OBS: Detta är utgåva 2021.18. Visa senaste utgåvan.

Den som folkbokförs första gången i Sverige tilldelas ett personnummer. Personnumret innehåller födelsetid, födelsenummer och kontrollsiffra.

Personnummer fastställs för varje folkbokförd person

Ett personnummer är en identitetsbeteckning som Skatteverket tilldelar alla som folkbokförs för första gången i Sverige (18 § FOL). Skatteverket tilldelar ett personnummer för en person vid följande fall:

  • Folkbokföring i samband med födelse.

    Folkbokföring i samband med flyttning till Sverige om personen inte har ett personnummer sedan tidigare.

    Registrering av en immunitetsperson som inte ska folkbokföras.

Immunitetsperson

En immunitetsperson är en person som enligt 5 § FOL inte ska folkbokföras i Sverige, t.ex. den som tjänstgör vid ett annat lands ambassad.

Skatteverket kan tilldela dessa personer ett personnummer i de fall då övriga förutsättningar är uppfyllda (18 b § FOL). Ett sådant nummer kallas immunitetsnummer. I praktiken fungerar detta nummer som ett samordningsnummer. Om personen med immunitetsnummer senare blir folkbokförd behåller hen sitt personnummer.

Skatteverket tilldelar bara personnummer för immunitetspersoner efter begäran av Utrikesdepartementet (5 § andra stycket FOF) .

Varaktighet

Den som en gång har tilldelats ett personnummer behåller detta om det inte behöver ändras till följd av ett fel vid tilldelningen eller av annan anledning. Personnumret ändras alltså inte vid en flyttning till eller från Sverige.

Personnumrets olika delar

Ett personnummer består av en födelsetid, ett individuellt födelsenummer och en kontrollsiffra (18 § FOL).

Födelsetid

En födelsetid anges med sex siffror: två för året, två för månaden och två för dagen (18 § andra stycket FOL).

I Skatteverkets folkbokföringsdatabas lagras personnummer med tolv siffror, där de inledande siffrorna anger under vilket århundrande en person är född. Siffran för århundrade kan vara 18, 19 eller 20 och den har en särskild betydelse vid lagring och bearbetning av uppgift om personnummer i folkbokföringsdatabasen. Syftet är att särskilja personnummer för personer födda samma år, månad och dag men under olika århundraden.

Födelsenummer

Födelsenummer (tre siffror) är något av talen 001 till 999. Den sista siffran i födelsenumret är udda för män och jämn för kvinnor. Personer födda samma dag har olika födelsenummer.

Skatteverket kan inte fastställa ett personnummer utan att registrera ett manligt eller kvinnligt kön för en folkbokförd person. Den som i sitt pass är antecknad med ett kön som inte överensstämmer med de två kön som kan registreras i folkbokföringen får välja personnumret ska vara kvinnligt eller manligt.

Person över 100 år

Det år en person fyller 100 år byts bindestrecket mellan födelsetiden och födelsenumret ut mot ett plustecken (18 § andra stycket FOL) vid presentationen i personbevis och liknande utskrifter. Plustecknet som anges för personer som är över 100 år visar inte under vilket århundrade personen är född.

Kontrollsiffra

Kontrollsiffran räknas ut maskinellt med hjälp av födelsetiden och födelsenumret och läggs till födelsenumret som en fjärde siffra.

Kontrollsiffran bestäms enligt den s.k. modulus-10-medtoden med vikterna 1 och 2.

Kontrollsiffran beräknas så här:

  1. Multiplicera siffrorna i födelseår, födelsemånad, födelsedag och födelsenummer växelvis smed 2 och 1.
  2. Lägg samman siffrorna i produkterna. I tal som överstiger 9 adderas siffrorna, t.ex. beräknas 12 som 1+2.
  3. Dra av entalssiffran i siffersumman från talet 10.
  4. Restsiffran blir kontrollsiffra. Om resten är 10 blir kontrollsiffran 0.

Personnumret kan avvika från korrekt födelsetid

Uppbyggnaden av personnumret med ett tresiffrigt födelsenummer innebär att det för varje födelsetid finns 999 olika födelsenummer at tilldela: 499 för kvinnor och 500 för män. En viss del av dessa födelsenummer för varje födelsetid och kön tilldelas personer som folkbokförs vid födelsen. Övriga födelsenummer tilldelas personer som folkbokförs i landet efter att ha invandrat första gången till Sverige eller vid ändring av personnummer, exempelvis svid ändring av uppgift om födelsetid eller kön.

Om det för en viss födelsetid inte finns fler födelsenummer att tilldela får födelsedagen i födelsetiden i stället anges med en närliggande dag i samma månad (18 tredje stycket FOL). Bestämmelsens föranleds av att personnummer för vissa födelsetider är slut eller håller på att ta slut (prop. 2008/09:111 s. 25). Då tilldelas ett personnummer där födelsetiden i personnumret avviker från den korrekta födelsedagen. Personens födelsetid framgår då istället som en egen uppgift i folkbokföringsdatabasen.

Överklaga ett beslut om personnummer

Skatteverkets beslut att fastställa födelsenummer och kontrollsiffra i ett personnummer kan inte överklagas (39 § FOL). Däremot kan beslut som gäller födelsetiden i ett personnummer överklagas.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar