OBS: Detta är utgåva 2021.17. Sidan är avslutad 2023.

Förvaltning av värdepappersfonder och specialfonder är undantagen från skatteplikt.

Begreppet ”särskilda investeringsfonder”

Enligt bestämmelsen i 3 kap. 9 § tredje stycket 2 ML gäller den förvaltning av värdepappersfonder enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder och specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Motsvarande bestämmelse finns i artikel 135.1 g i mervärdesskattedirektivet. Av artikeln framgår att från skatteplikt undantas förvaltning av särskilda investeringsfonder såsom dessa definieras av medlemsstaten. Det innebär att det finns ett visst utrymme för en medlemsstat att definiera vilka fonder som ska omfattas av undantaget. Men den nationella definitionen får inte strida mot bestämmelsens syfte.

EU-domstolens bedömningar gäller även i Sverige

Omsättning som utgör värdepappershandel och därmed jämförlig verksamhet undantas från skatteplikt. Med värdepappershandel förstås bland annat förvaltning av värdepappersfonder och specialfonder. Skatteverkets uppfattning är att eftersom det inte uttryckligen anges i 3 kap. 9 § första stycket ML vad som menas med verksamhet som är jämförlig med värdepappershandel, så ska begreppet ”därmed jämförlig verksamhet” tolkas direktivkonformt. Detta innebär att även förvaltning av sådana fonder som EU-domstolen bedömt omfattas av undantaget ska omfattas av det svenska undantaget från skatteplikt. Skatteverkets uppfattning är därför att om följande fyra kriterier är uppfyllda är det fråga om en särskild investeringsfond som kan omfattas av undantaget från skatteplikt:

 • Fonden sammanför kapital från flera investerare.
 • Delägarna står risken för investeringen.
 • Fondens tillgångar placeras utifrån principen om riskspridning.
 • Fonden står under särskild statlig tillsyn.

Att en fond måste stå under statlig tillsyn har klarlagts genom rättstillämpningen (RÅ 2010 not. 42 och C-595/13, Fiscale Eenheid X). Förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) som har tillstånd eller är registrerade hos Finansinspektionen står också under Finansinspektionens tillsyn (13 kap. 1 § första stycket LAIF). Det innebär att dessa fonder står under särskild statlig tillsyn i Sverige och därmed uppfyller det fjärde kriteriet ovan.

Enligt Skatteverket är det tillräckligt att de fyra kriterierna ovan är uppfyllda för att bedöma om det är en särskild investeringsfond. Mervärdesskattekommitténs riktlinjer (4 a-e) från 109:e mötet den 1 december 2017, punkten 5.5 innehåller emellertid ytterligare ett kriterium, nämligen att fonden måste omfattas av samma konkurrensvillkor och vända sig till samma krets av investerare som UCITS-fonder. Men Skatteverkets uppfattning är att detta femte kriterium inte är relevant och att det inte heller framgår på ett tydligt sätt av EU-domstolens praxis.

Så kallade entrélösningar är inte förvaltning av en särskild investeringsfond

Omplaceringar som ett försäkringsbolag gör av kapitalet i en enskild persons fondförsäkring (s.k. entrélösningar) utgör inte förvaltning av en särskild investeringsfond, eftersom de avser en enskild persons kapital och inte kapital som sammanförts från flera investerare. Sådana omplaceringar utgör i stället skattepliktig förvaltning av värdepapper (jfr RÅ 2006 not. 77).

Direkt effekt kan åberopas om nationella bestämmelser strider mot syftet

Begreppet ”särskild investeringsfond” kan omfatta fonder med fast aktiekapital bildade på bolagsrättslig grund. När medlemsländerna fastställer vilka fonder som ska omfattas är de skyldiga att iaktta det syfte som eftersträvas med undantaget från skatteplikt samtidigt som principen om skatteneutralitet ska säkerställas. Artikel 135.1 g i mervärdesskattedirektivet har direkt effekt och kan åberopas som stöd för att nationella bestämmelser som påstås strida mot artikeln inte ska tillämpas (C-363/05, JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust och The Association of Investment Trust Companies).

Undantaget kan omfatta pensionskassor

Undantaget i artikel 135.1 g i mervärdesskattedirektivet ska tolkas så att pensionskassor kan omfattas av denna bestämmelse när de finansieras av de personer som ska få pensionerna utbetalda, när sparmedlen investeras utifrån en princip om riskspridning och när investeringsrisken bärs av pensionskunderna. Det saknar betydelse vid bedömningen ifall avgifterna betalas in av arbetsgivaren, att avgifterna storlek beror på kollektivavtal mellan organisationer av arbetsgivare och arbetstagare. Det saknar också betydelse att de sätt som pensionen betalas ut på kan variera, att avgifterna ger rätt till avdrag enligt bestämmelserna om inkomstskatt eller att det är möjligt att komplettera pensionen med ett underordnat försäkringsinslag (C-464/12, ATP PensionService A/S).

Inte ”särskild investeringsfond” när de anslutna inte står risken

En investeringsfond i vilken en tjänstepensionsplans tillgångar sammanförs omfattas inte av begreppet ”särskilda investeringsfonder”. Motiveringen till det är att de som är anslutna till en sådan plan inte står risken för hur fonden förvaltas och att arbetsgivarens inbetalningar till tjänstepensionsplanen utgör ett sätt för denne att uppfyllda sina skyldigheter enligt lag gentemot sina anställda (C-424/11, Wheels Common Investment Fund Trustees m.fl.)

Begreppet ”förvaltning” av särskilda investeringsfonder

Begreppet ”förvaltning” av särskilda investeringsfonder som avses i direktivet (artikel 135.1 g i mervärdesskattedirektivet) är ett självständigt unionsrättsligt begrepp vars innehåll medlemsstaterna inte får ändra. De tjänster som tillhandahålls ska avse de specifika och väsentliga beståndsdelarna i förvaltningen av de särskilda investeringsfonderna för att omfattas av undantaget. Förutom portföljförvaltning omfattas administrering av fonden. Rena materiella eller tekniska tillhandahållanden omfattas däremot inte av undantaget. Tjänster som avser administrativ förvaltning och bokföring för fonder som tillhandahålls fonden av en tredje man omfattas av begreppet. Detta under förutsättning att de vid en helhetsbedömning utgör en avgränsad enhet och de är specifika och väsentliga för förvaltningen av de särskilda investeringsfonderna (C-169/04, Abbey National, punkterna 64, 70–72).

Undantaget ska tillämpas oberoende av vem som tillhandahåller tjänsterna

Nytt: 2021-12-10

Skatteverket anser att undantaget från skatteplikt för förvaltning av särskilda investeringsfonder ska tillämpas oberoende av vem som tillhandahåller tjänsterna. Undantaget är därför tillämpligt på tjänster som en fondförvaltare köper in under förutsättning att tjänsterna är sådana som avses i undantaget. Undantaget avser både själva förmögenhetsförvaltningen och sådana administrativa tjänster som är specifika och väsentliga för förvaltningen av fonden.

Undantaget från skatteplikt förutsätter inte att tjänsteleverantören har ett helhetsansvar för en specifik funktion inom förvaltningen. Undantaget gäller bara för tjänster som tillhandahålls uteslutande för förvaltning av särskilda investeringsfonder.

Tidigare:

Skatteverket anser att undantaget från skatteplikt för förvaltning av särskilda investeringsfonder ska tillämpas oberoende av vem som tillhandahåller tjänsterna. Undantaget är därför tillämpligt på tjänster som en fondförvaltare köper in under förutsättning att tjänsterna är sådana som avses i undantaget. Undantaget avser både själva förmögenhetsförvaltningen och sådana administrativa tjänster som är specifika och väsentliga för förvaltningen av fonden.

Driften av de tillgångar som fonden har investerat i omfattas inte av undantaget, d.v.s. den faktiska verksamhet som bedrivs med de tillgångar som fonden äger.

Nytt: 2021-06-14

Förmögenhetsförvaltning består av analys och urval av sådana tillgångar som en fond kan placera i, liksom beslut om placeringar och omplaceringar av tillgångarna i fonden. Det avgörande är att tjänsterna avser förvaltningen av en eller flera särskilda investeringsfonder och att analysen och rådgivningen är direkt anpassad till dessa fonders verksamhet och placeringsinriktning. Analysen och rådgivningen behöver inte avse hela fondens innehav utan kan även avse delar av fondens tillgångar förutsatt att den är anpassad till fondens verksamhet och placeringsinriktning.

Tillhandahållande av allmän information och analys av exempelvis värdepappersmarknaden omfattas däremot inte av undantaget.

Även tillhandahållande av indexdata till passivt förvaltade indexfonder kan omfattas av undantaget. Detta gäller under förutsättning att indexdatan ligger till grund för placeringen av tillgångar i fonden. Tillhandahållande av indexdata för andra syften, exempelvis för att bedöma en fonds utveckling i förhållande till index, omfattas inte av undantaget.

Exempel: inköp av en analystjänst gällande ett visst företag

Ett bolag förvaltar en särskild investeringsfond där fondens verksamhet och placeringsinriktning är andelar i asiatiska företag. Bolaget har köpt in en finansiell analys som gäller ett specifikt japanskt företag där säljaren av analystjänsten redogör för det japanska företagets finansiella utvecklingspotential jämfört med konkurrerande företag på samma marknad. Det förvaltande bolaget kommer med stöd av analysen sedan kunna fatta beslut om eventuella placeringar i det japanska företaget. Tjänsten är specifikt efterfrågad av förvaltaren utifrån fondens verksamhet och placeringsinriktning. Tillhandahållandet får anses vara anpassad till fondens verksamhet och placeringsinriktning och omfattas därmed av undantaget från skatteplikt.

Placeringsrådgivning rörande överlåtbara värdepapper från tredje man till kapitalförvaltningsbolag som förvaltar en särskild investeringsfond omfattas av förvaltning av särskilda investeringsfonder (C-275/11, GfBk).

Administrativa tjänster undantas från skatteplikt

Olika administrativa tjänster till fondförvaltare har ansetts utgöra sådan förvaltning av investeringsfonder som är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 9 § tredje stycket 2 ML. Undantaget från skatteplikt omfattade tillhandahållande av tjänster som avsåg fondadministration (uppföljning av värdepapperstransaktioner, avstämning av kassa och depå, avkastningskontroll och beräkning, portföljhantering och systemförvaltning), tjänster som utfördes mot fondandelsägare (bl.a. verifiering och betalning, andelsbyten, standardrapportering och systemförvaltning), administrativa tjänster som avsåg investeringsfonder (värdepappers­administration, rapportering till fondbolaget, tillhandahållande av underlag och information för rapportering till Finansinspektionen och andra myndigheter samt löpande redovisning) samt back office-tjänster avseende investeringsfonder (SRN 2007-03-27). Skatteverket delar denna bedömning.

Konsultbolags tjänster till fondbolag undantas från skatteplikt

Ett konsultbolags tjänster till fondbolag rörande regelefterlevnad och riskhantering anses vara undantagna från skatteplikt enligt 3 kap. 9 § tredje stycket 2 ML. Konsultbolaget tog genom uppdragsavtal ett helhetsansvar för att fondbolagen skulle upprätthålla sina funktioner gällande regelefterlevnad och riskhantering. Enligt skatterättsnämnden kunde tjänsterna hänföras till funktioner som utgjorde en avgränsad enhet och som var specifika och väsentliga för förvaltningen av de särskilda investeringsfonderna (SRN 2012-11-01, dnr 8-12/I). Skatteverket delar denna bedömning.

Tjänsten ska vara specifik för förvaltning av särskilda investeringsfonder

Ett enda tillhandahållande av förvaltningstjänster som tillhandahålls genom en IT-plattform som tillhör en tredjepartsleverantör till förmån för ett fondbolag som förvaltar både särskilda investeringsfonder och andra fonder, omfattas inte av undantaget (C-231/19, Blackrock Investment)

Nytt: 2021-06-22

Tjänsterna kan vara elektroniska och behöver inte avse hela funktionen

EU-domstolen har prövat frågan om vissa tillhandahållanden från tredje man till bolag som förvaltar särskilda investeringsfonder omfattas av undantaget från skatteplikt. Domstolen uttalade att beviljande av en nyttjanderätt till en programvara som används endast för att utföra beräkningar som är väsentliga för riskhantering och avkastningsmätning kan omfattas av undantaget från skatteplikt för förvaltning av investeringsfonder. Domstolen gjorde även samma bedömning när det gäller tillhandahållande av uppgifter i skattehänseende som består i att säkerställa att andelsinnehavarnas fondinkomster beskattas i enlighet med nationell lag. Undantaget gäller under förutsättning att tillhandahållandet har ett nära samband med förvaltningen av särskilda investeringsfonder och att det tillhandahålls uteslutande för förvaltningen av sådana fonder. När sådana tjänster tillhandahålls uteslutande för förvaltning av särskilda investeringsfonder och inte för andra fonder kan de således anses vara ”specifika” för detta ändamål. Det gäller även om tillhandahållandet av dessa tjänster i sin helhet inte har utkontrakterats (C-58/20 K och C-59/20 DBKAG).

Tidigare:

Med anledning av dessa domar från EU-domstolen kommer Skatteverket att se över sitt ställningstagande Undantaget från skatteplikt för förvaltning av särskilda investeringsfonder.

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • EU-dom C-169/04 [1]
 • EU-dom C-231/19 [1]
 • EU-dom C-275/11 [1]
 • EU-dom C-363/05 [1]
 • EU-dom C-424/11 [1]
 • EU-dom C-464/12 [1]
 • EU-dom C-58/20 [1]
 • EU-dom C-595/13 [1]
 • RÅ 2006 not. 77, mål nr 2239-05 [1]
 • RÅ 2010 not. 42, mål nr 7842-09 [1]
 • SRN 2007-03-27 [1]
 • SRN dnr 8-12/I [1]

EU-författningar

 • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1] [2] [3]

Lagar & förordningar

 • Lag (2004:46) om värdepappersfonder [1]
 • Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder [1]
 • Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder [1]
 • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2] [3]

Ställningstaganden

 • Särskilda investeringsfonder, mervärdesskatt [1]
 • Undantaget från skatteplikt för förvaltning av särskilda investeringsfonder, mervärdesskatt [1]
 • Undantaget från skatteplikt för förvaltning av särskilda investeringsfonder, mervärdesskatt [1] [2]

Övrigt

 • EU-guidelines 109th meeting 1 December 2017_949 [1]