OBS: Detta är utgåva 2021.16. Visa senaste utgåvan.

Förmån av fri semesterbostad värderas till marknadsvärdet.

Förmån av semesterbostad är skattepliktig

En semesterbostad som en anställd lånar eller hyr förmånligt av sin arbetsgivare är en skattepliktig förmån. Detta gäller oavsett om bostaden ligger i Sverige eller i utlandet. Det saknar också betydelse efter vilket system mottagaren får förmånen, t.ex. lottning eller rullande schema.

Om den anställda disponerar en semesterbostad under en längre period är det möjligheten att använda bostaden, dispositionsrätten, som ska beskattas (se Fritidsbostad och båt).

Vad räknas som en semesterbostad?

Med semesterbostad avses en bostad som förmånstagaren använder för semester- eller fritidsändamål. Detta oavsett hur bostaden är klassificerad i fastighetstaxeringen och även om bostaden lämpar sig för permanent boende, tex. en lägenhet på en större ort. Som semesterbostad räknas inte bostad där förmånstagaren har sin stadigvarande bostad (prop. 1993/94:90 s. 103). Läs mer om förmån av permanentbostad.

Huvudregeln – förmånen tas upp till marknadsvärdet

Förmånsvärdet för en semesterbostad beräknas till marknadsvärdet, d.v.s. säsongsvärdet vid utnyttjandetillfället. Detta gäller vid beräkning av såväl skatteavdrag och arbetsgivaravgifter som vid inkomstbeskattningen (61 kap. 2 § IL och prop. 1993/94:90 s. 103).

På semesterorter och i fritidshusområden finns det normalt inga svårigheter att avgöra vad som är marknadsvärdet. På sådana orter ska de priser som semesterbostaden kostar på hyresmarknaden vid den aktuella tidpunkten användas. Priserna kan avse uthyrning direkt av turistföretag, privatpersoner eller via en förmedling.

Undantag från marknadsvärdet

Endast om det saknas hyresmarknad på orten eller det i övrigt är svårt att göra en objektiv beräkning av värdet med utgångspunkt i marknadsvärdet får en förmån av fri semesterbostad beräknas till fastställda schablonbelopp. För beskattningsår 2021 har Skatteverket fastställt följande schablonbelopp för semesterbostäder som ligger i Sverige (SKV A 2020:27, avsnitt  2.3.2).

Fjällstuga (lägenhet)

Jul, nyår och vårvinter (februari–april)

3 500 kr per vecka

Övrig tid

1 500 kr per vecka

Sommarstuga (lägenhet)

Sommar (mitten juni–mitten augusti)

3 500 kr per vecka

Övrig tid

1 500 kr per vecka

Förmån av semesterbostad i utlandet

Förmånen av en bostad som är belägen utomlands ska värderas till marknadsvärdet (61 kap. 2 § IL). Värderingen av bostadsförmånen bör göras utifrån vad bostaden normalt är avsedd att användas för, d.v.s. som en permanentbostad eller som en fritidsbostad.

För en semesterbostad i utlandet ska förmånsvärdet beräknas till marknadsvärdet på orten. På semesterorter finns normalt inga svårigheter att avgöra vad som är marknadsvärdet.

Saknas hyresmarknad eller finns det i övrigt svårigheter att göra en objektiv beräkning av värdet med utgångspunkt i marknadsvärdet bör förmånen av fri semesterbostad i utlandet för beskattningsår 2021 värderas till 3 500 kr per vecka (SKV A 2020:27, avsnitt 2.3.2).

Se även förmån av utländska permanentbostäder.

Nedsättning av förmånsvärdet

Har förmånshavaren lämnat ersättning till arbetsgivaren för att få förmånen ska förmånsvärdet minskas med ersättningens belopp 61 kap. 4 § IL.

Referenser på sidan

Allmänna råd

  • Skatteverkets allmänna råd om vissa förmåner för beskattningsåret 2021 [1] [2]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1993/94:90 Översyn av tjänsteinkomstbeskattningen, m.m. [1] [2]