OBS: Detta är utgåva 2021.13. Visa senaste utgåvan.

Vissa penninglån, s.k. förbjudna lån, ska beskattas i inkomstslaget tjänst (11 kap. 45 § IL). Penninglån ska tas upp till beskattning om det har lämnats i strid med

Penninglånebeloppet ska tas upp till beskattning hos en fysisk person som är låntagare. Detsamma gäller fysisk person som – direkt eller indirekt – genom ett eller flera svenska handelsbolag, är delägare i ett svenskt handelsbolag som är låntagare. Bestämmelsen gäller inte om det finns synnerliga skäl mot det.

Bestämmelsen omfattar även lån som har lämnats av en utländsk juridisk person som motsvarar

  • ett svenskt aktiebolag
  • en svensk pensionsstiftelse
  • en svensk stiftelse.

Bestämmelsen är tillämplig om förhållandena varit sådana att lånebeloppet skulle ha tagits upp som intäkt, om den utländska juridiska personen hade varit ett svenskt aktiebolag, en svensk pensionsstiftelse eller en svensk stiftelse.

En i utlandet delägarbeskattad juridisk person likställs med ett svenskt handelsbolag. En fysisk person som är delägare i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person ska behandlas på samma sätt som om det i stället var ett svenskt handelsbolag (se vidare om europeiska ekonomiska intressegrupperingar).

Någon ränteförmån uppkommer inte på lånet.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Aktiebolagslag (2005:551) [1]
  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]
  • Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. [1]
  • Stiftelselag (1994:1220) [1]