OBS: Detta är utgåva 2021.12. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket ska registrera uppgiften att en person har svenskt medborgarskap i folkbokföringsdatabasen. Personen kan förvärva svenskt medborgarskap vid födelsen, genom ett beslut om adoption, efter en anmälan eller en ansökan.

Registrering av uppgift om svenskt medborgarskap

En svensk medborgare som ansöker om och förvärvar medborgarskap i ett annat land får behålla sitt svenska medborgarskap. Det krävs inte att en person som förvärvar svenskt medborgarskap har avsagt sig sitt tidigare medborgarskap. Men Skatteverket registrerar dock enbart uppgiften om personens svenska medborgarskap i folkbokföringsdatabasen (RÅ 2002 ref. 93).

Svenskt medborgarskap vid födelsen

Sedan den 1 april 2015 förvärvar ett barn svenskt medborgarskap när en av föräldrarna är svensk medborgare. Det gäller oavsett om

 • barnet föds i Sverige eller utomlands
 • föräldrarna är gifta med varandra eller inte.

Ett barn förvärvar svenskt medborgarskap vid födseln (2 § MedbL) om ettdera av följande kriterier är uppfyllt

 • en förälder till barnet är svensk medborgare
 • en avliden förälder till barnet var svensk medborgare vid sin död.

Fastställt faderskap eller föräldraskap

Om föräldrarna inte var gifta vid barnets födelse och det endast är barnets far som är svensk medborgare måste faderskapet vara fastställt genom bekräftelse eller dom för att Skatteverket ska kunna registrera svenskt medborgarskap för barnet i folkbokföringen.

Om en kvinna är gift, registrerad partner eller sambo med en annan kvinna som föder barn kan det fastställas att hon är förälder till barnet enligt 1 kap. 9 § FB.

För att barnet ska kunna förvärva kvinnans svenska medborgarskap måste föräldraskapet vara fastställt med stöd av svensk lagstiftning genom bekräftelse eller dom.

Barn födda före den 1 april 2015

Ett barn som fötts utomlands före den 1 april 2015 av en utländsk mor förvärvar inte sin fars svenska medborgarskap om föräldrarna inte var gifta med varandra. Barnet förvärvar dock under vissa förutsättningar faderns svenska medborgarskap om föräldrarna ingick äktenskap efter födelsen eller efter anmälan till Migrationsverket enligt de numera upphävda bestämmelserna i 4-5 §§ medborgarskapslagen. Bestämmelserna gäller fortfarande för dessa barn.

Rättsfall: inte möjligt att återkalla ett felaktigt beslut om förvärv av svenskt medborgarskap

Ett barn förvärvade vid födseln svenskt medborgarskap med härstamning från fadern. Efter att faderskapet hade hävts av domstol ändrade skattemyndigheten den registrerade uppgiften om svenskt medborgarskap till brittiskt medborgarskap med härstamning från modern. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att detta var oriktigt, framför allt mot bakgrund av 2 kap. 7 § RF. Domstolen sa att regeringsformens bestämmelser utesluter att någon mot sin vilja fråntas sitt svenska medborgarskap. Det finns inte någon möjlighet (utom i de fall som lagreglerats) att återkalla ett beslut om medborgarskap som har meddelats på grundval av felaktiga uppgifter eller annars på felaktigt sätt (RÅ 2006 ref. 73).

Svenskt medborgarskap genom adoption

Om ett barn under 12 år adopteras av en svensk medborgare förvärvar barnet svenskt medborgarskap vid adoptionen. Detta avser alla adoptionsbeslut som gäller i Sverige (4 § MedbL).

Förvärv av svenskt medborgarskap för barn under 12 år som adopterats gäller även när en svensk medborgare adopterar sin utländska makes, sambos eller partners barn.

Det svenska medborgarskapet gäller från samma tidpunkt som adoptionen, d.v.s. från och med den dag som beslutet om adoption får laga kraft. Detta gäller även i de fall när Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd (MFoF) har godkänt att en utländsk adoption ska gälla i Sverige.

Registrering efter underrättelse om adoptionsbeslut

Skatteverket registrerar svenskt medborgarskap för ett adoptivbarn i folkbokföringsdatabasen efter att verket har fått underrättelse om adoptionsbeslutet från en svensk domstol eller MFoF. Om det är ett utländskt adoptionsbeslut måste adoptivföräldrarna visa upp adoptionshandlingarna för Skatteverket innan svenskt medborgarskap kan registreras.

Barn över 12 år som adopteras

Om ett barn över 12 år adopteras av en svensk medborgare har barnet möjlighet att förvärva svenskt medborgarskap efter en ansökan till Migrationsverket.

Anmälan om svenskt medborgarskap

Svenskt medborgarskap kan under vissa förutsättningar förvärvas genom en anmälan till Migrationsverket eller länsstyrelsen (6–10 §§ MedbL, 18–19 §§ MedbL och 3 § MedbF). Förvärv av svenskt medborgarskap genom anmälan kan bli aktuellt för personer som tillhör någon av följande kategorier

 • statslösa barn och ungdomar
 • barn och ungdomar med utländskt medborgarskap
 • personer som vill återvinna ett svenskt medborgarskap
 • nordiska medborgare.

Anmälan om svenskt medborgarskap för utomnordiska medborgare ska göras till Migrationsverket. Medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge ska lämna sin anmälan till länsstyrelsen i det län där personen är folkbokförd (22 § MedbL och 3 § MedbF).

Det svenska medborgarskapet gäller från dagen då anmälan kom in till Migrationsverket eller länsstyrelsen (4 § MedbF). Detta gäller även om beslutet överklagats till en migrationsdomstol eller till Migrationsöverdomstolen.

Migrationsverket och länsstyrelsen ska underrätta Skatteverket om beslut när en person blivit svensk medborgare genom anmälan (9 § MedbF).

Statslösa barn och ungdomar

Nytt: 2021-07-20

Statslösa barn och ungdomar som är födda i Sverige och som har vissa tidsbegränsade uppehållstillstånd kan under vissa förutsättningar få svenskt medborgarskap genom anmälan. Lagändringen träder i kraft den 20 juli 2021.

Statslösa barn och ungdomar kan under vissa förutsättningar få svenskt medborgarskap genom anmälan.

Statslösa barn födda i Sverige

Ett barn som har fötts i Sverige och som sedan födelsen är statslöst kan få svenskt medborgarskap genom anmälan om barnet har permanent uppehållstillstånd och hemvist här i landet (6 § första stycket MedbL).

Kravet på permanent uppehållstillstånd gäller inte om barnet, som har fötts i Sverige, haft hemvist i Sverige sedan fem år eller under sammanlagt tio år och barnet har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, synnerligen ömmande omständigheter, verkställighetshinder eller anknytning (6 § andra stycket MedbL).

Anmälan enligt 6 § MedbL ska göras av barnets vårdnadshavare innan barnet har fyllt arton år.

Statslösa barn födda utomlands

Ett statslöst barn kan få svenskt medborgarskap genom anmälan om barnet har permanent uppehållstillstånd i Sverige och hemvist här i landet sedan två år (7 § MedbL).

Anmälan enligt 7 § MedbL ska göras av barnets vårdnadshavare innan barnet har fyllt arton år.

Statslösa personer som inte har fyllt tjugoett år

En statslös person som har fyllt arton men inte tjugoett år kan få svenskt medborgarskap genom anmälan, om hen har permanent uppehållstillstånd i Sverige och hemvist här i landet sedan hen fyllde femton år (8 § första stycket MedbL).

Kravet på permanent uppehållstillstånd gäller enligt 8 § andra stycket MedbL inte om personen

 • är född i Sverige
 • är statslös sedan födelsen
 • har haft hemvist här i landet sedan fem år eller under sammanlagt tio år och
 • har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, synnerligen ömmande omständigheter, verkställighetshinder eller anknytning.

Barn och ungdomar med utländskt medborgarskap

Ett barn med utländskt medborgarskap kan genom anmälan förvärva svenskt medborgarskap om barnet har

 • permanent uppehållstillstånd i Sverige
 • hemvist i landet sedan tre år.

Anmälan om svenskt medborgarskap ska göras av barnets vårdnadshavare till Migrationsverket innan barnet har fyllt 18 år. Om barnet har fyllt 12 år krävs att hen lämnar sitt samtycke till förvärv av svenskt medborgarskap (7 § MedbL).

En person med utländskt medborgarskap som fyllt 18 men inte 21 år kan genom anmälan till Migrationsverket förvärva svenskt medborgarskap (8 § MedbL) om personen har

 • permanent uppehållstillstånd i Sverige
 • hemvist i landet sedan hen fyllde 13 år.

Bestämmelserna i 7 och 8 §§ MedbL gäller även för utländska adoptivbarn som inte fått svenskt medborgarskap genom adoptionsbeslutet eller på annat sätt.

Återvinning av svenskt medborgarskap

En person som är 18 år och vid födseln eller på annat sätt har blivit svensk medborgare och sedan har förlorat eller befriats från sitt svenska medborgarskap kan få tillbaka (återvinna) medborgarskapet genom anmälan till Migrationsverket (9 § MedbL) Det krävs då att personen har

 • permanent uppehållstillstånd i Sverige
 • haft hemvist i landet under sammanlagt 10 år
 • sin nuvarande hemvist i Sverige sedan två år.

Nordiska medborgare

En medborgare i Danmark, Finland, Island och Norge kan genom anmälan till länsstyrelsen förvärva svenskt medborgarskap (18 § MedbL och 3 § MedbF) om personen

 • har fyllt 18 år
 • har hemvist i landet sedan fem år
 • under den femårsperioden inte har dömts till någon frihetsberövande påföljd.

En person som har förlorat sitt svenska medborgarskap och därefter oavbrutet har varit medborgare i en annan nordisk stat kan få tillbaka (återvinna) det svenska medborgarskapet efter anmälan till länsstyrelsen om hen har fått hemvist i Sverige (19 § MedbL och 3 § MedbF).

Förvärv för barn (s.k. biperson) till den som blir svensk medborgare

Om en utländsk medborgare genom anmälan till Migrationsverket eller länsstyrelsen förvärvar svenskt medborgarskap blir även hens barn, som är bosatta i Sverige, svenska medborgare (10 och 18 §§ MedbL), som så kallade bipersoner, om barnet

 • är under 18 år och ogift
 • har hemvist i Sverige.

För att barnet ska kunna bli svensk medborgare som biperson krävs enligt 10 § MedbL att något av följande kriterier är uppfyllt:

 • Den förälder som blivit svensk medborgare är ensam vårdnadshavare för barnet.
 • Föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet och den andra föräldern är redan svensk medborgare.
 • Föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet och båda föräldrarna blir samtidigt svenska medborgare genom anmälan.

Skatteverkets handläggning av ärenden om bipersoner

Migrationsverket eller länsstyrelsen ska underrätta Skatteverket om de barn som bedöms ha blivit svenska medborgare som bipersoner (9 § MedbF). Barnen förvärvar inte svenskt medborgarskap genom beslut hos de nämnda myndigheterna utan uppgifterna i underrättelsen är endast vägledande för Skatteverket. Verket gör en kontroll av uppgifterna i folkbokföringen om barn, vårdnad och hemvist. Efter denna kontroll kan Skatteverket eventuellt registrera barnet som svensk medborgare i folkbokföringen. Barnets förvärv av svenskt medborgarskap gäller från dagen för förälderns anmälan hos Migrationsverket eller länsstyrelsen.

Ansökan om svenskt medborgarskap

En person kan förvärva svenskt medborgarskap efter ansökan till Migrationsverket, s.k. naturalisation. För att en sökande ska beviljas svenskt medborgarskap krävs normalt att hen uppfyller kraven i 11 § MedbL, det vill säga att den sökande ska ha

 • styrkt sin identitet
 • fyllt 18 år
 • permanent uppehållstillstånd i Sverige
 • viss hemvisttid i Sverige
 • haft och förväntas ha ett hederligt levnadssätt.

Ansökan om svenskt medborgarskap för en person som är folkbokförd i Sverige ska skickas till Migrationsverket. Om personen inte är folkbokförd i Sverige ska ansökan lämnas till en svensk ambassad eller ett svenskt konsulat (5 § MedbF). Migrationsverket fattar därefter beslut om svenskt medborgarskap ska beviljas (22 § MedbL).

Om en person blir svensk medborgare efter ansökan ska Migrationsverket skyndsamt underrätta Skatteverket om detta. Detsamma gäller om migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen beviljar svenskt medborgarskap efter att ett ärende har överklagats (9 § MedbF).

Svenskt medborgarskap som har förvärvats genom ansökan gäller från dagen för beslutet.

Barn till den sökande

Om en person förvärvar svenskt medborgarskap efter ansökan kan Migrationsverket även bestämma att hens ogifta barn under 18 år ska få svenskt medborgarskap (13 § MedbL). När Migrationsverket har fattat ett sådant beslut ska det framgå av underrättelsen till Skatteverket.

Om ett barn till utländska föräldrar föds efter att en ansökan om svenskt medborgarskap har lämnats till Migrationsverket omfattas inte barnet automatiskt av föräldrarnas beslut utan föräldrarna måste komplettera ansökan med uppgifter om barnets födelse. Om föräldrarna inte kompletterar sin ansökan måste de göra en ny ansökan för barnet.

Ansökan om förklaring hos Migrationsverket

I tveksamma fall kan en person som vill bli registrerad som svensk medborgare i folkbokföringen ansöka hos Migrationsverket om en förklaring att hen är svensk medborgare (21–22 §§ MedbL).

En förklaring från Migrationsverket enligt dessa bestämmelser innebär att personen redan är svensk medborgare och inte att hen har blivit svensk medborgare genom förklaringen.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • RÅ 2002 ref. 93 [1]
 • RÅ 2006 ref. 73 [1]

Lagar & förordningar