OBS: Detta är utgåva 2021.18. Visa senaste utgåvan.

Utgångspunkten är att den som en gång har tilldelats ett personnummer behåller detta. Skatteverket kan dock fastställa ett nytt personnummer för en person, exempelvis efter ändring av personens födelsetid eller vid beslut om ändrad könstillhörighet.

Beslut om nytt personnummer

Skatteverket kan fastställa ett nytt personnummer för en person efter ändring av uppgift om födelsetid eller kön.

Ändring av uppgift om födelsetid

Uppgift om en persons födelsetid har betydelse i flera olika sammanhang. Det kan bland annat vara rätten till barnbidrag och pension samt möjligheten att ingå äktenskap och vidta andra rättshandlingar som påverkas av vilken födelsetid en person har. Det finns inga bestämmelser i folkbokföringslagen om förutsättningarna för att ändring av uppgift om födelsetid ska ske. Detta får därför avgöras i praxis.

Rättsfall: ändring av identitetsuppgifter

Högsta förvaltningsdomstolen har uttalat att det finns en stark presumtion för att registrerade uppgifter i folkbokföringen för den som är eller har varit folkbokförd är riktiga. Enligt domstolen är stabiliteten när det gäller registrerade identitetsuppgifter av så central betydelse att beviskravet för att ändra sådana uppgifter måste vara högt. För att få bifall till en begäran om ändring av registrerade identitetsuppgifter måste den enskilde presentera bevisning som innebär att det klart framgår att de nya uppgifterna är riktiga. Det är inte tillräckligt att den sökande gör det sannolikt att den nya uppgiften är riktig, utan detta måste klart framgå. Bevisbördan för att den nya uppgiften om födelsetid är riktig och att den registrerade uppgiften är felaktig ligger normalt på den sökande (se Skatteverkets rättsfallskommentar HFD 2019 ref 9, ändring av identitetsuppgifter).

Ändring av könstillhörighet

Skatteverket kan ändra uppgiften om en persons könstillhörighet och fastställa ett nytt personnummer när Socialstyrelsen har fattat beslut om ändring av könstillhörighet. Skatteverket kan även fastställa ett nytt personnummer utifrån en utländsk dom eller, under vissa förutsättningar, utifrån ett utländskt beslut om att en persons könstillhörighet har ändrats.

Skatteverket kan registrera en ändring av könstillhörighet även för en person som är avregistrerad som utvandrad i folkbokföringsregistret.

Efter beslut av Socialstyrelsen

Socialstyrelsen kan, efter ansökan, fastställa att en person har en annan könstillhörighet än den registrerade.

När Socialstyrelsens beslut om ändring av könstillhörighet kommer in ska Skatteverket registrera en ändring av uppgift om könstillhörighet i folkbokföringen. Det gör Skatteverket genom att fastställa ett nytt personnummer för personen. Även andra registreringsåtgärder kan bli aktuella med anledning av ändringen av könstillhörighet.

Efter dom eller beslut i utlandet

Skatteverket kan även registrera en ändring av könstillhörighet enligt en utländsk dom eller ett utländskt beslut, som vunnit laga kraft, om att en person har ändrat könstillhörighet i utlandet. Domen eller beslutet gäller i Sverige utan prövning av Socialstyrelsen. En förutsättning för att domen eller beslutet ska vara giltigt här är att personen var medborgare eller bodde i det land där domen eller beslutet meddelats när domen eller beslutet meddelades. Även en svensk medborgare, som under bosättning i utlandet har ändrat könstillhörighet genom dom eller beslut i bosättningslandet, kan få ändringen registrerad i folkbokföringen utan prövning av Socialstyrelsen. (3 a § lag om fastställande av könstillhörighet i vissa fall)

Det saknas i många länder en rättslig reglering av ändrad könstillhörighet. I en del av dessa länder kan ett s.k. de facto-erkännande av ändrad könstillhörighet ske genom att ett pass utfärdas i den nya könstillhörigheten eller att ändringen har registrerats i ett utländskt folkbokföringsregister eller motsvarande. Genom ett s.k. de facto-erkännande är ändringen av könstillhörigheten godkänd i det landet och får räknas som ett utländskt beslut om ändring av könstillhörighet. Ett sådant erkännande kan registreras i folkbokföringen utan prövning av Socialstyrelsen om det klart framgår att myndigheterna i det andra landet har erkänt ändringen (prop. 2011/12:142 s. 49). En förutsättning är att personen var medborgare eller bodde i det landet vid tiden för ändringen av könstillhörigheten. Att ändringen är godkänd i hemlandet eller bosättningslandet kan personen exempelvis visa genom ett hemlandspass eller ett civilregisterutdrag där ändringen framgår.

Följdändringar i folkbokföringen

Det finns inga uttryckliga författningsbestämmelser om hur andra uppgifter i folkbokföringen ska registreras vid ändrad könstillhörighet. Ändringarna görs i stället utifrån Skatteverkets interna rutiner samt rättspraxis. Utgångspunkten för de ändringar som görs i folkbokföringen är att det nya personnumret och namnet för den som ändrar könstillhörighet ska få fullt genomslag i folkbokföringen. Det innebär att de nya personuppgifterna även framgår på exempelvis personbilderna på personens föräldrar och barn.

Exempel: registrering av uppgifter efter ändrad könstillhörighet

Som en följd av beslutet om ändrad könstillhörighet ska en relation till ett barn återspegla förälderns förvärvade könstillhörighet. Den som blivit man är efter ändringen registrerad som far till sitt barn och den som blivit kvinna är på motsvarande sätt registrerad som mor. Det innebär att barnet efter ändringen kan ha två registrerade fäder eller två registrerade mödrar i folkbokföringen. Om föräldern även är vårdnadshavare för barnet presenteras vårdnaden med vårdnadshavarens nya personnummer.

Ett nytt personnummer i samband med ändring av könstillhörighet får också genomslag för aktuellt och tidigare äktenskap. Om personen som ändrat könstillhörighet tidigare har varit gift eller registrerad partner presenteras den avslutade relationen med det nya personnumret och namnet.

Avisering till andra myndigheter

Uppgift om personnummerändring aviseras till andra myndigheter i samhället via Skatteverkets aviseringssystem Navet. Mottagarna får samtidigt en hänvisning till det tidigare personnumret. Grunden för ändringen av personnumret framgår däremot inte. .

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 2011/12:142 Ändrad könstillhörighet [1]

Rättsfallskommentarer

  • HFD, mål nr 5905-17, Ändring av identitetsuppgifter [1]