OBS: Detta är utgåva 2021.16. Sidan är avslutad 2023.

Skatteverket får tilldela samordningsnummer efter ansökan av en enskild som har sådan anknytning till Sverige att hen kan antas behöva en identitetsbeteckning.

Ansökan ska göras på ett fastställt formulär och innehålla vissa uppgifter

En ansökan om samordningsnummer från en enskild ska ske på ett formulär som Skatteverket fastställt (6 b § FOF) och ska innehålla följande uppgifter om sökanden (6 a § FOF):

 • namn
 • kön
 • födelsetid
 • födelseort
 • kontaktadress
 • medborgarskap
 • anknytning till Sverige
 • behov av en identitetsbeteckning.

Sökanden ska styrka sin identitet vid ett personligt besök hos Skatteverket

En förutsättning för tilldelning av samordningsnummer vid en ansökan från enskild är att sökanden inställer sig personligen hos Skatteverket och styrker sin identitet (18 a § andra stycket 2 b FOL). Vid det personliga besöket ska sökanden lämna över en godtagbar identitetshandling i original för granskning. Med godtagbar identitetshandling avses, enligt 3 kap. 1–2 §§ SKVFS 2021:4, en handling som är utfärdad på ett ur identitetssynpunkt säkert sätt och som är ett giltigt

 • hemlandspass
 • resedokument
 • främlingspass, eller
 • identitetskort för EES-medborgare eller medborgare i Schweiz.

Om sökanden inte kan styrka sin identitet med stöd av något av ovanstående dokument får sökanden styrka sin identitet med stöd av annat underlag. Skatteverket ska göra en sammanvägd bedömning av om underlaget styrker personens identitet (3 kap. 3 § SKVFS 2021:4).

Sökanden ska ha en sådan anknytning till Sverige att en identitetsbeteckning behövs

För att en enskild ska kunna tilldelas ett samordningsnummer efter egen ansökan krävs att personen har sådan anknytning till Sverige att hen kan antas behöva en identitetsbeteckning (18 a § andra stycket 2 a FOL). Sådan anknytning kan t.ex. bestå av (prop. 2020/21:160 s. 98)

 • att sökanden eller någon annan i familjen t.ex. äger eller innehar fast egendom eller innehar en bostad med bostadsrätt i Sverige
 • att sökanden hyr en bostad eller att någon annan i familjen hyr en bostad som sökanden disponerar
 • att sökanden är en EES-medborgare som med stöd av den fria rörligheten vistas i Sverige, utan att förutsättningarna för folkbokföring är uppfyllda, d.v.s. under en sammanhängande period som kan antas understiga ett år, eller återkommande under kortare perioder, för t.ex. tillfälliga arbeten eller kortare studier
 • att sökanden är en tredjelandsmedborgare med ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige där hen inte kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila i landet under minst ett år och därför inte ska folkbokföras.

Vad innebär ett behov av en identitetsbeteckning?

En anknytning till Sverige ger inte i sig upphov till ett behov av en identitetsbeteckning i landet. Det krävs även att anknytningen gör att det kan antas att personen har ett behov av en identitetsbeteckning. Enstaka semestervistelser bör t.ex. inte antas föranleda ett sådant behov. För någon som exempelvis hyr en bostad under en semesterperiod kan det därför normalt inte finnas ett behov av en identitetsbeteckning i landet. Inte heller bör enbart en inskrivning på Arbetsförmedlingen eller en registrerad ansökan om asyl vara tillräckligt för att en person ska anses ha ett behov av en identitetsbeteckning i landet (prop. 2020:21:160 s. 54 f.). Den som har ett gällande avvisnings- eller utvisningsbeslut kan t.ex. i regel inte anses ha en sådan anknytning hit att hen kan antas ha ett behov av ett samordningsnummer (prop. 2020/21:160 s. 98).

Sökanden ska visa sin anknytning

Det ankommer på den enskilda att visa att förutsättningarna för att tilldelas ett samordningsnummer är uppfyllda. Det krävs att hen kan visa på objektiva omständigheter om sin anknytning till landet som gör att det kan antas finnas ett faktiskt behov av en identitetsbeteckning vid prövningstillfället (prop. 2020/21:160 s. 98). Rena påståenden om sökandens anknytning och behov bör inte vara tillräckligt, utan det krävs att sökanden också har stöd för detta (prop. 2020/21:160 s. 55).

Ändringar av kontaktadressen ska anmälas till Skatteverket

En person med ett samordningsnummer som har en kontaktadress registrerad i folkbokföringsdatabasen ska anmäla ändringar av adressen till Skatteverket (27 a § FOL). Anmälningsskyldigheten gäller inte om samordningsnumret är vilande eller om personen omfattas av lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall (prop. 2020/21:160 s. 100 f.).

Syftet med en kontaktadress är att personen ska kunna nås på den angivna adressen. Därför är det också angeläget att den registrerade adressen är aktuell (prop. 2020/21:160 s. 72). Kontaktadressen behöver inte vara en bostadsadress eftersom personer som tilldelas samordningsnummer inte är bosatta i Sverige i folkbokföringslagens mening, utan det viktiga är att det är en aktuell adress där personen kan nås (prop. 2020/21:160 s. 73).

Referenser på sidan

Föreskrifter

 • Skatteverkets föreskrifterom krav på identifiering vid tilldelning och förnyelse av samordningsnummer; [1]

Lagar & förordningar

 • Folkbokföringsförordning (1991:749) [1] [2]
 • Folkbokföringslag (1991:481) [1] [2] [3]

Propositioner

 • Proposition 2020/21:160 Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen [1] [2] [3] [4]