OBS: Detta är utgåva 2021.14. Visa senaste utgåvan.

SFL:s bestämmelser om omprövning är tillämpliga på de beslut om skatt på tobak som fattas av Skatteverket. Skatteverkets övriga beslut enligt lagen om tobaksskatt (LTS) omfattas inte av SFL:s bestämmelser om omprövning.

Beslut om skatt enligt LTS omprövas enligt SFL

SFL:s bestämmelser om omprövning är tillämpliga på de beslut om punktskatt på tobak som fattas av Skatteverket i enlighet med bestämmelserna i lagen om tobaksskatt, LTS (34 och 34 a §§ LTS). Observera att beslut om återbetalning av skatt enligt 29, 30 eller 40 a § LTS ska anses som beslut om punktskatt (53 kap. 5 § SFL). Skatteverkets övriga beslut enligt LTS omfattas inte av SFL:s bestämmelser om omprövning. Det finns heller inga särskilda bestämmelser om omprövning i LTS. Förvaltningslagens bestämmelser om ändring är därför tillämpliga på dessa beslut.

Särskilt om återbetalning av tobaksskatt

Skatteverket ska, om vissa förutsättningar är uppfyllda, medge återbetalning av tobaksskatt för cigaretter, cigarrer och cigariller samt röktobak i Sverige efter ansökan från en enskild (29, 30 eller 40 a § LTS). Bestämmelserna i 30 § LTS om återbetalning tillämpas även för snus och tuggtobak (40 § andra stycket LTS). Ett ansökningsförfarande är direkt föreskrivet.

Eftersom beslut om återbetalning av tobaksskatt enligt 29, 30 eller 40 a § LTS är ett beslut om punktskatt kan den enskilda begära omprövning eller överklaga ett beslut om återbetalning i enlighet med reglerna i SFL.

Att beslutet om återbetalning får omprövas utesluter inte möjligheten för den enskilda att i stället lämna en ny ansökan. Detta innebär att den enskilda kan ha flera möjligheter att välja på för att försöka få till stånd en ändring:

  • lämna en ny ansökan till Skatteverket
  • begära omprövning
  • överklaga beslutet som fattades till följd av den tidigare ansökan.

Möjligheten att ompröva gäller det beslut som har fattats till följd av den tidigare ansökan. Vad som har angetts i ansökan har betydelse för beslutets omfattning. Beslutet individualiseras bland annat av perioden som man tidigare ansökt om återbetalning för. En begäran om omprövning måste vara inom ramen för den tidigare ansökan. Om den enskilda vill ha återbetalning som inte faller inom ramen för den tidigare ansökan och därmed beslutet, måste en ny ansökan om återbetalning lämnas.

När den enskilda får välja mellan att ansöka på nytt eller begära omprövning behöver hen tänka på att man har kortare tid på sig att komma in med ansökan om återbetalning till Skatteverket, än tiden för att begära omprövning av beslut om punktskatt enligt SFL (sexårsfristen).

Det som den enskilda har uppgett i sin skrivelse får avgöra om det är en begäran om omprövning av ett tidigare beslut eller en ny ansökan om återbetalning. Om det finns några oklarheter får Skatteverket kontakta den enskilda för att klargöra skrivelsens karaktär. Om det är fråga om en ny ansökan som har kommit in efter det att ansökningstiden har gått ut, så ska Skatteverket avvisa ansökan som för sent inkommen. Det finns dock inget som hindrar att Skatteverket tar kontakt med den enskilda för att fråga om det i stället handlar om en begäran om omprövning som har kommit inom omprövningstiden. Om så är fallet kan skrivelsen därefter hanteras som en begäran om omprövning. Observera att om det förekommer omprövningshinder kan det vara förmånligare för den enskilda att skrivelsen ses som en ansökan i stället för en begäran om omprövning.

Beslut där SFL:s bestämmelser om omprövning inte är tillämpliga

Följande typer av beslut omfattas inte av SFL:s bestämmelser om omprövning:

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar