OBS: Detta är utgåva 2021.16. Sidan är avslutad 2023.

Skattefrihet finns för varor och tjänster som säljs till väpnade styrkor som tillhör NATO och till styrkor stationerade på Cypern

Styrkor som tillhör Nato

Försäljning av varor och tjänster som har ett annat EU-land som destinationsland undantas från skatteplikt om omsättningen är avsedd för väpnade styrkor tillhörande någon annan stat som är part i Nato än destinationslandet. Varorna eller tjänsterna ska användas av dessa styrkor eller av den civilpersonal som tillhör dem eller användas för försörjning av deras mässar eller marketenterier. Dessutom krävs att styrkorna deltar i de gemensamma försvarsansträngningarna. Skattefriheten medges endast i den omfattning som frihet från mervärdesskatt medges i destinationslandet för motsvarande försäljning (3 kap. 31 § ML, som motsvaras av artikel 151.1 första stycket d och andra stycket i mervärdesskattedirektivet).

Köparen måste överlämna ett intyg till säljaren utfärdat av en behörig myndighet i värdlandet för att styrka skattefriheten. Om det är köparen som utför varutransporten ska säljaren i sina räkenskaper ha ett intyg utfärdat av köparen som visar att denne i nära anslutning till leveransen har för avsikt att föra varorna till ett annat EU-land (14 c § MF).

Undantaget är ett s.k. kvalificerat undantag, vilket innebär att säljaren kan ha återbetalningsrätt för ingående skatt som är hänförlig till de skattefria försäljningarna.

Styrkor stationerade på Cypern

Försäljning av varor och tjänster till Förenade kungariket Storbritannien och Nordirlands väpnade styrkor stationerade på Cypern undantas från mervärdesskatt. Skattefriheten gäller endast om varorna eller tjänsterna är avsedda för och ska användas av dessa väpnade styrkor eller av den civilpersonal som tillhör dem eller ska användas för försörjning av deras mässar eller marketenterier (3 kap. 31 a § ML, som motsvaras av mervärdesskattedirektivets artikel 151.1 e).

Om det är köparen som utför varutransporten ska säljaren i sina räkenskaper ha ett intyg utfärdat av köparen som visar att denne i nära anslutning till leveransen har för avsikt att föra varorna till ett annat EU-land (14 c § andra stycket MF).

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1] [2]

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskatteförordning (2023:328) [1] [2]
  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2]