OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Om Skatteverket ska meddela ett beslut om efterbeskattning på en person som avlidit så måste det ske före utgången av det andra året efter det kalenderår då bouppteckningen efter den avlidne gavs in för registrering.

Bouppteckningen styr tidsfristen för efterbeskattning

Ett beslut om efterbeskattning som gäller en person som avlidit får inte meddelas efter utgången av det andra året efter det kalenderår då bouppteckningen efter den avlidna gavs in för registrering (66 kap. 29 § SFL).

Denna bestämmelse om efterbeskattning kan endast leda till en kortare frist för efterbeskattning, aldrig utsträcka fristen till att gälla längre än t.ex. sexårsfristen.

Efterbeskattning vid dödsfall och tidigare skattebrott

Om det är aktuellt med efterbeskattning vid skattebrott finns det regler om förlängd tid för efterbeskattning i 66 kap. 32 § första stycket SFL. Den förlängningstiden förkortas om den ärendet gäller avlider innan Skatteverket meddelar beslut om efterbeskattning (66 kap. 32 § andra stycket SFL). Efterbeskattningen ska avse samma fråga som brottet.

Exempel: efterbeskattning vid dödsfall

Antonia har år 2016 lämnat en oriktig uppgift i en inkomstdeklaration för beskattningsåret 2015. Oriktigheten uppmärksammas först i maj 2020. Innan åtal väcks avlider Antonia den 19 september 2020. Bouppteckningen ges in i mars 2021. Skatteverket måste då meddela ett beslut om efterbeskattning senast före utgången av 2021, d.v.s. när sexårsfristen går ut. Detta eftersom regeln i 66 kap. 29 § SFL aldrig kan förlänga efterbeskattningsfristen.

Om uppgifterna i exemplet ändras så att det avser beskattningsår 2013, den oriktiga uppgiften upptäcks under september 2018 och åtal väcks i december 2019 så får beslut om efterbeskattning meddelas senast sista december 2020 (66 kap. 32 § första stycket 1 b) SFL). Om Antonia åtalas först i januari 2020 så får beslut om efterbeskattning meddelas senast den 19 mars 2021 (66 kap. 32 § andra stycket SFL).

Tilläggsbouppteckning kan påverka tidsfristen

Skulle en tilläggsbouppteckning komma att upprättas torde, beroende på dess innehåll, tidsfristen få räknas från det år då denna gavs in för registrering.

Förkortad tid gäller inte beskattning av dödsbo

Observera att efterbeskattning som avser en avliden person och efterbeskattning av ett dödsbo är två olika saker, även om beslut i bägge fallen normalt ska skickas till dödsboet. Förkortad tid för efterbeskattning vid dödsfall gäller alltså inte beskattning av dödsbo.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar