OBS: Detta är utgåva 2021.14. Visa senaste utgåvan.

Ändrade uppskattningar och bedömningar ska redovisas olika beroende på vilken normgivning företaget tillämpar.

Du får här veta de viktigaste principerna i respektive regelverk och du behöver läsa regelverken för en fullständig bild.

K1: förenklat årsbokslut

De två regelverken om förenklat årsbokslut, BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut och BFNAR 2010:1 Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut, innehåller inga generella bestämmelser om hur ändrade uppskattningar och bedömningar ska redovisas. Det framgår av de särskilda bestämmelserna när företaget ska ändra tidigare uppskattningar och bedömningar.

Årsbokslut

Regelverket för årsbokslut (BFNAR 2017:3) innehåller inga generella bestämmelser om hur ändrade uppskattningar och bedömningar ska redovisas. Det framgår av de särskilda bestämmelserna när företaget ska ändra tidigare gjorda uppskattningar och bedömningar, t.ex. när en avskrivningsplan ska omprövas och att den ska gälla framåt i tiden (BFNAR 2017:3 kommentaren till rubriken När ska avskrivningsplanen omprövas?).

K2: årsredovisning i mindre företag

Regelverket om årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10) innehåller inga generella bestämmelser om hur ändrade uppskattningar och bedömningar ska redovisas. Det framgår av de särskilda bestämmelserna när företaget ska ändra tidigare gjorda uppskattningar och bedömningar, t.ex. när en avskrivningsplan ska omprövas och att den ska gälla framåt i tiden (BFNAR 2016:10 kommentaren till rubriken När ska avskrivningsplanen omprövas?).

K3: årsredovisning och koncernredovisning

Effekten av en ändrad uppskattning och bedömning ska redovisas i den finansiella rapporten för innevarande räkenskapsår. Det redovisade värdet per balansdagen på tillgången, skulden eller posten under eget kapital fastställs utifrån den nya uppskattningen och bedömningen. Effekten av en ändrad uppskattning och bedömning ska, enligt BFNAR 2012:1 punkt 10.9, redovisas framåtriktat. Detta görs genom att effekten redovisas i resultatet enligt något av följande alternativ:

  • för det räkenskapsår då ändringen görs – om ändringen endast påverkar det räkenskapsåret
  • för det räkenskapsår då ändringen görs och för framtida räkenskapsår – om ändringen påverkar även dessa räkenskapsår.

Om en ändrad uppskattning eller bedömning är väsentlig ska ett större företag lämna en upplysning om karaktären på ändringen och effekten på tillgångar, skulder, intäkter och kostnader det innevarande räkenskapsåret (BFNAR 2012:1 punkt 10.10).

Företag som följer internationella redovisningsregler

Företag som följer internationella redovisningsregler ska tillämpa IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel, om inte RFR 2 Redovisning för juridiska personer anger något annat. Av RFR 2 framgår att IAS 8 ska tillämpas utan undantag eller tillägg (RFR 2 IAS 8 punkt 1).

Företag som tillämpar Finansinspektionens föreskrifter

Kreditinstitut och värdepappersbolag ska som huvudregel tillämpa de internationella redovisningsreglerna eller alternativa regler i RFR 2 Redovisning för juridiska personer, om det är förenligt med ÅRKL och Finansinspektionens föreskrifter. Läs om hur kreditinstitut och värdepappersbolag ska tillämpa föreskrifterna.

Motsvarande regler finns för försäkringsföretag som tillämpar ÅRFL. Läs om hur försäkringsföretag ska tillämpa Finansinspektionens föreskrifter.

Referenser på sidan

Övrigt

  • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) [1] [2]
  • BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) [1]
  • BFNAR 2017:3 Årsbokslut [1]
  • RFR 2 Redovisning för juridiska personer [1] [2]