OBS: Detta är utgåva 2021.18. Visa senaste utgåvan.

Man får dra av utgifter för reparation och underhåll av inventarier omedelbart vid beskattningen. Det kan vara svårt att avgöra vilka åtgärder som är reparationer och underhåll samt vilka som gör att det blir en nyinvestering.

Läs om de redovisningsmässiga reglerna om reparationer och underhåll respektive förbättringar av materiella och immateriella anläggningstillgångar.

Omedelbart avdrag kräver kostnadsföring i räkenskaperna

Man får dra av utgifter för reparation och underhåll av inventarier omedelbart vid beskattningen (18 kap. 2 § IL). Skatteverkets uppfattning är att för att företaget ska få göra omedelbart skattemässigt avdrag för reparationer och underhåll av inventarier så krävs att utgifterna även ska ha kostnadsförts i räkenskaperna. Om detta inte är gjort ska utgifterna i stället dras av genom årliga värdeminskningsavdrag vid beskattningen.

Gränsdragningen mellan reparationer och underhåll respektive nyinvestering

Det finns ingen rättspraxis som klargör var gränsen går mellan åtgärder på inventarier som är att betrakta som reparationer och underhåll och sådana som är att betrakta som nyinvesteringar.

Mindre underhållsarbeten och utbyten av delar som slits relativt snabbt för att bibehålla en maskins eller ett inventariums prestationsförmåga får dras av omedelbart. Utgiften ska däremot betraktas som en nyinvestering, d.v.s. som en inventarieanskaffning, enligt 18 kap. 3 § IL, om t.ex.

  • inventariet får anses utbytt
  • inventariet ändrat karaktär
  • inventariets prestationsförmåga förbättrats.

I sådana fall betraktas utgiften som ett förvärv av inventarier och avdrag för utgiften ska göras genom värdeminskningsavdrag.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]

Ställningstaganden

  • Avdrag för reparation och underhåll av inventarier [1]