTS).

För 2021 har skattesatsen fastställts genom förordning (2020:949) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2021. Observera att den skattesats som fram till den 1 augusti 2021 anges i 35 § första stycket LTS gällde för kalenderåret 2015.

Från och med den 1 augusti 2021 framgår den aktuella skattesatsen för 2021 av LTS (35 § första stycket LTS).

För kalenderåret 2022 och efterföljande kalenderår ska de skattebelopp som anges i 35 § första stycket LTS räknas om enligt 42 § LTS (jfr prop. 2020/21:112 s. 42).

Vilken vikt ska tobaksskatt beräknas efter vid beskattning av en snussats?

Att en varusats med de ingredienser som behövs för att framställa snus ska anses utgöra snus enligt tulltaxan följer av Allmänna regler för tolkning av kombinerade nomenklaturen. Varusatsen ska därmed beskattas som snus enligt LTS.

Enligt regel 2.a i Allmänna regler för tolkning av kombinerade nomenklaturen ska, om en vara anges i ett HS-nummer, varan klassificeras enligt detta nummer även när den är inkomplett eller inte är färdigbearbetad, under förutsättning att den i detta skick har den kompletta eller färdigbearbetade varans huvudsakliga karaktär. Detta innebär att en vara i form av en sats som består av de nödvändiga ingredienser som behövs för att framställa snus ska anses utgöra snus redan innan snuset färdigbearbetats. Detta gäller under förutsättning att varusatsen har den kompletta eller färdigbearbetade varans huvudsakliga karaktär. För en sådan varusats ska tobaksskatt beräknas efter vikten på samtliga ingredienser i satsen. Skatten ska beräknas på satsens vikt vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde. Detta har bekräftats av Högsta förvaltningsdomstolen i HFD 2011 not. 77.

Rättsfall: tobaksskatt för en snussats ska beräknas på hela snussatsens vikt vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde

I ett mål som avsåg beskattning av en s.k. snussats prövade Högsta förvalt­nings­domstolen frågan om efter vilken vikt tobaksskatt ska tas ut och vid vilken tidpunkt vikten ska beräknas. Ett bolag hade ansökt om förhandsbesked om skatteplikt för en produkt som bolaget hade för avsikt att utveckla och sälja. Produkten utgjordes av en sats med olika varor som konsumenten skulle kunna använda för att bereda sitt eget snus. Satsen bestod av mald tobak och vissa andra ingredienser som, förutom vatten, krävs för att konsumenten ska kunna bereda snus. Under beredningen skulle konsumenten tillsätta en viss mängd kokande vatten och utföra vissa andra beredningsåtgärder av enkel beskaffenhet innan snuset efter viss tid var färdigt för konsumtion.

Skatterättsnämnden gjorde följande bedömning. Enligt Avsnitt 1 A regel 2.a i de allmänna bestämmelserna till ledning för tolkningen av tulltaxan ska, om en vara anges i ett HS-nummer, varan klassificeras enligt detta nummer även när den är inkomplett eller inte är färdigbearbetad, under förutsättning att den i detta skick har den kompletta eller färdigbearbetade varans huvudsakliga karaktär. Enligt nämndens uppfattning får den aktuella produkten anses ha det färdiga snusets huvud­sakliga karaktär trots att den inte är färdigbearbetad när den tillhandahålls konsumenten. Det förhållandet att kunden vid den slutliga beredningen ska tillsätta vatten medför således inte någon annan bedömning. Produkten ska med hänsyn härtill hänföras till KN-nr 2403 99 10 och därmed beskattas som snus. Skatterättsnämnden meddelade beskedet att tobaksskatt ska fastställas utan beaktande av det vatten som konsumenten tillsätter produkten.

Högsta förvaltningsdomstolen instämde i Skatterättsnämndens bedömning att den aktuella produkten utgör snus i den mening som avses i LTS redan innan vatten tillsätts vid den slutliga beredningen för konsumtion. Högsta förvaltningsdomstolen ändrade förhandsbeskedet endast på så sätt att tobaksskatten ska tas ut på produktens vikt vid den tidpunkt då skattskyldigheten inträder (HFD 2011 not. 77).

Vilken vikt ska tobaksskatt beräknas efter vid beskattning av portionsprillor som delvis består av tobak och delvis av annat?

Om portionsprillor som delvis består av tobak och delvis av annat till sin helhet är hänförliga till KN-nr 2403 99 10 såsom snus, ska tobaksskatten beräknas på portionsprillornas hela vikt. Detta har bekräftats av Högsta förvaltningsdomstolen i HFD 2011 not. 78.

Rättsfall: tobaksskatt beräknas på prillornas hela vikt

I ett mål som avsåg beskattning av portionspåsar (portionsprillor) prövade Högsta förvaltningsdomstolen frågan om tobaksskatt ska beräknas på de aktuella portionspåsarnas hela vikt eller bara på den del som består av tobak. Ett bolag hade ansökt om förhandsbesked om skatteplikt för en produkt som bolaget hade för avsikt att utveckla och sälja. Produkten bestod av portionspåsar som var och en vägde cirka 1 gram. Innehållet i påsarna bestod av en viss procent tobak och en viss högre procent av en annan vara, som inte utgjorde tobak. Skatterättsnämnden uttalade att avgörande för om den i ärendet aktuella produkten helt eller delvis ska beskattas enligt LTS är om den ska klassificeras som snus enligt KN-nr 2403. Tullverket hade i yttrande i ärendet framfört att hela varan ska klassificeras enligt KN-nummer 2403 99 10. Skatterättsnämnden fann inte skäl att frångå Tullverkets bedömning avseende produktens klassificering enligt KN. Skatterättsnämnden förklarade att produkten i sin helhet, bl.a. med stöd av de förklarande anmärkningarna i tulltaxan till KN 2403 99 10, ska beskattas som snus enligt LTS. Skatterättsnämnden meddelade beskedet att tobaksskatt enligt LTS ska utgå på produktens hela vikt. Högsta förvaltningsdomstolen fastställde Skatte­rättsnämndens förhandsbesked (HFD 2011 not. 78).

Tuggtobak

Tobaksskatt på tuggtobak tas för kalenderåret 2021 ut med 510 kr per kg (jfr 35 och 42 §§ LTS).

För 2021 har skattesatsen fastställts genom förordning (2020:949) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2021. Observera att den skattesats som fram till den 1 augusti 2021 anges i 35 § första stycket LTS gällde för kalenderåret 2015.

Från och med den 1 augusti 2021 framgår den aktuella skattesatsen för 2021 av LTS (35 § första stycket LTS)

För kalenderåret 2022 och efterföljande kalenderår ska de skattebelopp som anges i 35 § första stycket LTS räknas om enligt 42 § LTS (jfr prop. 2020/21:112 s. 42).

Nytt: 2021-06-02

Övrig tobak

Tobaksskatt på övrig tobak ska för kalenderåret 2021 tas ut med 1 971 kr per kg (jfr 35 a första stycket och 42 §§ LTS).

Skattesatsen för övrig tobak är samma som för röktobak. Därmed finns inte något skattemässigt incitament att felaktigt påstå att röktobak är övrig tobak (prop. 2020/21:112 s. 42).

För kalenderåret 2022 och efterföljande kalenderår ska de skattebelopp som anges i 35 § a första stycket LTS räknas om enligt 42 § LTS (jfr prop. 2020/21:112 s. 42).

Skatteomräkning

De skattesatser som från och med den 1 augusti 2021 anges i LTS gäller för kalenderåret 2021. Skattesatserna ska för 2022 och efterföljande kalenderår räknas om utifrån den allmänna prisutvecklingen.

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skattebelopp som ska tas ut påföljande kalenderår (42 § LTS).

Observera att de skattesatser som fram till den 1 augusti 2021 anges i LTS avser de skattesatser som gällde för kalenderåret 2015. Dessa skattesatser har årligen omräknats och fastställts för varje kalenderår genom förordning som regeringen meddelat (42 § LTS). För år 2021 anges de omräknade skattesatserna i förordning (2020:949) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2021.

Kompletterande information

  • Vad som ska beskattas som snus, tuggtobak respektive övrig tobak framgår av sidan skattepliktiga varor.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • HFD 2011 not. 77, mål nr 895-11 [1] [2]
  • HFD 2011 not. 78, mål nr 897-11 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2020/21:112 En heltäckande tobaksbeskattning – för ökad tydlighet och enhetlighet [1] [2] [3] [4]