OBS: Detta är utgåva 2021.13. Visa senaste utgåvan.

De flesta ersättningar vid utbildning är skattefria. De flesta ersättningar vid arbetslöshet samt avgångsersättningar är skattepliktiga.

Ersättningar vid utbildning

De flesta ersättningar vid utbildning är skattefria, men inte alla.

Utvecklingsersättningar till ungdomar är skattefria

Utvecklingsersättningar i form av dagpenning som lämnas till de ungdomar som deltar i arbetsmarknadspolitiska program är skattefria (11 kap. 33 § IL).

Studiestöd är skattefria

Följande studiestöd är enligt 11 kap. 34 § andra stycket IL skattefria:

 • studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395)
 • statsbidrag som administreras av Specialpedagogiska skolmyndigheten för
  • kortare studier om funktionsnedsättningar
  • kortare studier på grundskolenivå eller gymnasienivå som är särskilt anpassade för personer med funktionsnedsättning
  • studier inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning
 • statsbidrag som administreras av Sametinget för kortare studier i alfabetisering i samiska.
 • kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning som betalas ut av Centrala studiestödsnämnden.
 • studiestartsstöd som betalas ut av Centrala studiestödsnämnden.

Bidrag till deltagare i arbetsmarknadsutbildning är skattefria

Ersättning för utgifter för nattlogi eller resor m.m. är enligt 11 kap. 35 § första stycket IL skattefria om det lämnas till deltagare i

 • arbetslivsinriktad rehabilitering
 • arbetsmarknadspolitiska program som berättigar deltagaren till aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning.

Detta gäller även sådant stöd som lämnas till deltagarens ledsagare eller till elever med funktionsnedsättning vid utbildning i grundskola, gymnasieskola eller motsvarande utbildning (11 kap. 35 § andra stycket IL).

Statliga bidrag för resor, kost eller logi eller merutgifter på grund av funktionsnedsättning som lämnas till elever i utbildning för personer som är döva eller har en hörselnedsättning eller i utbildning som är speciellt anpassad för svårt rörelsehindrade ungdomar (Rh-anpassad utbildning) är skattefria (11 kap. 35 § tredje stycket IL).

Utbildningsbidrag är skattepliktiga

Följande ersättningar i samband med studier är enligt 11 kap. 34 § första stycket IL skattepliktiga:

 • ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF)
 • utbildningsbidrag för kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå.

Utbildningsbidrag för doktorander som betalas ut senast den 30 juni 2022 är också skattepliktiga (se övergångsbestämmelserna till 11 kap. 34 § IL, SFS 2017:300).

Ersättningar vid arbetslöshet är skattepliktiga

Följande ersättningar i samband med arbetslöshet är enligt 11 kap. 36 § IL skattepliktiga:

 • dagpenning från svensk arbetslöshetskassa
 • aktivitetsstöd som betalas ut till
  • den som tar del av arbetsmarknadspolitiskt program
  • andra som är likställda med dem när det gäller rätt till sådant stöd.

Inkomstförsäkringar är skattefria

Ersättning från en frivillig inkomstförsäkring är enligt Högsta förvaltningsdomstolen skattefri (RÅ 2007 ref. 25). Det gäller både försäkringar som ingår i medlemsavgiften till ett fackförbund och frivilliga försäkringar som ligger helt utanför medlemsavgiften. Avdrag medges inte för premier för sådana försäkringar (9 kap. 2 § IL).

Ersättningar från utlandet vid arbetslöshet är skattepliktiga

Ersättning från utlandet vid arbetslöshet är skattepliktig inkomst.

Skatteverket anser att permitteringsersättning från utlandet också är skattepliktig med stöd av reglerna om livränta och liknande periodiska inkomster (10 kap. 2 § och 11 kap. 1 § IL).

I dansk lov om arbejdsløshedsforsikring finns bestämmelser i kapitel 11 a om efterlön. Nuvarande regler om efterlön ger en möjlighet för personer att lämna arbetsmarknaden vid 60 års ålder och vara tillförsäkrade en inkomst fram till pensionsåldern.

En person som har betalat in s.k. bidrag till en dansk efterlönsordning och som väljer att få sina efterlönsbidrag återbetalda ska enligt Skatteverket inte beskattas i Sverige för återbetalningen.

Skatteverket anser vidare att när en person ”går på efterlön” så är de löpande utbetalningarna av efterlön skattepliktiga enligt IL. Bestämmelserna i det nordiska skatteavtalet och dess artikel 18 ska tillämpas (Skatteverkets ställningstagande Återbetalning av bidrag till dansk efterlönsordning och löpande utbetalning av efterlön).

Avgångsersättningar är skattepliktiga

Avgångsersättningar är skattepliktiga som intäkt av tjänst (11 kap. 1 § IL).

Avgångsbidrag (AGB)

Avgångsbidrag (AGB) är skattepliktiga som intäkt av tjänst. AGB på grund av kollektiv avgångsbidragsförsäkring i Arbetsmarknadens försäkringsaktiebolag (AFA) betalas ut till arbetstagare som avskedas till följd av driftinskränkningar eller driftnedläggelse. Ersättningens storlek beror på ålder och arbetstid och betalas ut som ett engångsbelopp då anställningen upphör.

Avgångsersättning (AGE)

Avgångsersättningar (AGE) är skattepliktiga som inkomst av tjänst. Avgångsersättningar betalas ut till arbetstagare enligt trygghetsavtal mellan Privattjänstemannakartellen (PTK) och arbetsgivarorganisationen.

Avgångsvederlag jämställs med lön

Avgångsvederlag, d.v.s. andra ersättningar än avgångsbidrag (AGB) och avgångsersättning (AGE) eller motsvarande, jämställs med lön. Avgångsvederlag är skattepliktiga och till skillnad från AGB och AGE även pensionsgrundande.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • RÅ 2007 ref. 25 [1]

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

 • Permitteringsersättning från Norge, jobbskatteavdrag och avdrag för norska trygdeavgifter [1]
 • Återbetalning av bidrag till dansk efterlönsordning och löpande utbetalning av efterlön [1]