OBS: Detta är utgåva 2021.18. Visa senaste utgåvan.

Punkterna 1 och 2

Punkt 1 överensstämmer med artikel 2 punkt 1 i OECD:s modellavtal.

Punkt 2 nämner inte skatter som utgår på det sammanlagda beloppet av företags löneutbetalningar (i modellavtalet ”taxes on the total amounts of wages and salaries paid by enterprises”), vilket är i enlighet med praxis i svenska skatteavtal. I övrigt överensstämmer bestämmelsen i sak med artikel 2 punkt 2 i OECD:s modellavtal.

Vilka konkreta skatter i de avtalsslutande staterna som vid varje tidpunkt omfattas av det nordiska skatteavtalet kan inte utläsas av punkterna 1 och 2. Det finns en uttömmande uppräkning i punkt 3 som kompletteras med en bestämmelse om nya skatter i punkt 4.

Punkt 3

Uppräkningen i punkt 3 av de skatter som omfattas är uttömmande, vilket avviker från artikel 2 punkt 3 i OECD:s modellavtal där uppräkningen är exemplifierande. Punkt 4 gör det emellertid möjligt att tillämpa avtalet även på vissa skatter som införs efter det att avtalet ingicks.

Punkt 4

Punkt 4 överensstämmer med artikel 2 punkt 4 i OECD:s modellavtal bortsett från andra meningen om dansk och färöisk förmögenhetsskatt

Arbejdsmarkedsbidrag

Arbejdsmarkedsbidrag, ibland kallat AM-bidrag, var tidigare en socialförsäkringsavgift i Danmark men är från och med den 1 januari 2008 en inkomstskatt. Det omfattas därför av det nordiska skatteavtalet. Skatteverket anser att AM-bidrag inte får tas ut på inkomst som Danmark ska undanta från beskattning enligt avtalet. Har Danmark tagit ut AM-bidrag i strid med avtalet ska det vid beskattningen i Sverige inte göras någon avräkning för bidraget.

Referenser på sidan

Ställningstaganden

  • Danskt AM-bidrag – en utländsk inkomstskatt enligt nordiska skatteavtalet [1]