OBS: Detta är utgåva 2021.18. Visa senaste utgåvan.

Avdrag för ränteutgifter medges inte för efterställda skulder som får ingå i kapitalbasen vid tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012. Reglerna omfattar även försäkringsföretag, tjänstepensionsföretag samt utländska tjänstepensionsinstitut.

Avdragsförbudet för ränteutgifter på vissa efterställda skulder gäller bland annat för kreditinstitut och värdepappersföretag

Reglerna om avdragsförbud för utgiftsränta på vissa efterställda skulder finns i 24 kap 9 § IL och gäller för företag som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (tillsynsförordningen).

Läs om utgiftsränta på efterställda skulder i skadeförsäkringsföretag, livförsäkringsföretag och tjänstepensionsföretag samt utländska tjänstepensionsinstitut.

För att täcka de risker som vissa verksamheter i finanssektorn är förenade med, ställs i EU-rätten krav på hur mycket kapital som företag är tvungna att hålla i förhållande till sina tillgångar (kapitalbas) och vilket slag av kapital som får ingå vid beräkningarna av den minsta tillåtna kapitalbasen. Vid sidan av eget kapital får vissa efterställda skulder ingå i kapitalbasen vid tillämpning av tillsynsförordningen. Av 24 kap 9 § IL framgår att ränteutgifter på sådana efterställda skulder som får ingå i kapitalbasen inte får dras av.

Reglerna tillämpas på ränteutgifter som belöper sig på tiden efter den 31 december 2016.

Högsta förvaltningsdomstolen fann i en dom att en bank som omfattas av tillsynsförordningen har rätt till avdrag för ränta vid prövning av 24 kap. 9 § IL på den del av en efterställd skuld som inte får ingå i bankens kapitalbas. Det aktuella förlagslånet var till sin karaktär en sådan efterställd skuld som fick ingå i bankens kapitalbas men lånet var i slutet av sin löptid och fick därför bara delvis ingå i kapitalbasen (HFD 2020 ref. 43).

Avdragsförbud för ränteutgifter på vissa efterställda skulder tillämpas först

De olika avdragsförbuds- och avdragsbegränsningsreglerna för ränteutgifter i 24 och 24 b kap. IL ska tillämpas i en viss turordning.

Avdragsförbudet på ränteutgifter på vissa efterställda skulder ska tillämpas före övriga avdragsförbuds- och avdragsbegränsningsregler. Läs om turordningen där bestämmelserna om begränsad avdragsrätt för negativa räntenetton tillämpas sist.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • HFD 2020 ref. 43 [1]

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]