OBS: Detta är utgåva 2021.18. Visa senaste utgåvan.

För inskränkt skattskyldiga ideella föreningar och registrerade trossamfund är 13:2-inkomster som inte ingår i en 13:1-verksamhet alltid undantagna från inkomstbeskattning. 13:1-inkomster är undantagna från inkomstbeskattning om vissa förutsättningar är uppfyllda. Här behandlas regler om inskränkt skattskyldighet för ideella föreningar och registrerade trossamfund som är inskränkt skattskyldiga enligt 7 kap. 4–11 §§ IL.

Grundprinciper som gäller oberoende av om den skattskyldiga uppfyller förutsättningarna för inskränkt skattskyldighet eller inte finns under Grundprinciper för beskattningen och Beskattningsinträde och beskattningsutträde.

Skattskyldighetens omfattning

Ideella föreningar och registrerade trossamfund som är inskränkt skattskyldiga omfattas av särskilda regler om inskränkningar i skattskyldighetens omfattning. Enligt huvudregeln är ideella föreningar skattskyldiga för all inkomst om de är att anse som svenska juridiska personer (6 kap. 3–4 §§ IL).

Skattskyldigheten innebär i korthet följande:

 • Inkomst av sådan näringsverksamhet som i avses i 13 kap. 1 § IL beskattas (bl.a. fastighets- och rörelseinkomst). Inkomst av en självständig näringsverksamhet är dock undantagen från skatteplikt om inkomsten till huvudsaklig del avser viss verksamhet, här kallad kvalificerade näringsinkomster (7 kap. 3 § IL). Det handlar om inkomst från
  • verksamhet som har naturlig anknytning till föreningens allmännyttiga verksamhet
  • verksamhet som avser rättighetsupplåtelse
  • verksamhet som avser second hand
  • verksamhet som avser vissa spelinkomster
  • verksamhet som inte avser second hand eller vissa spelinkomster och som har karaktär av hävdvunnen finansieringskälla för ideellt arbete.
 • Kapitalvinster och kapitalförluster som ingår i en 13:1-verksamhet är undantagna från skatteplikt (7 kap. 3 § IL).
 • Medlemsavgifter är inte skattepliktiga (15 kap. 2 § IL). Serviceavgifter som ingår i en skattepliktig 13:1-verksamhet är dock skattepliktiga.
 • Resultatet får minskas med 25 procent för avsättning till periodiseringsfond (avsättningen måste ske i bokföringen om föreningen eller trossamfundet är bokföringsskyldigt (30 kap. 3 § IL).
 • Inskränkt skattskyldiga ideella föreningar och registrerade trossamfund är berättigade till grundavdrag med högst 15 000 kr (63 kap. 11 § IL).
 • Skatten är fr.o.m. den 1 januari 2019 20,6 procent av den beskattningsbara inkomsten (65 kap. 10 § IL). För beskattningsår som börjar efter den 31 december 2018 men före 1 januari 2021 är den statliga inkomstskatten 21,4 procent av den beskattningsbara inkomsten (p. 11 av övergångsbestämmelserna till SFS [2018:1206]).

För närmare information, se nedan Skattskyldighetens omfattning: 13:2-inkomster, Skattskyldighetens omfattning: 13:1-inkomster och Skattskyldighetens omfattning: övriga inkomster.

Äldre regler

De regler i 7 kap. 3 § IL som behandlas på denna sida motsvarar de regler som gällde innan inkomstskattelagen trädde ikraft samt senare lagändringar. Bestämmelserna tillämpades första gången vid 1979 års taxering i enlighet med lagen om statlig inkomstskatt. Lagstiftningen grundas på Ds Fi 1975:15, prop. 1976/77:135 och Skatteutskottets betänkande SkU 1976/77:45. Förändringarna var så stora att äldre regler och rättsfall i stort sett blev överspelade. Här behandlas därför endast rättsfall som avser 1979 års taxering och senare.

Skattskyldighetens omfattning: 13:2-inkomster

13:2-inkomster är undantagna från skatteplikt för inskränkt skattskyldiga ideella föreningar och registrerade trossamfund (7 kap. 3 § första stycket IL).

Kapitalförvaltning i handelsbolag

En bolagsmans resultatandel i ett handelsbolag betraktas normalt som en 13:1-inkomst för en ideell förening och ett registrerat trossamfund.

Skatteverket anser att resultatandelar i ett handelsbolag som ägnar sig åt kapitalförvaltning ska behandlas som en 13:2-inkomst. Denna bedömning förutsätter att verksamheten i handelsbolaget skulle betraktas som 13:2-verksamhet om den hade bedrivits i bolagsmannens egen regi (Skatteverkets ställningstagande Inkomst av andel i handelsbolag hos inskränkt skattskyldig stiftelse, ideell förening m.fl.).

13:2-inkomster som ingår i 13:1-verksamhet

13:2-inkomster som ingår i en 13:1-verksamhet behandlas inte som en 13:2-inkomst utan som en 13:1-inkomst. Ett exempel på sådana inkomster är räntor på bankkonton som används i en 13:1-verksamhet (jfr 2 kap. 24 § IL).

Skattskyldighetens omfattning: 13:1-inkomster

Inskränkt skattskyldiga ideella föreningar och registrerade trossamfund är skattskyldiga för 13:1-inkomster enligt huvudregeln. Särskilda regler om undantag och förutsättningar för att tillämpa undantagen finns för:

 • kapitalvinster och kapitalförluster
 • näringsverksamhet med naturlig anknytning till organisationens allmännyttiga ändamål
 • näringsverksamhet som avser upplåtelse av rättigheter som uppkommit genom främjandet av sådana ändamål som avses i 7 kap. 4 § IL (rättighetsupplåtelse)
 • näringsverksamhet som avser försäljning av skänkta varor och som utnyttjas som för finansiering av ideellt arbete (second hand)
 • verksamhet som bedrivs med stöd av 6 kap. spellagen (2018:1138), (viss spelverksamhet)
 • näringsverksamhet som avser annat än försäljning av skänkta varor och viss spelverksamhet och som av hävd utnyttjats för finansiering av ideellt arbete (hävdvunna finansieringskällor)
 • fastighetsinkomster.

Kapitalvinster och kapitalförluster som ingår i en 13:1-verksamhet ska beskattas endast om vinsterna och förlusterna ingår i en handelsrörelse, t.ex. byggnadsrörelse, handel med fastigheter, tomtrörelse och värdepappersrörelse. Med andra ord är kapitalvinster och kapitalförluster i normalfallet undantagna från skatteplikt.

Inkomster av 13:1-verksamhet är dock undantagna från skatteplikt om inkomsten kommer från en självständig näringsverksamhet eller en särskild förvaltningsenhet som avser en fastighet och inkomsten till huvudsaklig del består av kvalificerade näringsinkomster. För närmare information om förutsättningar, se Potentiellt skattefria näringsinkomster (nedan).

Inkomster från en egen fastighet kan även undantas från beskattning i vissa andra situationer, se Fastighetsinkomster.

13:1-inkomster som behandlas som 13:2-inkomster

Vid försäljning av en fastighet ska medgivna värdeminskningsavdrag enligt huvudregeln tas upp som en löpande intäkt i den 13:1-verksamhet fastigheten ingår i (26 kap. IL). Av rättspraxis framgår att värdeminskningsavdrag i stället ska beaktas vid kapitalvinstberäkning, se När har reglerna om indelning i självständiga näringsverksamheter och särskilda förvaltningsenheter betydelse?

Eftersom kapitalvinster i normalfallet är undantagna från beskattning innebär detta i praktiken att återföring av värdeminskningsavdrag inte beskattas.

Uttagsbeskattning

Om en tillgång som ingår i en skattepliktig 13:1-verksamhet används i en skattefri verksamhet och värdet av nyttjandet (tjänsten) är mer än ringa ska värdet tas upp som en intäkt i den skattepliktiga verksamheten. Uttagsbeskattning aktualiseras även när en tillgång förs över från en skattepliktig till en skattefri verksamhet (22 kap. IL). För närmare information om uttagsbeskattning, se Uttagsbeskattning under Grundprinciper för beskattningen.

Uttagsbeskattning uppkommer även i samband med beskattningsutträden. Ett exempel på beskattningsutträde är när en 13:1-verksamhet upphör att vara skattepliktig.

Potentiellt skattefria näringsinkomster

Alla inkomster från en 13:1-verksamhet kan undantas från beskattning. Detta förutsätter att inkomsterna till huvudsaklig del har karaktär av kvalificerade näringsinkomster. Denna s.k. huvudsaklighetsbedömning sker var för sig för varje självständig näringsverksamhet eller särskild förvaltningsenhet som avser en fastighet.

Om en huvudsaklighetsbedömning visar att inkomsten till huvudsaklig del eller mer kommer från verksamhet som har sådan karaktär är all inkomst i den självständiga näringsverksamheten eller den särskilda förvaltningsenheten undantagen från beskattning. Om huvudsaklighetsbedömningen i stället visar att en mindre del av inkomsten än huvudsakligen kommer från sådan verksamhet som kvalificerar för skattefrihet är all inkomst i den självständiga näringsverksamheten eller särskilda förvaltningsenheten skattepliktig (7 kap. 3 § IL).

13:1-inkomster som inte har annat samband med den allmännyttiga verksamheten än att finansiera denna beskattas vanligen. De undantas dock från beskattning om de ingår i en självständig näringsverksamhet eller särskild förvaltningsenhet där inkomsterna till huvudsaklig del hänförs till kvalificerade näringsverksamheter.

Fastighetsinkomster

Fastighetsinkomster, som inte omfattas av reglerna om naturlig anknytning eller hävdvunna finansieringskällor kan även undantas från skatteplikt enligt särskilda regler för fastighetsinkomster.

Skattskyldighetens omfattning: övriga inkomster

Inkomster som varken är 13:1- eller 13:2-inkomster är inte skattepliktiga för ideella föreningar och registrerade trossamfund, se Vad är näringsverksamhet? under Grundprinciper för beskattningen.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 1976/77:135 om ändrade regler för beskattning av ideella föreningar, m.m. [1]

Ställningstaganden

 • Inkomst av andel i handelsbolag hos inskränkt skattskyldig stiftelse, ideell förening m.fl. [1]

Övrigt

 • Ds Fi 1975:15 [1]
 • SkU 1976/77:45 [1]