OBS: Detta är utgåva 2021.18. Visa senaste utgåvan.

Kupongskatt ska betalas till Skatteverket senast samma dag som redovisningen ska lämnas. Om anstånd med kupongskatt beviljas ska kupongskatten betalas inom två månader från den dag personen fick del av föreläggandet att betala kupongskatten.

Hur ska inbetalning göras?

Skattskyldig till kupongskatt är den som är begränsat skattskyldig och som är utdelningsberättigad. Läs mer på sidan Vem ska betala kupongskatt? Betalning av kupongskatt ska göras till ett särskilt konto. Inbetalning anses ha skett den dag inbetalningskort eller gireringshandlingar kommit in till Postnord AB eller, om staten har ingått ett avtal om förmedling av skatteinbetalningen med en bank, till banken (19 § KupL).

När ska inbetalning göras?

Skatten ska betalas senast samma dag som redovisningen ska lämnas enligt 8 och 15 §§ KupL (19 § KupL). En värdepapperscentral får i vissa fall betala in skatten senare (8 § tredje stycket KupL).

Om kupongskatten betalas in för sent ska Skatteverket besluta om dröjsmålsavgift (19 § tredje stycket KupL). Det kan även finnas särskilda skäl för befrielse från avgiften (19 § fjärde stycket KupL).

För mycket inbetald kupongskatt

Om för hög kupongskatt redovisats och inbetalats för en utdelningsmottagare kan en begäran om återbetalning från Skatteverket göras.

Betalning av kupongskatt när anstånd upphör

När anståndstiden löper ut eller om anståndet av någon annan anledning upphör ska Skatteverket förelägga den skattskyldiga att inom två månader från den dag då denna fick del av föreläggandet betala kupongskatten. Detta gäller dock inte till den del den skattskyldiga beviljas ett nytt anstånd (28 n § första stycket KupL).

Om den skattskyldiga ansöker om ett nytt anstånd och anståndet därför inte löper ut utan gäller ytterligare tid enligt 28 k § KupL ska Skatteverket, till den del ansökan därefter avslås, förelägga den skattskyldiga att betala kupongskatten först när Skatteverket har meddelat beslut i anståndsfrågan (2019/20:33 s. 65).

Läs mer om anstånd med kupongskatt.

Kupongskatt som inte betalas inom utsatt tid

Om en värdepapperscentral eller ett aktiebolag inte betalar in kupongskatt i rätt tid ska Skatteverket förelägga värdepapperscentralen eller bolaget att inom viss tid fullgöra sin skyldighet. Obetalda belopp ska lämnas för indrivning enligt 22 § andra–fjärde styckena KupL. Av bestämmelsen framgår att indrivning inte behöver begäras för ringa belopp (22 § andra stycket KupL), att lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar ska tillämpas och att verkställighet får ske enligt utsökningsbalken (22 § tredje stycket KupL). Vidare framgår att den skattskyldiga är skyldig att betala kupongskatten även om Skatteverkets beslut överklagas (22 § fjärde stycket KupL).

Även kupongskatt där anstånd tidigare beviljats och som senare inte betalas inom utsatt tid ska lämnas för indrivning enligt bestämmelsen i 22 § KupL (28 n § andra stycket KupL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Kupongskattelag (1970:624) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
  • Lag (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. [1]
  • Utsökningsbalk (1981:774) [1]

Propositioner

  • Proposition 2019/20:33 Anstånd med kupongskatt i vissa fall [1]