OBS: Detta är utgåva 2021.15. Sidan är avslutad 2023.

För att ha rätt till stöd måste arrangören uppfylla vissa förutsättningar. Dessutom ska evenemanget genom föreskrift ha begränsats för att förhindra covid-19.

Vilka arrangörer kan få evenemangsstöd?

För att omfattas av rätt till evenemangsstöd ska en arrangör enligt 7 § första stycket FSPE vid tidpunkten för prövningen av ansökan uppfylla ett av följande kriterier:

  • vara godkänd för F-skatt enligt 9 kap. 1 § SFL,
  • vara en sådan stiftelse, förening eller ett sådant registrerat trossamfund som undantas från skattskyldighet enligt 7 kap. 3 § IL, eller
  • vara en ideell förening vars organisationsnummer fastställts senast vid utgången av 2019.

Som arrangör räknas en juridisk eller enskild näringsidkare som presenterar ett evenemang för allmänheten och har det samlade ansvaret för till exempel programläggning, biljettförsäljning, marknadsföring och arvode till medverkande aktörer med mera. Exempel på arrangörer kan vara konsertbolag, utställare, teatrar, arrangörsföreningar, museer, bokhandlare och liknande.

Endast evenemang som begränsats omfattas av rätt till stöd

Det är enbart sådana evenemang som begränsats på grund av att det utfärdats restriktioner i föreskrift med stöd av 7 eller 13 §§ lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra smittspridning av sjukdomen covid-19 som omfattas av rätten till stöd (5 § FSPE). Det kan handla om föreskrifter som meddelats av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer som exempelvis innebär begränsningar av antal deltagare, avstånd mellan deltagare och begränsningar av tiden för evenemanget. Det kan även avse föreskrifter som utfärdats av kommun om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Begränsningar som sker på grund av andra restriktioner omfattas inte av evenemangsstödet.

Godkänd för F-skatt

För att ha rätt till evenemangsstöd måste den fysiska eller juridiska personen vara godkänd för F-skatt vid prövningstillfället. Det räcker inte med att den fysiska eller juridiska personen i och för sig uppfyller förutsättningarna för att godkännas för F-skatt, sökanden måste vara godkänd för F-skatt. En fysisk eller juridisk person har möjlighet att ansöka och godkännas för F-skatt innan ansökan om stöd prövas. Skatteverket ska godkänna den som bedriver eller har för avsikt att bedriva näringsverksamhet för F-skatt om övriga förutsättningar för godkännande är uppfyllda (9 kap. 1 § SFL).

Stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund

Sådan stiftelse, förening eller registrerat trossamfund som undantas från skattskyldighet enligt 7 kap. 3 § behöver inte vara godkänd för F-skatt för att ha rätt till stöd.

Skatteverket anser att äldre ekonomiska föreningar som med stöd av 23 § lagen (2018:673) om införande av lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar fått bestå som registrerade föreningar (s.k. UPA-föreningar) i detta sammanhang bör likställas med allmännyttiga ideella föreningar.

Organisationsnummer för ideella föreningar

En ideell förening som varken har F-skatt eller är undantagen skattskyldighet enligt 7 kap. 3 § IL kan ändå ha rätt till stöd under förutsättning att organisationsnummer har fastställts senast vid utgången av 2019.

Utländska företag

Utgångspunkten är att lagen omfattar alla fysiska och juridiska personer som vid tidpunkten för prövningen av ansökan är godkända för F-skatt (7 § första stycket FSPE). Lagen omfattar alltså även utländska företag (begränsat skattskyldiga fysiska personer enligt 3 kap. 17 § IL samt begränsat skattskyldiga utländska juridiska personer enligt 6 kap. 7 § IL) som vid prövningen av ansökan är godkända för F-skatt.

Nytt: 2021-09-13

Flera arrangörer

Om ett evenemang arrangeras av två eller flera arrangörer gemensamt kan varje enskild arrangör omfattas av rätt till stöd om denne uppfyller förutsättningarna för stöd.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (2021:816) om statligt stöd för vissa planerade evenemang som inte kunnat genomföras med anledning av begränsningar som beslutats för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]