OBS: Detta är utgåva 2021.16. Visa senaste utgåvan.

Ett företag kan byta mellan olika K-regelverk om det är förenligt med god redovisningssed.

Du får här veta de viktigaste principerna i respektive regelverk och du behöver läsa regelverken för en fullständig bild.

Byta K-regelverk när företaget upprättar en årsredovisning

I det allmänna rådet BFNAR 2012:4 Byte mellan K-regelverk regleras under vilka förutsättningar det är förenligt med god redovisningssed för ett företag att byta mellan olika K-regelverk.

Det allmänna rådet ska tillämpas av företag som enligt 6 kap. 1 § BFL ska upprätta en årsredovisning, t.ex. aktiebolag, ekonomiska föreningar eller handelsbolag med en eller flera juridiska personer som delägare. Det allmänna rådet gäller vid byten mellan följande K-regelverk (BFNAR 2012:4 punkt 1):

Byta till K3

Ett företag får alltid byta till en redovisning enligt K3 - Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:4 punkt 2).

Konsekvenserna av ett byte till K3 regleras i 35 kapitlet i BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning. Ett företag som tillämpar reglerna i K3 för första gången ska redovisa övergången i enlighet med reglerna om första gången det allmänna rådet tillämpas (BFNAR 2012:1 kapitel 35). Ett företag som efter att ha tillämpat annan normgivning återigen vill tillämpa reglerna i K3 ska redovisa bytet enligt reglerna om byte av redovisningsprincip (BFNAR 2012:1 kapitel 10).

Byta till K2 från K3

Ett företag som tillämpar BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) får enligt det allmänna rådet om byte mellan K-regelverk byta till BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2). Om företaget däremot tidigare tillämpat något av nedanstående K2-regelverk krävs enligt BFNAR 2012:4 punkt 2 särskilda skäl:

  • BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag
  • BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar
  • BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag

Särskilda skäl kan t.ex. vara att företaget bytt ägare eller att verksamheten har minskat i omfattning. Skatteskäl är inte särskilda skäl enligt det allmänna rådet (BFNAR 2012:4 punkt 2).

Att byta K-regelverk innebär att företaget byter redovisningsprincip (BFNAR 2012:4 punkt 3).

Ett företag som byter från K3 till K2 och som för första gången ska tillämpa reglerna i K2 ska redovisa övergången i enlighet med reglerna om första gången det allmänna rådet tillämpas (BFNAR 2016:10 kapitel 20). Läs om vilka regler som ska tillämpas första gången det allmänna rådet om årsredovisning i mindre företag tillämpas.

Byte av K-regelverk är byte av redovisningsprincip

Ett byte av K-regelverk är ett byte av redovisningsprincip. Ett företag som byter från K3 till BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) ska upplysa om skälen för bytet. Upplysningen ska lämnas i en not (BFNAR 2012:4 punkt 3).

Byta K-regelverk när företaget upprättar ett årsbokslut

När företagen upprättar ett årsbokslut ska det allmänna rådet BFNAR 2017:3 Årsbokslut användas. Det allmänna rådet ger förutsättningar att upprätta årsbokslutet på två sätt, antingen med tillämpning av de förenklade reglerna (K2) i det allmänna rådet eller med en tillämpning av punkt 1.7 i det allmänna rådet. I båda fallen är årsbokslutet upprättat enligt BFNAR 213:3 Årsbokslut.

En tillämpning av punkt 1.7 innebär att reglerna i BFNAR 2012:1 om årsredovisning och koncernredovisning (K3) tillämpas när årsbokslutet upprättas.

Upprätta ett årsbokslut enligt punkten 1.7

Ett företag får tillämpa reglerna i det allmänna rådet BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i det allmänna rådet BFNAR 2017:3 Årsbokslut innebär begränsningar för företaget vid tillämpningen av de bestämmelser i årsredovisningslagen som 6 kap. 4 § andra stycket BFL hänvisar till (BFNAR 2017:3 punkt 1.7).

När årsbokslutet upprättas enligt punkt 1.7 första gången ska särskilda regler tillämpas. Läs om när årsbokslutet upprättas första gången enligt punkt 1.7.

Övergå till att upprätta ett årsbokslut utan tillämpning av punkten 1.7

Ett företag som har upprättat ett årsbokslut med tillämpning av punkten 1.7 i BFNAR 2017:3 Årsbokslut och som inte längre vill göra det får endast göra det om de omständigheter som föranledde företaget att upprätta ett årsbokslut enligt punkt 1.7 inte längre finns (BFNAR 2017:3 punkt 20.6).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Bokföringslag (1999:1078) [1]

Övrigt

  • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) [1] [2] [3]
  • BFNAR 2012:4 Byte mellan K-regelverk [1] [2] [3] [4] [5]
  • BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) [1] [2]
  • BFNAR 2017:3 Årsbokslut [1] [2]