OBS: Detta är utgåva 2021.16. Visa senaste utgåvan.

Utbetalningar från vinstandelsstiftelser är skattepliktiga.

Avsättningar till vinstandelsstiftelser

Avsättningar som en arbetsgivare gör till en vinstandelsstiftelse eller liknande stiftelse (25 kap. 21-23 §§ SFB) beskattas inte vid avsättningen utan först när den anställda kan disponera medlen, vid utbetalningen från stiftelsen. Den är inte heller pensionsgrundande.

Utbetalningar från vinstandelsstiftelser

En utbetalning från en vinstandelsstiftelse är skattepliktig inkomst av tjänst för mottagaren (RÅ 1988 not. 131 och RÅ 1994 ref. 38).

Om vissa förutsättningar är uppfyllda ska utbetalningen inte ingå i arbetsgivarens underlag för arbetsgivaravgifter och är inte heller pensionsgrundande.

Om utbetalningen avser ersättningar som har tjänats in under mer än ett beskattningsår kan i vissa fall reglerna om ackumulerad inkomst gälla vid skatteberäkningen.

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom behandlat utbetalningar från en finsk personalfond enligt samma regler som gäller för en vinstandelsstiftelse (RÅ 2008 not. 31).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 1988 not. 131 [1]
  • RÅ 1994 ref. 38 [1]

Lagar & förordningar

  • Socialförsäkringsbalk (2010:110) [1]

Övrigt

  • RÅ 2008 not. 31 [1]