OBS: Detta är utgåva 2021.12. Visa senaste utgåvan.

En godkänd lagerhållare får i vissa fall göra avdrag för tobaksskatten i deklarationen.

Bruttoredovisning – avdrag görs i deklarationen

Vid redovisning av tobaksskatt tillämpas bruttoredovisning. Det innebär att skatt ska redovisas för alla varor som skattskyldighet har inträtt för. Den godkända lagerhållaren kan dock i vissa fall göra avdrag i deklarationen. Om avdrag medges innebär det att skatt inte behöver betalas för varorna.

Tobaksvaror som skattskyldighet tidigare har inträtt för och som förvärvats från någon som inte är godkänd lagerhållare

En godkänd lagerhållare får göra avdrag för tobaksskatt på snus, tuggtobak och övrig tobak för vilka skattskyldighet enligt LTS tidigare har inträtt och som förvärvats från någon som inte är godkänd lagerhållare (40 § tredje stycket 2 a LTS).

Genom denna bestämmelse förhindras dubbelbeskattning av varorna vid t.ex. återgång av köp från någon som inte är godkänd lagerhållare (jfr prop. 2009/10:40 s. 186).

Tobaksvaror som skattskyldighet tidigare har inträtt för och som innehas av lagerhållaren vid tidpunkten för godkännandet

En godkänd lagerhållare får göra avdrag för tobaksskatt på snus, tuggtobak och övrig tobak för vilka skattskyldighet enligt LTS tidigare har inträtt och som innehas av lagerhållaren vid tidpunkten för godkännandet (40 § tredje stycket 2 b LTS).

Genom denna bestämmelse förhindras dubbelbeskattning av varor som innehas av den som godkänns som lagerhållare vid tidpunkten för godkännandet (jfr prop. 2009/10:40 s. 186).

Tobaksvaror som förstörts genom oförutsedda händelser eller force majeure

En godkänd lagerhållare får göra avdrag för tobaksskatt på snus, tuggtobak och övrig tobak som har förstörts genom oförutsedda händelser eller force majeure (40 § tredje stycket 2 c LTS).

Tobaksvaror som exporterats eller förts till frizon för annat ändamål än att förbrukas där

En godkänd lagerhållare får göra avdrag för tobaksskatt på snus, tuggtobak och övrig tobak som har exporterats till tredjeland eller förts till frizon för annat ändamål än att förbrukas där (40 § tredje stycket 2 d LTS).

Det finns för närvarande inga frizoner i Sverige. Avdrag medges dock för skatt på varor som förts till frizoner i andra EU-länder under förutsättning att varorna inte ska förbrukas i frizonen.

Rättsfall: avdrag då varor förts till frilager i annat EU-land

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat frågan om avdrag kan medges för skatt på snus som förs från Sverige till ett frilager i ett annat EU-land för annat ändamål än att förbrukas där. Enligt domstolens mening saknas stöd för ståndpunkten att ett frilager måste vara beläget i Sverige för att avdrag ska kunna medges enligt 32 § första stycket 4 LTS (RÅ 2008 ref. 40). Motsvarande avdragsbestämmelse finns numera i 40 § tredje stycket 2 d LTS.

Tobaksvaror som levererats till utländska beskickningar, internationella organisationer, diplomater m.fl. i andra EU-länder

En godkänd lagerhållare får göra avdrag för tobaksskatt på snus, tuggtobak och övrig tobak som har levererats till en sådan köpare som avses i 3 kap. 30 c § första stycket ML, d.v.s. till utländska beskickningar, internationella organisationer, diplomater m.fl., i den omfattning som frihet från tobaksskatt gäller i det EU-landet (40 § tredje stycket 2 e LTS).

Tobaksvaror som tagits emot för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg

Bestämmelserna i 32 § första stycket 2 LTS om avdrag för upplagshavare då varor tagits emot av någon som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg ska tillämpas även för godkänd lagerhållare. Vad som gäller om upplagshavare ska i stället gälla den som är godkänd lagerhållare (40 § andra stycket LTS).

Detta innebär att en godkänd lager­hållare får göra avdrag för tobaksskatt på snus, tuggtobak och övrig tobak som har tagits emot för förbrukning ombord på ett fartyg eller ett luftfartyg på resa till utländsk ort av någon som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg.

Mottagarens möjlighet att ta emot obeskattade varor regleras i 40 § andra stycket jft med 31 e § LTS.

Med ”utländsk ort” menas destinationer utanför Sverige. Så länge varorna endast är för förbrukning ombord på fartyget eller luftfartyget finns det alltså inget krav på att destinationen ska vara utanför EU:s punktskatteområde.

Läs mer om upplagshavares avdrag för tobaksvaror som tagits emot för förbrukning ombord på fartyg och luftfartyg.

Tobaksvaror som tagits emot för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg

Bestämmelserna i 32 § första stycket 3 LTS om avdrag för upplagshavare då varor tagits emot av någon som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg ska tillämpas även för godkänd lagerhållare. Vad som gäller om upplagshavare ska i stället gälla den som är godkänd lagerhållare (40 § andra stycket LTS).

Detta innebär att en godkänd lager­hållare får göra avdrag för tobaksskatt på snus, tuggtobak och övrig tobak som har tagits emot för försäljning ombord på ett fartyg eller ett luftfartyg på resa till tredje land av någon som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg.

Mottagarens möjlighet att ta emot obeskattade varor regleras i 40 § andra stycket jft med 31 e § LTS.

Till skillnad från avdraget för skatt på varor som förbrukats ombord finns här ett krav på att resans destination ska vara utanför EU:s punktskatteområde.

Läs mer om upplagshavares avdrag för tobaksvaror som tagits emot för försäljning ombord på fartyg och luftfartyg.

Tobaksvaror som sålts i en exportbutik

Bestämmelserna i 32 § andra stycket LTS om avdrag för upplagshavare då varor sålts i exportbutik ska tillämpas även för godkänd lagerhållare. Vad som gäller om upplagshavare ska i stället gälla den som är godkänd lagerhållare (40 § andra stycket LTS).

Detta innebär att en godkänd lager­hållare som bedriver verksamhet i en exportbutik får göra avdrag för tobaksskatt på snus, tuggtobak och övrig tobak som har levererats till resenär som kan uppvisa en färdhandling för resa till tredje land (jfr 32 § andra stycket och 40 § andra stycket LTS).

Med färdhandling menas ombordstigningshandling (boardingkort) som utfärdats av flygbolaget, där flygnummer, avreseflygplats och ankomstflygplats framgår. Med avreseflygplats avses den flygplats som angetts på färdhandlingen som startflygplats. Med ankomstflygplats avses den flygplats som angetts på färdhandlingen som landstigningsflygplats (2 § SKVFS 2021:6).

Här kan du läsa mer om upplagshavares avdrag för tobaksskatt på varor som har sålts i en exportbutik.

Tuggtobak och övrig tobak som levererats till en köpare i ett annat EU-land

En godkänd lagerhållare får göra avdrag för tobaksskatt på tuggtobak som har levererats till en köpare i ett annat EU-land (40 § tredje stycket 1 LTS). För att avdrag ska medges ska lagerhållaren ha sålt tuggtobaken till en köpare och varorna ska fysiskt ha lämnat Sverige.

Med EU-land menas områden som tillhör EU:s punktskatteområde.

Exempel: en lagerhållare levererar varuprover till annat EU-land

En godkänd lagerhållare levererar tuggtobak och övrig tobak i form av gratis varuprover till butiker och grossister i Danmark. Skattskyldigheten inträder för lagerhållaren när denne delar ut varorna till butikerna eller grossisterna, eftersom varuproverna tas i anspråk för annat ändamål än försäljning (39 § 1 b LTS). Någon avdragsrätt uppkommer inte, eftersom lagerhållaren inte har levererat tuggtobaken till en köpare.

Exempel: en lagerhållare säljer tuggtobak och övrig tobak till en köpare i ett annat EU-land genom avhämtningsköp

En godkänd lagerhållare säljer tuggtobak och övrig tobak till en dansk kund, som hämtar tobaken hos lagerhållaren i Sverige. Skattskyldigheten inträder för lagerhållaren då denne levererar tuggtobaken till kunden (39 § 1 a LTS). Avdragsrätten uppkommer först då lagerhållaren kan visa att tuggtobaken har förts ut från Sverige.

Inget avdrag för snus som levererats till en köpare i ett annat EU-land

Någon möjlighet att göra avdrag för tobaksskatt på snus som har levererats till en köpare i ett annat EU-land finns inte i LTS.

Sverige har genom förordningen (1994:1266) om förbud mot utförsel av snus infört ett förbud mot att föra ut snus till andra EU-länder. De närmare skälen till förbudet samt skälen för att en avdragsmöjlighet inte har införts i LTS återfinns i prop. 2004/05:149 s. 54.

Rättsfall: har en godkänd lagerhållare rätt att göra avdrag för tobaksskatt på snus som levereras till Danmark?

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat frågan om en godkänd lagerhållare i Sverige har rätt att göra avdrag för tobaksskatt på snus som levereras till bolag Y i Danmark. I ett förhandsbeskedsärende uttalade Skatterättsnämnden att det i 32 § första stycket LTS jämfört med 40 § andra stycket LTS anges i vilka fall en godkänd lagerhållare får göra avdrag för skatt på snus och tuggtobak (fr.o.m. den 1 april 2010 återfinns vissa av dessa avdrag i 40 § tredje stycket LTS). En sådan händelse som medför avdragsrätt är t.ex. att varor åter­tagits i samband med återgång av köp eller att varor exporterats till tredje land eller förts till frizon eller frilager för annat ändamål än att förbrukas där. Skatte­rätts­nämnden uttalade vidare att lagerhållaren inte hade visat att det förelåg några sådana omständigheter som medför avdragsrätt för skatten på snus som lagerhållaren levererat till Y. Lagerhållaren hade därmed inte rätt till avdrag för skatten. Högsta förvalt­nings­domstolen fastställde Skatterättsnämndens förhandsbesked (RÅ 2007 ref. 55).

Nytt: 2021-06-02

Återanvändning av cigaretter, cigarrer, cigariller eller röktobak för vilka skattskyldigheten tidigare inträtt

Om en godkänd lagerhållare vid tillverkning av snus, tuggtobak eller övrig tobak har återanvänt cigaretter, cigarrer, cigariller eller röktobak för vilka skattskyldigheten har inträtt, får lagerhållaren från och med den 1 augusti 2021 göra avdrag för skatt med en summa som motsvarar skatten på cigaretterna, cigarrerna, cigarillerna eller röktobaken (40 § fjärde stycket LTS).

Genom denna bestämmelse förhindras dubbelbeskattning när en godkänd lagerhållare återanvänder harmoniserade tobaksvaror för vilka skattskyldigheten tidigare inträtt och som återanvänds vid tillverkning av snus, tuggtobak eller övrig tobak. Av förarbetena framgår att regeringen anser att reglerna för lagerhållare behöver ändras, så att tobaksvaror som används vid tillverkning inte beskattas, utan skatt ska endast tas ut för slutprodukten. Det framgår vidare att eftersom lagerhållarsystemet inte omfattar harmoniserade tobaksvaror bör avdraget inte ges med den faktiska skatten, utan med ett belopp som motsvarar skatten på varorna (prop. 2020/21:112 s. 48).

Exempel: en lagerhållare återanvänder röktobak för vilken skattskyldigheten tidigare inträtt

En godkänd lagerhållare som inte är godkänd upplagshavare köper röktobak från en annan aktör. Skattskyldighet har i ett sådant fall inträtt för den röktobak som lagerhållaren köper. Lagerhållaren återanvänder röktobaken för att tillverka snus. Den godkända lagerhållaren får göra avdrag med ett belopp som motsvarar skatten på röktobaken.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2007 ref. 55 [1]
  • RÅ 2008 ref. 40 [1]

Föreskrifter

  • Skatteverkets föreskrifter om den som bedriver verksamhet i exportbutik; [1]

Lagar & Förordningar

  • 32 § SFS 1994:1563 [1]
  • 40 § SFS 1994:1563 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2004/05:149 Straffrättsliga åtgärder mot skatteundandraganden avseende alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter m.m. [1]
  • Proposition 2009/10:40 Det nya punktskattedirektivet [1] [2]
  • Proposition 2020/21:112 En heltäckande tobaksbeskattning – för ökad tydlighet och enhetlighet [1]