OBS: Detta är utgåva 2021.17. Sidan är avslutad 2023.

Vid vissa exportomsättningar kan säljaren behöva mer dokumentation än sådan som visar att transport av varan ut ur EU har skett.

Dokumentation vid export genom avhämtningsköp – utländsk beskattningsbar person

Förutom att ha dokumentation som styrker en transport av varan ut ur EU måste en säljare vid avhämtningsköp där köparen själv hämtar varan även ha dokumentation som visar att köparen är en utländsk beskattningsbar person (5 kap. 3 a § första stycket 3 ML). Exempel på sådan dokumentation kan vara registreringsbevis från skattemyndigheten i det land där köparen är etablerad.

Nytt: 2021-12-13

Direkt effekt

Kravet i 5 kap. 3 a § första stycket 3 ML på att köparen ska vara en utländsk beskattningsbar person överensstämmer inte med motsvarande bestämmelser (artiklel 146.1 b och artikel 147) i mervärdesskattedirektivet. Bestämmelserna i mervärdesskattedirektivet har inga villkor avseende köparens status eller syftet med förvärvet.

Skatteverket anser att mervärdesskattedirektivets ordalydelse i den delen är klar, precis och ovillkorlig varför bestämmelsen i artikel 146.1 b i mervärdesskattedirektivet, som ska läsas tillsammans med artikel 147, kan ges direkt effekt om det är till den enskildes fördel och denne begär det. (Skatteverkets ställningstagande Export av varor när köparen ansvarar för transporten ut ur EU). I de fallen krävs således inte heller att säljaren har dokumentation som visar att köparen är en utländsk beskattningsbar person som gör förvärvet för sin verksamhet i utlandet för att förutsättningarna för export ska vara uppfyllda. Köparen får dock inte vara etablerad i Sverige utan ska vara etablerad i ett annat EU-land eller utanför EU. Säljaren måste därför ha dokumentation som visar detta. Se vidare sidan Leverans eller direkt utförsel till en plats utanför EU.

Kompletterande information

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2]

Ställningstaganden

  • Export av varor när köparen ansvarar för transporten ut ur EU, mervärdesskatt [1]