Rådgivare för eller användare av rapporteringspliktiga arrangemang

Skatteverket ska för en rådgivare eller användare meddela ett beslut om rapporteringsavgift inom sex år från utgången av det kalenderår då uppgiftsskyldigheten skulle ha fullgjorts (52 kap. 8 d § första stycket SFL).

Den tidpunkt då uppgifter om ett rapporteringspliktigt arrangemang eller kvartalsvis uppdatering senast ska lämnas framgår av 33 b kap. 19–21 §§ SFL.

Nytt: 2024-05-14

Betaltjänstleverantörer

Skatteverket ska meddela ett beslut om rapporteringsavgift för en betaltjänstleverantör inom två år från utgången av det kalenderår då uppgiftsskyldigheten skulle ha fullgjorts (52 kap. 8 d § andra stycket SFL).

Av 33 c kap. 10 § SFL framgår att uppgiftsskyldigheten ska fullgöras senast vid utgången av den månad som följer efter det kalenderkvartal som uppgiften avser.

Reglerna trädde i kraft den 1 januari 2024.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar