OBS: Detta är utgåva 2021.18. Visa senaste utgåvan.

Om Skatteverket ska meddela ett beslut om efterbeskattning på en person som avlidit så måste det göras före utgången av det andra året efter det kalenderår då bouppteckningen efter den avlidna lämnades in för registrering.

Bouppteckningen styr tidsfristen för efterbeskattning

Ett beslut om efterbeskattning som gäller en person som avlidit får inte meddelas efter utgången av det andra året efter det kalenderår då bouppteckningen efter den avlidna lämnades in för registrering (66 kap. 29 § SFL).

Denna bestämmelse om efterbeskattning kan bara leda till en kortare frist för efterbeskattning, aldrig utsträcka fristen till att gälla längre än t.ex. sexårsfristen.

Efterbeskattning vid dödsfall och tidigare skattebrott

Om det är aktuellt med efterbeskattning vid skattebrott finns det regler om förlängd tid för efterbeskattning i 66 kap. 32 § första stycket SFL. Den förlängningstiden förkortas om den person som ärendet gäller avlider innan Skatteverket meddelar beslut om efterbeskattning (66 kap. 32 § andra stycket SFL). Efterbeskattningen ska avse samma fråga som brottet.

Exempel: efterbeskattning vid dödsfall

Antonia har år 2016 lämnat en oriktig uppgift i en inkomstdeklaration för beskattningsåret 2015. Oriktigheten uppmärksammas först i maj 2020. Innan åtal väcks avlider Antonia den 19 september 2020. Bouppteckningen lämnas in i mars 2021. Skatteverket måste då meddela ett beslut om efterbeskattning senast före utgången av 2021, d.v.s. när sexårsfristen går ut. Detta eftersom regeln i 66 kap. 29 § SFL aldrig kan förlänga efterbeskattningsfristen.

Om uppgifterna i exemplet ändras så att det avser beskattningsår 2013, den oriktiga uppgiften upptäcks under september 2018 och åtal väcks i december 2019 så får beslut om efterbeskattning meddelas senast sista december 2020 (66 kap. 32 § första stycket 1 b) SFL). Om Antonia åtalas först i januari 2020 så får beslut om efterbeskattning meddelas senast den 19 mars 2021 (66 kap. 32 § andra stycket SFL).

Tilläggsbouppteckning kan påverka tidsfristen

Skulle en tilläggsbouppteckning komma att upprättas borde tidsfristen få räknas från det år då den lämnades in för registrering, beroende på dess innehåll.

Förkortad tid gäller inte beskattning av dödsbo

Observera att efterbeskattning som avser en avliden person och efterbeskattning av ett dödsbo är två olika saker, även om beslut i bägge fallen normalt ska skickas till dödsboet. Förkortad tid för efterbeskattning vid dödsfall gäller alltså inte beskattning av dödsbo.

Ett dödsbo är skattskyldigt för den avlidnas och dödsboets inkomster. Det som skulle ha gällt för den avlidna enligt inkomstskattelagen (1999:1229), IL, tillämpas under dödsåret för dödsboet, om det inte finns särskilda bestämmelser för dödsbon (4 kap. 1 § IL). Det som skulle ha gällt för den avlidna i fråga om deklarationsskyldighet ska för dödsåret tillämpas på dödsboet (30 kap. 2 § SFL). Dödsbon har också en deklarationsskyldighet för år efter dödsåret (30 kap. 3 § SFL).

Nytt: 2021-02-22

Exempel: efterbeskattning av dödsboet

Antonia avlider under 2018. Dödsboet deklarerar 2019 för Antonias inkomster 2018 (30 kap. 2 § SFL). Dödsboet deklarerar vidare 2020 för dödsboets inkomster under 2019 (30 kap. 3 § SFL). Dödsboet är skattskyldigt för både Antonias inkomster 2018 och dödsboets inkomster 2019 (4 kap. 1 § IL). En oriktig uppgift som dödsboet lämnar i deklarationen år 2019 eller 2020 har därför lämnats till ledning för dödsboets beskattning och inte för den avlidna. Efterbeskattning av dödsboet kan då göras med stöd av 66 kap. 27 § SFL för beskattningsår 2018 respektive 2019 fram till utgången av år 2024 respektive 2025, utan begränsning av bestämmelsen i 66 kap. 29 § SFL.

Men när beskattningen avser den avlidna och inte dödsboet är 66 kap. 29 § SFL tillämplig.

Exempel: efterbeskattning av den avlidna

Antonia avlider 2018 och bouppteckningen lämnas in samma år. Dödsboet lämnar också in inkomstdeklaration för beskattningsår 2018, under 2019, och fullgör deklarationsskyldigheten för Antonia (30 kap. 2 § SFL). Det är dödsboet som är skattskyldigt för beskattningsåret 2018 (4 kap. 1 § IL). Ett eventuellt beslut om efterbeskattning av Antonia, för beskattningsår 2017 och tidigare år, får inte meddelas efter utgången av 2020 eftersom bouppteckningen lämnades in 2018 (66 kap. 29 § SFL). Ett efterbeskattningsbeslut som meddelas under 2020 kan som vanligt tidigast avse beskattningsår 2014.

Tidigare:

Exempel: när dödsboet beskattas

Antonia avlider under år 2018. Dödsboet deklarerar år 2019 för Antonia och år 2020 för dödsboets egna inkomster under 2019 (jfr 30 kap. 2 och 3 §§ SFL). En oriktig uppgift som dödsboet lämnar i deklarationen år 2020 har lämnats till ledning för dödsboets beskattning och inte för den avlidna (jfr 66 kap. 29 § SFL). Efter­beskattning av dödsboet kan då göras med stöd av 66 kap. 27 § SFL fram till utgången av år 2025, utan begränsning av 66 kap. 29 § SFL.

Men när beskattningen avser den avlidna och inte dödsboet är 66 kap. 29 § SFL tillämplig.

Exempel: när dödsboet fullgör den avlidnas deklarationsskyldighet

Antonia avlider 2018 och dödsboet lämnar in bouppteckningen samma år. Dödsboet lämnar också in inkomstdeklaration för beskattningsår 2018, under 2019, och fullgör deklarationsskyldigheten i Antonias ställe (30 kap. 2 § SFL). Ett eventuellt beslut om efterbeskattning för beskattningsår 2018 får då inte meddelas efter utgången av det andra året efter det kalenderår då bouppteckningen efter Antonia gavs in för registrering (66 kap. 29 § SFL). Efterbeskattning blir således inte aktuellt eftersom det inte får ske efter utgången av 2020.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar