OBS: Detta är utgåva 2021.15. Visa senaste utgåvan.

Det är särskilt angivet vilka personer som Skatteverket får göra revision hos.

Föremål för revision

Skatteverket får normalt bara revidera personer ur den krets som anges i 41 kap. 3 § SFL.

En revision får bara beslutas enligt de syften som anges i lag. När ett beslut om revision ska fattas enligt SFL ska det finnas stöd i 41 kap. 2 § eller 2 a § SFL för kontrollen.

Skatteverket får även revidera företag som har fått omställningsstöd med avseende på företagets rätt till stöd (12 § LOM).

Den som är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen

Revision får göras hos den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt BFL (41 kap. 3 § 1 SFL). Uttrycket ”kan antas vara” anger inte något högt krav på bevisning. Visar det sig under revisionens gång att det inte finns förutsättningar för att utföra revisionen p.g.a. att den reviderade inte längre kan antas vara bokförings­skyldig (eller inte omfattas av någon av situationerna nedan) ska revisionen avbrytas. De eventuella iakttagelser som revisorn har gjort fram till det att revisionen avbrutits ska redovisas för den reviderade.

Utländska företag som bedriver verksamhet i Sverige.

I 2 kap. 7 § bokföringslagen (BFL) samt i 11 § filiallagen klargörs att ett utländskt företag som bedriver näringsverksamhet i Sverige genom en filial är bokföringsskyldigt enligt BFL för den svenska verksamheten. Detta gäller även utomlands bosatta fysiska personer som bedriver näringsverksamhet i Sverige. Det innebär att revision med stöd av 41 kap. 3 § 1 SFL får ske dels hos utländska företag som bedriver näringsverksamhet i Sverige genom filial, dels hos utomlands bosatta fysiska personer avseende den näringsverksamhet som bedrivs i Sverige.

Utländska försäkringsgivare och utländska tjänstepensionsinstitut

Om utländska försäkringsgivare och utländska tjänstepensionsinstitut bedriver verksamhet som avser skadeförsäkring eller återförsäkring av skadeförsäkring genom generalagent eller generalrepresentation, så är de bokföringsskyldiga för verksamheten om verksamheten bedrivs från ett sådant fast driftställe som avses i 2 kap. 29 § IL (2 kap. 8 § BFL). Med generalagent och generalrepresentation menas här samma som i 1 kap. 9 § respektive 12 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige.

Annan juridisk person än dödsbo

Revision får göras hos någon annan juridisk person än ett dödsbo (41 kap. 3 § 2 SFL).

Bestämmelsens syfte är att fånga upp juridiska personer som inte är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen. Som exempel kan nämnas stiftelser, staten, kommuner, regioner och konkursbon (2 kap. 5 § BFL).

Notera att för kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund finns särskilda bestämmelser om revision för kontroll av ersättning för viss mervärdesskatt.

Revision får inte göras hos dödsbon om de inte är bokförings­skyldiga. Dödsbon som bedriver någon form av närings­verksamhet är normalt bokföringsskyldiga och omfattas då av 41 kap. 3 § 1 SFL.

Utländska juridiska personer

Utländska associationer som anses som juridiska personer enligt svensk rätt får revideras med stöd av 41 kap. 3 § 2 SFL. Betydelsen av denna möjlighet är dock inte så stor då utländska företag med verksamhet som bedrivs i Sverige är bokföringsskyldiga och revideras då, som nämnts ovan, med stöd av 41 kap. 3 § 1 SFL. Om bokföringsskyldighet inte kan antas föreligga så fångas utländska juridiska personer upp genom att revision kan ske med stöd av 41 kap. 3 § 2 SFL.

De termer och uttryck som används i SFL har samma betydelse och tillämpningsområde som i de materiella skattelagarna om inget annat anges i SFL (3 kap. 2 § SFL). Det innebär att den utländska associationen som uppfyller kriterierna i 6 kap. 8 § IL betraktas som en juridisk person enligt SFL och får därför revideras med stöd av 41 kap. 3 § 2 SFL.

I vilka fall som utländska associationer ska anses som eller behandlas som juridiska personer enligt IL framgår av 6 kap. 8 § IL (2 kap. 3 § IL). I den bestämmelsen framgår de egenskaper som en utländsk association ska ha för att enligt svensk rätt betraktas som en juridisk person. Det avgörande är om associationen uppfyller kriterierna i 6 kap. 8 § IL och inte beteckningen enligt utländsk rätt. En association kan därför i vissa fall betraktas som en juridisk person enligt svensk rätt, även om den inte betecknas som en juridisk person i sin hemstat (jfr RÅ 1997 ref. 36).

Nytt: 2021-09-24

Territorialitetsprincipen hindrar inte beslut om revision

Beslut om revision kan fattas mot utländska juridiska personer. Myndighetsutövningen sker i Sverige, eftersom Skatteverkets beslut om revision fattas inom landet. Av samma anledning kan beslut om revision riktas mot ett subjekt i utlandet avseende någon annans uppgiftsskyldighet. Alla revisionsåtgärder kan däremot inte vidtas. Det strider exempelvis mot territorialitetsprincipen att Skatteverkets personal fysiskt besöker en verksamhetslokal utomlands (Skatteverket kan endast begära att få tillträde till verksamhetslokaler som befinner sig inom Sveriges gränser). Ett besök i verksamhetslokaler utomlands kan endast genomföras med tillstånd från den andra staten.

Skatteverkets revision av utländska juridiska personer får endast ske i enlighet med de syften som beskrivs i SFL, vilket gör att revisionen naturligen begränsas till att avse t.ex. kontroll av uppgiftsskyldighet enligt 15–35 kap. SFL som har eller kan antas ha uppkommit i Sverige.

Den som har anmält sig för registrering

Revision får göras hos den som har anmält sig för registrering (41 kap. 3 § 3 SFL).

Den som inte är, eller inte kan antas vara, bokföringsskyldig eller inte är någon annan juridisk person än ett dödsbo kan ändå ha anmält sig för registrering enligt bestämmelserna om registrering i 7 kap. SFL. Själva registreringsskyldigheten samt tillhörande uppgiftsskyldighet som följer av 7 kap. SFL omfattas inte av de syften som en revision kan ha. Däremot kan den som anmält sig för registrering revideras i syfte att kontrollera att uppgiftsskyldigheten enligt 15–35 kap. SFL har fullgjorts eller att sådana förutsättningar finns.

Bestämmelsen kan tillämpas också på utländska företag som utifrån bestämmelserna i 7 kap. SFL har anmält sig för registrering.

Den som har ansökt om eller är godkänd för F-skatt

Revision får göras hos den som har ansökt om eller är godkänd för F-skatt (41 kap. 3 § 4 SFL).

Det innebär att revision kan ske hos den som i ansökan om godkännande för F-skatt t.ex. uppger sig ha för avsikt att bedriva näringsverksamhet i Sverige. Revisionen sker då i syfte att kontrollera att denne har förutsättningar att fullgöra den uppgiftsskyldighet som följer av 15–35 kap. SFL eller har fullgjort den.

Godkänt ombud för utländsk beskattningsbar person

Revision får göras hos sådant ombud för en utländsk beskattningsbar person som avses i 6 kap. 2 § SFL (41 kap. 3 § 5 SFL). Den utländska företagaren ska vara skattskyldig enligt mervärdesskattelagen och ska företrädas av ett ombud som ska vara godkänt av Skatteverket.

Aktörer inom punkt­skatteområdet

En revision får utföras hos representanter och vissa övriga aktörer inom punktskatteområdet som genom ansökan vill få ett godkännande eller en registrering. Den som ansöker om ett godkännande eller en registrering ska bistå Skatteverket med de uppgifter som myndigheten behöver.

Representant vid distansförsäljning

En revision får göras hos sådan representant som avses i 16 a § LTS, 15 a § LAS eller 4 kap. 9 a § LSE (41 kap. 3 § 6 SFL).

Upplagshavare

En revision får göras hos den som har ansökt om godkännande som upplagshavare enligt LTS, LAS eller LSE (41 kap. 3 § 7 SFL).

Varumottagare

En revision får göras hos den som har ansökt om registrering som varumottagare enligt LTS, LAS eller LSE (41 kap. 3 § 8 SFL).

Skattebefriad förbrukare

En revision får göras hos den som har ansökt om godkännande som skattebefriad förbrukare enligt LAS eller LSE (41 kap. 3 § 9 SFL).

Registrerad avsändare

En revision får göras hos den som har ansökt om godkännande som registrerad avsändare enligt LTS, LAS eller LSE (41 kap. 3 § 10 SFL).

Lagerhållare

En revision får göras hos den som har ansökt om godkännande som lagerhållare enligt LTS, LSE, LSKE, LSNP eller LSP (41 kap. 3 § 11 SFL).

Registrerad mottagare eller registrerad EU-handlare

En revision får göras hos den som har ansökt om godkännande som registrerad mottagare eller registrerad EU-handlare enligt LSKE (41 kap. 3 § 12 SFL).

Nytt: 2021-06-21

Registrerad distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak

En revision får göras hos den som har ansökt om godkännande som registrerad distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak enligt 38 c § LTS (41 kap. 3 § 13 SFL). Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2021.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 1997 ref. 36 [1]

Lagar & förordningar