OBS: Detta är utgåva 2021.13. Visa senaste utgåvan.

Tjänsteinkomster ska normalt redovisas per betalningsmottagare (individnivå) i en arbetsgivardeklaration. Undantag görs för t.ex. utbetalningar p.g.a. en pensionsförsäkring.

Kapitalinkomster ska även fortsättningsvis redovisas i en kontrolluppgift.

Ersättning för arbete ska normalt redovisas per betalningsmottagare

Den som har betalat ut någon av följande ersättningar ska lämna uppgifter per betalningsmottagare i arbetsgivardeklarationen (26 kap. 2 § SFL och 26 kap. 19 a § SFL):

Om en ersättning inte är underlag för skatteavdrag eller arbetsgivaravgifter ska ersättningen inte redovisas per betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration (förutsatt att inga andra ersättningar som ska redovisas betalas ut till samma mottagare under samma månad). Det finns dock möjlighet till frivillig redovisning.

Om en ersättning eller förmån har redovisats eller skulle ha redovisats per betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration, ska ingen kontrolluppgift lämnas (15 kap. 8 § 3 SFL).

Särskilt om pension

Pension är en ersättning som jämställs med ersättning för arbete och är alltså en sådan ersättning som utbetalaren är skyldig att göra skatteavdrag för. Med pension menas ersättningar enligt 10 kap. 5 § IL. Pension ska precis som all annan ersättning för arbete redovisas per betalningsmottagare i arbetsgivardeklarationen. Undantag görs dock för pension p.g.a. pensionsförsäkringar m.m.

Pension från en arbetsgivare

Pension från en arbetsgivare ska redovisas per betalningsmottagare i arbetsgivardeklarationen. Det kan vara utbetalning av

Även om arbetsgivaren har anlitat någon annan för att betala ut pensionen, ska pensionen redovisas av arbetsgivaren.

Läs också om redovisning av pension om arbetsgivaren har likviderats eller har gått i konkurs.

Pension från ett pensionssparkonto (IPS)

En utbetalning från ett pensionssparkonto (IPS) är pension och ska redovisas per betalningsmottagare i pensionssparinstitutets arbetsgivardeklaration. En avskattning av ett pensionssparkonto ska också redovisas per betalningsmottagare i pensionssparinstitutets arbetsgivardeklaration.

Undantag: pension p.g.a. pensionsförsäkringar m.m.

Uppgifter om sådana ersättningar som avses i 10 kap. 5 § första stycket 4 och 5 IL ska inte redovisas per betalningsmottagare i arbetsgivardeklarationen (26 kap. 19 a § andra stycket SFL). Det gäller all ersättning som betalas ut

  • på grund av en pensionsförsäkring (privat pensionsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring) eller återköp av en sådan försäkring
  • till en förmånstagare enligt ett sådant avtal om tjänstepension som avses i 28 kap. 2 § andra stycket IL.

Detta gäller även när en sådan ersättning är skattepliktig enligt SINK.

Försäkringsgivaren ska redovisa pension på grund av pensionsförsäkringar i sin arbetsgivardeklaration men inte per betalningsmottagare. I dessa fall finns det ingen möjlighet till frivillig redovisning per betalningsmottagare (26 kap. 19 d § andra stycket SFL). Uppgifterna om betalningsmottagaren ska i stället lämnas i en kontrolluppgift.

Frivillig redovisning

Även om det inte finns någon skyldighet att lämna uppgifter om en viss betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration får sådana uppgifter ändå lämnas om det är fråga om sådana uppgifter som annars ska lämnas i en kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst (15 kap. SFL). Detsamma gäller för skattereduktion för förmån av rot- och rutarbete samt vid utnyttjande av personaloption som inte ska beskattas i tjänst (26 kap. 19 d § första stycket SFL).

Bestämmelsen om frivillig redovisning kan t.ex. vara tillämplig (prop. 2016/17:58 s. 68)

  • om ersättningen till en viss mottagare under månaden endast består av kostnadsersättning eller ligger under beloppsgränsen för skatteavdrag och arbetsgivaravgifter
  • om utbetalaren inte ska göra något skatteavdrag på grund av ett jämkningsbeslut och inte ska betala arbetsgivaravgifter på grund av att mottagaren inte tillhör svensk socialförsäkring
  • om utbetalaren inte har betalat ut någon kontant ersättning under månaden (men däremot skattepliktiga förmåner) och betalningsmottagaren inte tillhör svensk socialförsäkring.

Utbetalaren kan i dessa fall alltså välja om uppgifterna om betalningsmottagaren ska lämnas i en arbetsgivardeklaration eller i en kontrolluppgift.

Frivillig redovisning är däremot inte möjlig för pension på grund av en pensionsförsäkring.

Undantag: mottagare som har ingått socialavgiftsavtal

Om en arbetsgivardeklaration lämnas av betalningsmottagaren i enlighet med ett s.k. socialavgiftsavtal, ska utbetalaren lämna uppgifter om betalningsmottagaren i en kontrolluppgift. Läs mer om vilka uppgifter som ska redovisas av betalningsmottagaren i arbetsgivardeklarationen.

Exempel för den som ska redovisa i arbetsgivardeklaration per betalningsmottagare

Nedan ges exempel på hur utbetalare ska lämna uppgifter beroende på om utbetalaren ska göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter.

Utbetalaren ska göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter

AB A betalar ut kontant lön till Tea under januari månad. Tea har även fått fri kost. AB A ska göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på den kontanta lönen och kostförmånen. AB A ska därför lämna uppgifter om Tea i arbetsgivardeklarationen.

Utbetalaren ska inte göra skatteavdrag men betala arbetsgivaravgifter

AB B betalar inte ut någon kontant lön till Anders under januari månad. Däremot har Anders haft en förmånsbil som han har använt för privata resor. AB B har inte någon skyldighet att göra skatteavdrag, men eftersom AB B ska betala arbetsgivaravgifter på bilförmånen ska AB B lämna uppgifter om Anders i arbetsgivardeklarationen.

Utbetalaren ska göra skatteavdrag men inte betala arbetsgivaravgifter

AB C betalar ut kontant lön till Hans under januari månad. Hans har ansökt och fått ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning (SINK). Hans har ett intyg (A1) som visar att han ska omfattas av det sociala trygghetssystemet i Tyskland under den tid han arbetar i Sverige. AB C ska därför inte betala arbetsgivaravgifter i Sverige på Hans lön. Eftersom AB C ska göra skatteavdrag (för skatt enligt SINK) ska de lämna uppgifter om Hans i arbetsgivardeklarationen.

Utbetalaren ska varken göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter

Katja är anställd av AB D och ska arbeta i Spanien för dem under 3 år. Arbetet utomlands påbörjas i januari år 1. Katja har ansökt och fått ett beslut om att skatteavdrag inte ska göras p.g.a. sexmånadersregeln. Katja omfattas av det sociala trygghetssystemet i Spanien och AB D ska därför inte betala arbetsgivaravgifter i Sverige på Katjas lön.

Eftersom AB D inte ska betala arbetsgivaravgifter eller göra skatteavdrag på ersättningen till Katja är de inte skyldiga att lämna några uppgifter om Katja som betalningsmottagare i arbetsgivardeklarationen. De får dock lämna sådana uppgifter om de vill. Om AB D inte lämnar uppgifter i arbetsgivardeklarationen, ska de lämna en kontrolluppgift för Katja.

Utbetalaren ska göra skatteavdrag för utbetald tjänstepension

AB E betalar ut tjänstepension till Lisa under året. Eftersom AB E ska göra skatteavdrag för utbetald pension ska de lämna uppgifter om Lisa i arbetsgivardeklarationen. AB E som har utfäst tjänstepensionen till Lisa är skyldig att betala SLP och ska därför redovisa den utbetalda pensionen i underlaget för SLP i AB Es inkomstdeklaration.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2016/17:58 Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen [1]