OBS: Detta är utgåva 2021.18. Visa senaste utgåvan.

En arbetsgivare kan erbjuda sina anställda motion och annan friskvård som naturaförmån eller som friskvårdsbidrag. En naturaförmån bestäms och betalas av arbetsgivaren.

En naturaförmån bestäms och betalas av arbetsgivaren

När arbetsgivaren bestämmer och direkt betalar aktiviteter för motion eller friskvård så är det en naturaförmån. Det gäller i många fall när aktiviteterna tillhandahålls på arbetsplatsen eller i någon annan lokal som arbetsgivaren helt eller delvis disponerar eller abonnerar. Exempel på sådana förmåner kan vara att personalen har tillgång till ett gym eller får massagebehandlingar. Om arbetsgivaren väljer att erbjuda samtliga anställda exempelvis ett gymkort på ett visst angivet gym för enklare motion eller ett klippkort på en viss angiven simhall är det en skattefri naturaförmån. Den anställda har i de fallen alltså ingen möjlighet att välja ett annat gym eller en annan aktivitet.

En arbetsgivare som har anställda på olika orter och erbjuder de anställda motionsmöjligheter, t.ex. gym i egna lokaler, ska göra detta på alla orterna men det kan då vara skiftande arrangemang. Om bara några av arbetsplatserna har egna gym eller annat friskvårdsalternativ, ska arbetsgivaren erbjuda även personalen på de andra orterna någon form av motionsförmån motsvarande det som övrig personal får.

Mindre värde

Till skillnad mot vad som gäller friskvårdsbidrag finns det ingen fast beloppsgräns för vad som anses utgöra mindre värde när friskvård utges i form av naturaförmån. Med hänsyn till att priserna varierar mellan olika orter och svårigheter att fastställa ett marknadsvärde för motionsanläggningar i anslutningen till arbetsplatsen är det inte heller lämpligt att tillämpa någon fastställd beloppsgräns för sådana naturaförmåner. I stället måste en bedömning göras i varje enskilt fall om värdet för att utnyttja gymanläggningen eller en motsvarande naturaförmån kan anses vara av mindre värde och enklare slag.

Om en arbetsgivare tillhandahåller flera motions- och friskvårdsförmåner som tillsammans kan anses överstiga mindre värde bör förmånerna anses skattepliktiga i sin helhet.

Enklare slag

När det gäller naturaförmåner ska en bedömning göras av om aktiviteten är av enklare slag. Aktiviteter som kräver dyrare anläggningar, redskap och kringutrustning, som t.ex. fallskärmshoppning, anses inte vara av enklare slag (jfr prop. 2002/03:123 s. 15 och SkU 1987/88:8 s. 42). Inte heller aktiviteter som har mer karaktär av hobby- och naturupplevelser.

Ett exempel som, i praxis, ansetts utgöra enklare slag är ett årskort (gymkort) vid motionsanläggningar av normalt slag (HFD 2001 ref. 44).

Exempel 1: friskvårdsförmån i form av gymkort

En arbetsgivare har anskaffat årskort som ger fritt inträde på ett närliggande gym till samtliga anställda. Denna förmån är att jämställa med en naturaförmån eftersom arbetsgivaren själv köper årskorten. De anställda kan inte byta ut gymkortet mot någon annan friskvårdsaktivitet. För att en sådan friskvårdsförmån ska vara skattefri krävs att förmånen är av mindre värde och enklare slag, men till skillnad från vad som gäller för friskvårdsbidrag tillämpas inte någon fastställd beloppsgräns för förmånen. Om förmånen avser en motionsanläggning av normalt slag är den skattefri.

Exempel 2: kombination av förmåner

Samma förutsättningar som i exempel 1, men arbetsgivaren har även anskaffat liftkort som ger fritt tillträde till en lokal skidanläggning under hela sportlovsveckan åt alla anställda. Kombinationen av fritt inträde både till gymmet och till skidanläggningen får anses överstiga mindre värde och förmånerna är därför skattepliktiga i sin helhet.

Kombination av naturaförmån och friskvårdsbidrag

En arbetsgivare kan erbjuda motion och annan friskvård i olika former. En arbetsgivare som tillhandahåller möjligheten till enklare motions- och friskvårdsaktiviteter på arbetsplatsen eller genom att erbjuda hela personalen exempelvis ett gymkort som naturaförmån kan även erbjuda de anställda ett friskvårdsbidrag. För att arbetsgivaren även ska kunna erbjuda ett friskvårdsbidrag krävs att alla anställda på orten i fråga kan ta del av aktiviteten som är naturaförmån och dessutom få tillgång till friskvårdsbidrag som kan användas för valfria aktiviteter utanför arbetsplatsen. När en arbetsgivare erbjuder både förmån och bidrag kan gränsen på 5 000 kr sammantaget komma att överskridas utan att någon beskattning aktualiseras.

Om en arbetsgivare däremot tillhandahåller flera motions- och friskvårdsförmåner så att det totala värdet inte längre kan anses utgöra mindre värde bör alla förmånerna anses skattepliktiga. Om arbetsgivaren i sådant fall även betalat ut kontanta friskvårdsbidrag bör även dessa anses skattepliktiga (Motion och annan friskvård i olika former).

Exempel 1: kombination av naturaförmån och friskvårdsbidrag

En arbetsgivare erbjuder samtliga anställda tillgång till ett gym på arbetsplatsen. Förutom tillgång till gymmet får samtliga anställda möjlighet att själva välja enklare motions- och friskvårdsaktiviteter utanför arbetsplatsen till ett belopp om 5 000 kr. Eftersom naturaförmånen av tillgång till gym på arbetsplatsen är av enklare slag och mindre värde, kan arbetsgivaren utöver denna förmån erbjuda de anställda ett friskvårdsbidrag på 5 000 kr utan att de anställda ska förmånsbeskattas.

Exempel 2: flera naturaförmåner och friskvårdsbidrag

Som exempel 1 men arbetsgivaren har som naturaförmån även anskaffat liftkort som ger fritt tillträde till en lokal skidanläggning under hela sportlovsveckan åt hela personalen. Kombinationen av fritt inträde både till gymmet och till skidanläggningen får anses överstiga mindre värde och samtliga förmåner, inklusive friskvårdsbidraget, är därför skattepliktiga i sin helhet.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2001 ref. 44 [1]

Propositioner

  • Proposition 2002/03:123 Beskattning av vissa förmåner [1]

Ställningstaganden

  • Motion och annan friskvård i olika former [1] [2]