OBS: Detta är utgåva 2021.15. Visa senaste utgåvan.

Vissa ska lämna särskilda uppgifter till ledning för bedömning av skattskyldighet m.m.

Stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund

Stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund som är undantagna från skattskyldighet för inkomst ska lämna särskilda uppgifter (33 kap. 3 § första stycket SFL).

Skyldigheten att lämna särskilda uppgifter gäller inte pensionsstiftelser enligt tryggandelagen (33 kap. 3 § andra stycket SFL).

De särskilda uppgifterna ska lämnas för att Skatteverket ska kunna bedöma stiftelsens, den ideella föreningens, eller det registrerade trossamfundets skattskyldighet (33 kap. 2 § 1 SFL).

Vilka uppgifter ska lämnas?

Särskilda uppgifter ska lämnas om (33 kap. 3 § SFL)

 • intäkter och kostnader under räkenskapsåret
 • tillgångar och skulder vid räkenskapsårets början och slut
 • övriga omständigheter som Skatteverket behöver för att kunna bedöma om den uppgiftsskyldiga är undantagen från skattskyldighet.

När ska uppgifterna lämnas?

Särskilda uppgifter ska lämnas vid samma datum som gäller för inkomstdeklarationen (33 kap. 10 § SFL).

Undantag från uppgiftsskyldighet

Skatteverket får besluta om undantag från skyldigheten att lämna särskilda uppgifter om uppgifterna inte behövs för kontroll av undantag från skattskyldigheten.

Ett beslut om undantag ska avse en viss tid och får återkallas (33 kap. 4 § SFL).

Utländska arrangörer

Utländska arrangörer som är jämförbara med svenska ideella föreningar och som haft intäkter av tillställningar i Sverige eller på ett svenskt fartyg ska lämna särskilda uppgifter (33 kap. 5 § SFL).

Vilka uppgifter ska lämnas?

Utländska arrangörer ska lämna särskilda uppgifter om de omständigheter som Skatteverket behöver för att kunna bedöma om den uppgiftsskyldiga är undantagen från skatteplikt till särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. (33 kap. 5 § SFL).

När ska uppgifterna lämnas?

Särskilda uppgifter ska komma in till Skatteverket senast den 12:e i månaden efter den månad då tillställningen ägde rum (33 kap. 11 § SFL).

I utlandet delägarbeskattade juridiska personer

I utlandet delägarbeskattade juridiska personer ska lämna särskilda uppgifter på samma sätt som handelsbolag.

Handelsbolag

Läs här om särskilda uppgifter som ska lämnas av handelsbolag.

Personer som inte bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige

Från och med den 1 januari 2021 har det införts en särskild uppgiftsskyldighet för personer som bedriver näringsverksamhet i Sverige utan att fast driftställe har uppkommit. Bestämmelserna tillämpas första gången på uppgifter som avser beskattningsår som börjar efter den 31 december 2020. Uppgiftsskyldigheten har införts med anledning av nya skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige (prop. 2019/20:190 s. 98).

Särskilda uppgifter ska lämnas av fysiska eller juridiska personer som hör hemma i en annan stat och som inte bedriver verksamhet från ett fast driftställe i Sverige (33 kap. 6 a § SFL).

Uppgift ska lämnas av den som inte lämnar inkomstdeklaration och som

 • är godkänd för F-skatt
 • ska göra skatteavdrag från ersättning för arbete
 • enligt 39 kap. 11 b § SFL är skyldig att tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras på en byggarbetsplats.

Vilka uppgifter ska lämnas?

Uppgifter ska lämnas om

 • vilken verksamhet som bedrivits i Sverige
 • under vilken tid verksamheten bedrivits i Sverige
 • övriga förhållanden som behövs för bedömning av skattskyldigheten enligt inkomstskattelagen (33 kap. 6 a § SFL).

När ska uppgifterna lämnas?

Särskilda uppgifter för juridiska personer ska ha kommit in till Skatteverket senast den sista dagen för inkomstdeklaration enligt 32 kap. 2 § SFL. För fysiska personer och dödsbon ska uppgifterna ha kommit in senast den sista dagen för inkomstdeklaration enligt 32 kap. 1 § SFL.

Undantag från uppgiftsskyldighet

Skatteverket får besluta om undantag från skyldigheten att lämna särskilda uppgifter om några sådana uppgifter inte behövs för kontroll av skattskyldigheten.

Ett beslut om undantag ska avse en viss tid och får återkallas (33 kap. 6 b § SFL).

Ersättningsbostad i utlandet

Den som inte är skyldig att lämna inkomstdeklaration och som äger en ersättningsbostad i utlandet med ett uppskovsbelopp enligt 47 kap. IL, ska lämna särskilda uppgifter (33 kap. 7 § SFL).

Vilka uppgifter ska lämnas?

Särskilda uppgifter ska lämnas om sådant som är av betydelse för om uppskovsbeloppet ska tas upp till beskattning (33 kap. 7 § SFL).

När ska uppgifterna lämnas?

Särskilda uppgifter ska komma in till Skatteverket senast 2 maj året efter beskattningsåret (33 kap. 11 § SFL).

Periodiseringsfond och ersättningsfond

Särskilda uppgifter ska lämnas för kontroll av avdrag för avsättning till periodiseringsfond och ersättningsfond (33 kap. 2 § 5 SFL).

Vilka uppgifter ska lämnas?

Den som inte är skyldig att lämna inkomstdeklaration och som gjort avdrag för fondavsättning ska lämna särskilda uppgifter om förhållanden som rör avsättningen (33 kap. 7a § första stycket SFL).

Uppgifterna ska lämnas för att det ska kunna avgöras om det inträffat händelser under året som medför att avdrag för avsättning till periodiseringsfond eller ersättningsfond ska återföras till beskattning.

Läs här om uppgiftsskyldighet när fondavsättning har gjorts av handelsbolag eller delägare i handelsbolag.

När ska uppgifterna lämnas?

Särskilda uppgifter ska lämnas av den uppgiftsskyldiga vid samma datum som gäller för en inkomstdeklaration för den personen (33 kap. 10 § SFL).

Redare

Särskilda uppgifter ska lämnas för att bestämma vilket fartområde ett fartyg går i (33 kap. 2 § 3 SFL).

Vilka uppgifter ska lämnas?

Uppgifter ska lämnas om (33 kap. 8 § SFL)

 • storleken av de fartyg som redaren ska använda i sin näringsverksamhet
 • vilka entreprenörer som redaren ska anlita för sin verksamhet
 • övriga förhållanden som Skatteverket behöver känna till för att kunna bestämma vilka fartområden fartygen avses gå i.

När ska uppgifterna lämnas?

Särskilda uppgifter ska komma in till Skatteverket senast 1 oktober året före det kalenderår uppgifterna avser (33 kap. 11 § SFL).

Om det inträffar någon ändring av de förhållanden som uppgifter ska lämnas om, ska redaren underrätta Skatteverket inom två veckor (33 kap. 12 § SFL).

Nedsättning av utländsk skatt

Den som har fått avräkning av utländsk skatt från sin inkomstskatt och därefter har fått nedsättning av den utländska skatten ska lämna särskilda uppgifter (33 kap. 9 § SFL).

Vilka uppgifter ska lämnas?

Särskilda uppgifter ska lämnas om nedsättningen (33 kap. 9 § SFL).

När ska uppgifterna lämnas?

Särskilda uppgifter ska komma in till Skatteverket senast tre månader efter den dag då den uppgiftsskyldiga fick beslutet om nedsättning av utländsk skatt (33 kap. 11 § SFL).

Tonnagebeskattning

Den som har fått ett godkännande för tonnagebeskattning återkallat enligt 13 a kap. 10 § första stycket 2–4 SFL ska lämna särskilda uppgifter (33 kap. 9 a § SFL).

Vilka uppgifter ska lämnas?

Den som har fått ett godkännande för tonnagebeskattning återkallat ska lämna de uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna fatta beskattningsbeslut för de tidigare beskattningsår som återkallelsen avser (33 kap. 9 a § SFL).

När ska uppgifterna lämnas?

Uppgifterna ska ha kommit in till Skatteverket senast tre månader efter den dag då den som beslutet om återkallelse gäller fick del av beslutet (33 kap. 11 § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2019/20:190 Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp - förändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige [1]