OBS: Detta är utgåva 2021.15. Visa senaste utgåvan.

Här beskrivs vad ett handelsbolag är deklarations- respektive uppgiftsskyldigt för, samt vilka uppgifter som delägarna ska lämna i sina deklarationer.

Handelsbolagets deklarationsskyldighet

Ett handelsbolag är deklarationsskyldigt och ska lämna en inkomstdeklaration om ett underlag ska fastställas för statlig fastighetsskatt, kommunal fastighetsavgift, avkastningsskatt på pensionsmedel eller för särskild löneskatt på pensionskostnader (30 kap. 4 § SFL).

Handelsbolagets uppgiftsskyldighet

Till ledning för delägarnas beskattning ska ett svenskt handelsbolag lämna särskilda uppgifter om (33 kap. 6 § första stycket SFL):

 • näringsverksamheten enligt 31 kap. 2 och 3 §§
 • varje delägares andel av bolagets inkomst av varje inkomstslag och näringsverksamhet
 • varje delägares andel eller lott i bolaget
 • skalbolag enligt 31 kap. 14 §
 • prissättningsbesked enligt 31 kap. 34 §.

Ett svenskt handelsbolag som har avyttrat en fastighet där kapitalvinsten inte kan beräknas på grund av att den är beroende av någon händelse i framtiden, ska lämna uppgift om detta (33 kap. 6 § andra stycket SFL).

Uppgifter om näringsverksamheten

Ett handelsbolag ska lämna uppgifter om de intäktsposter och kostnadsposter som ska hänföras till respektive inkomstslag (31 kap. 2 § SFL).

Det handelsbolag som är deklarationsskyldigt ska även lämna de övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna fatta riktiga beslut om slutlig skatt och beslut om pensionsgrundande inkomst (31 kap. 3 § SFL).

Bestämmelsen i 31 kap. 3 § SFL måste läsas mot bakgrund av skattereglerna i 14 kap. 2, 4–6 §§ IL som föreskriver att (prop. 2010/11:165, del 2, s. 818)

 • resultatet ska beräknas enligt bokföringsmässiga grunder
 • förda räkenskaper ska läggas till grund för beräkningen av resultatet när det gäller beskattningstidpunkten
 • vissa justeringar av det redovisade resultatet ska göras.

Uppgifter om delägarens andel av bolagets inkomst

De uppgifter som handelsbolaget enligt 33 kap. 6 § SFL ska lämna om varje delägares andel av bolagets inkomst, avser nästan uteslutande inkomster som ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet. Detta gäller även andra inkomster i handelsbolaget, bl.a. delägarnas förmåner, sjukpenning, varuuttag och bostadsförmån.

Det undantag som finns är när handelsbolaget avyttrat en näringsfastighet eller näringsbostadsrätt med kapitalvinst och det finns delägare som är fysiska personer. Då ska inkomsten beskattas i inkomstslaget kapital (prop. 2001/02:25 s. 169).

När ska de särskilda uppgifterna lämnas?

De särskilda uppgifter som ett handelsbolag enligt 33 kap. 6 § SFL ska lämna till ledning för delägarnas beskattning, ska komma in till Skatteverket senast den dag som gäller för inkomstdeklarationen enligt 32 kap. 2 § SFL (33 kap. 10 § SFL).

Läs mer om när en inkomstdeklaration, och därmed även de särskilda uppgifterna, senast ska lämnas.

Nytt: 2021-09-18

Om bolaget bara har utländska delägare som inte är skattskyldiga för bolagets inkomster

Skatteverket anser att ett svenskt handelsbolag inte har någon skyldighet att lämna särskilda uppgifter enligt 33 kap. 6 § SFL till ledning för delägarnas beskattning när bolaget bara har begränsat skattskyldiga delägare som inte är skattskyldiga enligt inkomstskattelagen för handelsbolagets inkomster.

Delägarnas deklarations- och uppgiftsskyldighet

En delägare i ett svenskt handelsbolag behöver i sin inkomstdeklaration inte lämna de uppgifter om näringsverksamhet som bolaget enligt 33 kap. 6 § SFL ska lämna (31 kap. 8 § SFL).

Uppgifter om tillskott och uttag från bolaget

En fysisk person som är delägare i ett svenskt handelsbolag ska i sin inkomstdeklaration lämna uppgift om tillskott till och uttag från bolaget (31 kap. 30 § SFL).

Anledningen till att alla fysiska delägare i ett handelsbolag ska redogöra för detta är att det påverkar delägarens anskaffningsutgift på andelen i bolaget, och därmed andra beskattningsregler i IL. För att Skatteverket ska kunna bedöma om negativ räntefördelning ska ske enligt 33 kap. IL behövs bl.a. uppgifterna om tillskott och uttag under året före beskattningsåret. Om delägaren sedan tidigare gjort en avsättning till en expansionsfond enligt 34 kap. IL är det däremot bl.a. uppgifterna om tillskott och uttag under det aktuella beskattningsåret som behövs (prop. 2010/11:165, del 2, s. 826).

Särskilda uppgifter för kontroll av avdrag för avsättning till periodiseringsfond och ersättningsfond

Särskilda uppgifter ska lämnas för kontroll av avdrag för avsättning till periodiseringsfond och ersättningsfond (33 kap. 2 § 5 SFL).

När det gäller periodiseringsfond görs avsättningen av delägaren i handelsbolaget. Avsättning till ersättningsfond görs av handelsbolaget. I båda fallen gäller däremot att de särskilda uppgifterna ska lämnas av delägaren (33 kap. 7 a § andra stycket SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2001/02:25 En ny lag om självdeklarationer och kontrolluppgifter [1]
 • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1] [2]

Ställningstaganden

 • Skyldighet för svenskt handelsbolag att lämna särskilda uppgifter när bolaget bara har utländska delägare som inte är skattskyldiga för bolagets inkomster [1]