OBS: Detta är utgåva 2021.16. Visa senaste utgåvan.

Man kan få avdrag för kostnader för hundar i tjänsten. Det är olika regler för tjänstehundar som används fortlöpande i tjänsten och hundar som bara används vid tillfälliga uppdrag.

Från och med 1 januari 2021 tillämpas ett nytt ställningstagande som gäller för avdrag enligt schablon för tjänstehundar som används inom vissa verksamheter. Årsutgåvan 2021 har skrivits om med anledning av det nya ställningstagandet.

Allmänna avdragsregler gäller

Avdrag för kostnader för tjänstehundar regleras inte särskilt i IL. Avdragsrätten får i stället bedömas med hjälp av den allmänna avdragsbestämmelsen i 12 kap. 1 § IL. Av bestämmelsen framgår att utgifter för att förvärva och behålla inkomster i inkomstslaget tjänst ska dras av som kostnad.

För att avdrag ska medges, krävs därför att utgifterna för hunden är nödvändiga för den anställdas tjänsteutövning.

Avdragsbegränsningen om 5 000 kr för övriga utgifter gäller.

Avdrag enligt schablon för hundförare med fodervärds- eller hundägaravtal

Skatteverket anser att avdrag för kostnader för tjänstehundar i vissa fall kan medges enligt schablon (Skatteverkets ställningstagande Avdrag enligt schablon för tjänstehundar som används inom vissa verksamheter). Schablonen kan tillämpas av hundförare vars anställning förutsätter användandet av en godkänd tjänstehund och där hunden används fortlöpande i yrkesutövningen. Hundföraren ska också ha tecknat ett fodervärdsavtal eller ett hundägaravtal med arbetsgivaren.

Fodervärdsavtal avser en tjänstehund som ägs av arbetsgivaren och som genom avtal placeras i den anställdas bostad. Ett hundägaravtal innebär att en anställd genom avtal har ställt sin egen hund till arbetsgivarens förfogande. I avtalen anges att arbetsgivaren ska betala en hundkostnadsersättning för att täcka hundförarens kostnader för exempelvis foder, vård, skötsel och dressyr av tjänstehunden.

Schablonen kan tillämpas på hundförare inom statlig verksamhet såsom Polismyndigheten, Försvarsmakten, Tullverket och Kriminalvården, samt inom andra verksamheter där hunden används på ett likartat sätt, exempelvis privata bevakningsbolag.

Avdrag enligt schablon medges i dessa fall med ett belopp per månad som motsvarar fyra procent av prisbasbeloppet för gällande beskattningsår. För beskattningsåret 2021 innebär detta ett avdrag per månad om 1 904 kronor (fyra procent av 47 600 kronor).

Schablonen avser kostnader för hundens foder, försäkring, löpande skötsel och vård såsom vaccinationer, träning och dressyr, förslitning i bostad och privat bil, samt kostnader för att tillhandahålla nödvändig utrustning i hemmet. Schablonen ska anses täcka samtliga sådana kostnader.

En anställd kan få avdrag med ett högre belopp än schablonen, om de faktiska kostnaderna för hunden överstiger schablonen. Den anställda ska då kunna visa att de avdragsgilla kostnaderna för hunden sammantaget överstiger schablonen.

Om den anställda får kostnadsersättning från arbetsgivaren för att täcka kostnader för tjänstehunden, är detta en skattepliktig inkomst som ska redovisas av den anställda i inkomstdeklarationen (11 kap. 1 § IL).

Avdrag för anskaffningskostnader vid hundägaravtal

För anställda med s.k. hundägaravtal medges, utöver schablonen, även avdrag för hundens anskaffningskostnad med tillägg för utgifter för veterinär, vaccinationer, röntgen och liknande som hundföraren haft i samband med att hunden anskaffades. Med hänsyn till att en tjänstehund genomsnittligt kan beräknas vara i tjänst under minst fem år bör avdrag för sådana kostnader medges i form av årliga värdeminskningsavdrag fördelade på en tidsperiod av fem år, räknat från och med det år då tjänstehunden tas i bruk.

Den anställda får avdraget i form av förslitningsavdrag med början det år hunden tas i bruk som tjänstehund, oavsett om hunden har anskaffats tidigare år (RÅ1999 not. 12). Med hänsyn till att en tjänstehund genomsnittligt kan beräknas vara i tjänst under minst fem år bör avdrag för kostnaderna fördelas över en tidsperiod av fem år. Avdrag medges inte för andra utgifter som den anställda har haft innan hunden har tagits i bruk som tjänstehund.

Hundar som används vid tillfälliga uppdrag

I vissa fall används hundar bara vid tillfälliga uppdrag. Det kan till exempel vara hundar som ägs och används av personer i hemvärnet och frivilliga rekryter inom Försvarsmakten. Det kan även vara hundar som ägs och används av jägare på uppdrag av polisen i samband med eftersök av trafikskadat vilt, så kallade eftersökshundar.

Avdrag när andra hundar än tjänstehundar används vid tillfälliga uppdrag

Skatteverket anser att för de hundar som bara används i samband med tillfälliga uppdrag ska avdrag medges för de merutgifter som är direkt hänförliga till uppdragen, exempelvis kostnader för resor som inte har ersatts av uppdragsgivaren. Detta innebär att avdrag inte medges för utgifter för foder eller andra löpande kostnader för sådana hundar. Avdrag bör inte heller medges för anskaffningskostnaden för hundarna (Skatteverket ställningstagande Avdrag för Försvarsmakts- och eftersökshundar).

Det sammanlagda avdragsbeloppet får inte överstiga den ersättning som ägaren har fått för uppdragen.

Avdrag enligt Polismyndighetens schabloner medges inte för den här typen av hundar. Det är bara tjänstehundar som används fortlöpande i hundförarens arbete och som ägs av arbetsgivaren eller står till arbetsgivarens förfogande genom hundägaravtal som avdrag enligt schablonerna kan medges.

Särskilt om eftersökshundar

När det gäller eftersökshundar kan avdrag även medges för, till exempel utgifter för

  • eftersökslampor
  • eftersöksutbildning
  • spårträning
  • skyddsvästar för hundar och skyddsbyxor för eftersöksjägare
  • lämplighetstest av hunden i samband med eftersök av vildsvin och björn
  • ammunition som används i samband med eftersöksuppdragen och i samband med övningsskjutning.

Avdrag för ammunition vid eftersöksuppdrag kan medges enligt en schablon med högst 100 kr per år. För övningsskjutning vid skjutbanor kan avdrag medges enligt en schablon med högst 550 kr per år. Detta belopp inkluderar även banavgifter.

När det gäller andra avdrag än resekostnader ska eftersöksjägare göra avdrag som övriga utgifter. Avdrag för övriga utgifter medges endast för belopp som sammanlagt överstiger 5 000 kr.

För att vara berättigad till avdrag för anskaffningskostnader för utrustning, utlägg för utbildning m.m. krävs att eftersöksjägaren kan uppvisa någon form av verifikation.

Avdrag medges inte för utgifter för anskaffning av jakthundar. Avdrag medges inte heller för utgifter för hundfoder eller andra löpande utgifter för jakthundarna. Avdrag kan inte medges för anskaffning av vapen eller annan utrustning för jakt utöver vad som angetts ovan.

Avdrag för resor i samband med eftersöksuppdrag

För resor i samband med eftersöksuppdrag betalar uppdragsgivaren (Polismyndigheten) ersättning om resvägen är längre än fem mil. Något avdrag får inte göras i deklarationen för dessa resor.

Eftersom arbetsgivaren inte betalar ut någon ersättning för resor under fem mil, kan eftersöksjägare göra avdrag för dessa resor. Eftersöksjägaren har sitt tjänsteställe i bostaden då det varken finns något bestämt ställe som uppdragen utförs på eller där material hämtas och lämnas. Det innebär att avdrag för resor mellan bostaden och eftersöksplatserna ska göras som tjänsteresor (se Resor med bil). Avdrag kan också i förekommande fall medges för kostnader för resor mellan bostaden och platser för skytteträning eller spårträning med hund.

För att vara berättigad till avdrag för resor bör eftersöksjägaren kunna uppvisa en förteckning över de resor som ingår i avdraget.

Övriga hundar

Hundar används även i olika uppdrag inom andra branscher, t.ex. inom vård, omsorg och skola. För denna typ av hundar medges avdrag enligt allmänna regler (12 kap. 1 § IL).

En bedömning av avdragsrätten måste göras i det enskilda fallet. Alla omständigheter ska vägas in, t.ex. om hunden är utbildad speciellt för uppdraget, om det finns avtal med arbetsgivaren att hunden ska användas i uppdraget och i så fall i vilken omfattning m.m. Avdrag medges endast för de merutgifter som är direkt hänförliga till uppdraget.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 1999 not. 12 [1]

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Avdrag enligt schablon för tjänstehundar som används inom vissa verksamheter [1]
  • Avdrag för Försvarsmakts- och eftersökshundar [1]