OBS: Detta är utgåva 2021.16. Sidan är avslutad 2023.

När en person med samordningsnummer avlider ska numret inte vilandeförklaras. I stället ska Skatteverket registrera och avisera uppgift om att personen är avliden (prop. 2020/21:160 s. 68). Den registrering som görs i folkbokföringsdatabasen om detta motsvarar den som görs när en folkbokförd person avregistreras till följd av att personen avlidit (prop. 2020/21:160 s. 82). Tidpunkt för när en person med samordningsnummer har avlidit får behandlas i folkbokföringsdatabasen med stöd av 2 kap. 3 § första stycket 20 FdbL.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet [1]

Propositioner

  • Proposition 2020/21:160 Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen [1] [2]