OBS: Detta är utgåva 2021.16. Sidan är avslutad 2023.

Internationella organisationer, beskickningar, diplomater, väpnade styrkor m.fl. måste ha ett intyg för att styrka skattefriheten.

Säljaren måste ha ett intyg

Säljaren ska i sina räkenskaper ha ett av köparen lämnat intyg för att styrka skattefriheten vid omsättning av varor och tjänster till internationella organisationer, beskickningar, diplomater, väpnade styrkor m.fl. i annat EU-land. Intyget ska vara utfärdat av behörig myndighet i det EU-land där köparen är stationerad (14 c första stycket MF). Intyget ska styrka köparens status och intyga att varu- eller tjänsteleveransen uppfyller förutsättningarna för skattefrihet i stationeringslandet. Det finns inte något krav på att intyget ska vara på svenska. Skattefrihet ska kunna ges direkt i samband med försäljningen. Om intyget måste kompletteras eller om det ställs ut efter köpet kan säljaren med stöd av intyget betala tillbaka skatten till köparen.

Det bör särskilt observeras att omsättning av tjänster till t.ex. beskickningar inte undantas från skatteplikt och att svensk mervärdesskatt ska tas ut när tjänsterna är omsatta i Sverige enligt 5 kap. ML. Däremot kan en beskickning eller ett konsulat få skattebefrielse genom återbetalningsrätt i vissa fall.

Intyg om transport ut ur landet

En av förutsättningarna för att säljaren ska kunna leverera en vara utan mervärdesskatt är att den transporteras ut ur Sverige. Är det köparen som ska transportera ut varan ska säljaren i sina räkenskaper ha ett av köparen utfärdat intyg som visar att denne har för avsikt att i nära anslutning till leveransen föra varorna från Sverige till ett annat EU-land (14 c § andra stycket MF).

Det finns ingen särskild tidsram för när transporten måste genomföras. Skatteverket anser att begreppet "nära anslutning till" vid varuleveranser till beskickningar, konsulat och väpnade styrkor innebär att köparen ska intyga att transporten ska ske inom rimlig tid och att konsumtion (nyttjande) av varan inte har ägt rum i Sverige innan transporten ut ur landet påbörjas. Vad som avses med rimlig tid får avgöras från fall till fall.

Intyg till utländska beskickningar m.fl. stationerade i Sverige

Utrikesdepartementet ska skriva ut motsvarande intyg åt utländska beskickningar m.fl. stationerade i Sverige som vill köpa varor eller tjänster skattefritt från ett annat EU-land (4 a § förordningen [1994:224] om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.).

För att Utrikesdepartementet ska kunna skriva ut ett sådant intyg krävs att rätt till återbetalning av skatt enligt 10 kap. 6 eller 7 §§ ML eller enligt 64 kap. 6 § SFL föreligger vid motsvarande förvärv i Sverige.

Intyg vid köp av motorfordon

Utrikesdepartementet ska på begäran skriva ut ett intyg till den utländska beskickning m.fl. som vill köpa ett motorfordon skattefritt här i Sverige. Köparen ska lämna intyget till säljaren för att styrka att förutsättningar för undantaget är uppfyllda. Säljaren ska även lämna en kopia av intyget samt en kopia av fakturan till Skatteverket, Ludvikakontoret (3 kap. 26 a § andra stycket ML).

Utrikesdepartementet ska på begäran även utfärda ett sådant intyg till utländska beskickningar m.fl. som skattefritt vill köpa ett motorfordon från ett annat EU-land, under förutsättning att motsvarande köp i Sverige skulle varit skattefritt enligt 3 kap. 26 a § ML (4 a § andra stycket förordningen [1994:224] om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.).

Hur ser intyget ut?

Intyget, som även gäller punktskatt, och motsvarar det formulär som fastställts för tillämpning av artikel 151 i mervärdesskattedirektivet (jfr artikel 51 i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011). Intyget har fastställts i bilaga II till rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011.

Intyget ska stämplas av Utrikesdepartementet. Om betydande inköp görs av varor eller tjänster som är avsedda för officiellt bruk för ett sådant internationellt organ som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall, får Utrikesdepartementet ge organet dispens från krav på att ett sådant intyg ska utfärdas med stämpel som finns i artikel 51.2 i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 (4 a § fjärde stycket förordningen [1994:224] om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.)

Intyget finns på svenska och är tillgängligt hos Utrikesdepartementet. Blanketten har beteckningen SKV 5929.

Bild på intyget:

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]
  • RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 282/2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (omarbetning) [1]

Lagar & förordningar

  • Förordning (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl. [1] [2] [3]
  • Mervärdesskatteförordning (2023:328) [1] [2]
  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Ställningstaganden

  • Begreppet "nära anslutning till" vid varuleveranser till beskickningar, konsulat och väpnade styrkor [1]